ขอให้หลบมา

 วงกระบือ ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ขอให้หลบมา วงกระบือ

ตอใดเล่าหนEา น้องอิหลบมG#mาบ้านเรC#mรู้หม้าBยพ่อเฒ่Aา.. แม่เฒ่Bาแกเฝ้าคอยEรอตั้งแต่น้องสาAว.. ไปเรียC#mนอยู่ กทมF#m.บ้านเรBาเงียบเหงาจริงหนEทุกคนยังรอBวันน้องหลบมG#7า..

ฟ้ามือวันใดE รู้ไหมหัวใG#mจมันเหงาหงC#mอยคิดถึงแต่น้อBงไม่ใช่น้อAยังจำร่องรอBยคืนวันผ่านEมาเคยมีสองAเรา.. เคลียเคล้C#mาใต้แสงจันF#mทราฝากดาBวและเดือนข้ามฟ้Eา..ช่วยบอกเธอว่Bา..บ้านนาเฝ้าEคอย

กี่ปีแล้วหนAอ ที่น้อBงไม่ส่งข่าวC#mคราวอยู่ไหนน้องAสาว พี่บ่าBวหวังเหวิดดวงใจEพ่อเฒ่า แม่เAฒ่า ทุกคBนยังห่วงC#mใยถ้าน้องหลงทางผิดไF#mทุกคนอภัBย ขอให้หลบEมา..B

พี่ขอสัญญEา ถ้าน้องหลบมG#mาวันไหC#mจะคอยดูแBลรักษาใAสิ่งที่เสียไBป จะไม่ทวงถาEถึงเรียนไม่จAบ ไม่มีใครว่C#mา ให้น้องบายใF#mลืมสิ่Bงไม่ดีผ่านไปEเริ่มต้นกันใหBม่..ที่บ้านของEเรา.. (B)

E G#m | C#m B | A B | E |
A C#m | F#m B | E B | E |

* | ** |

A C#m | F#m B | E B | E | A B E |คอร์ดเพลง ขอให้หลบมา วงกระบือ

เนื้อเพลง ขอให้หลบมา กระบือตอใดเล่าหนา น้องอิหลบมาบ้านเรา รู้หม้ายพ่อเฒ่า แม่เฒ่าแกเฝ้าคอยรอ ตั้งแต่น้องสาว ไปเรียนอยู่ กทม บ้านเราเงียบเหงาจริงหนอ ทุกคนยังรอวันน้องหลบมา ฟ้ามือวันใด รู้ไหมหัวใจมันเหงาหงอย คิดถึงแต่น้องไม่ใช่น้อย ยังจำร่องรอยคืนวันผ่านมา เคยมีสองเรา เคลียเคล้าใต้แสงจันทรา ฝากดาวและเดือนข้ามฟ้า ช่วยบอกเธอว่าบ้านนาเฝ้าคอย กี่ปีแล้วหนอ ที่น้องไม่ส่งข่าวคราว อยู่ไหนน้องสาว พี่บ่าวหวังเหวิดดวงใจ พ่อเฒ่า แม่เฒ่า ทุกคนยังห่วงใย ถ้าน้องหลงทางผิดไป ทุกคนอภัย ขอให้หลบมา พี่ขอสัญญา ถ้าน้องหลบมาวันไหน จะคอยดูแลรักษาใจ สิ่งที่เสียไป จะไม่ทวงถาม ถึงเรียนไม่จบ ไม่มีใครว่า ให้น้องบายใจ ลืมสิ่งไม่ดีผ่านไป เริ่มต้นกันใหม่ที่บ้านของเรา