คึดเห็นหน้า

 แขก สยาม  คึดเห็นหน้า  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คึดเห็นหน้า แขก สยาม
เนื้อร้อง/ทำนอง: แขก สยาม (กลย์กร สุขหนา)

A | E |F#m | D |

 A ล่ะฟ้ากะอยู่แต่ฟ้า ดินกะอยู่แต่ดิE  บ่เคยสิใกล้กัน คืF#mอเฮาไกลกัน  ฮู้Dอยู่.. แต่ใจEยังคึดเห็นหน้า A กะใจมันคึดฮอดหลาย กะตั้งแต่มื้อน้องไกE  เฮาสองไกลกันห่าง จำใจต้องห่างทางเดิF#mน..  เพื่Dอ..ฝัEน..   A | E  ใF#mจ.. มันDยังคึดเห็นหน้า

 A มื้อสิบมื้อห่างกัน ใจอ้ายยังเหงE  นี่แม่นเฮาห่างกันจักปีแล้วF#mหล่า  ใจDอ้ายกะยังEคอยอยู่ A ไกลหลังฟ้าใจดิ้น อยากสิไปหา E ฝากลมพัดค่วมฟ้าไปหาน้อF#mงแหน่  ว่าไผDยังคอยถ่E

และยังคึดฮอAดหลาย และยังฮักน้อEงหลายคึดจนน้ำตาF#mไหล กอดใจDนั่งกับความเหEงาอ้ายยังคึดฮอดAหลาย อ้ายยังฮักน้องEหลายคอยจนน้ำตาF#mไหล.. ระเหยDไปกับลมหนาว..  D

 A สิหย่างไปไส สิไปหม่องใด๋  กะมีแต่หน้าน้องลอE  สินอน สิหลับ ก็ได้แต่คอยฝันเห็นแต่หน้F#m  สิเป็นบ้า.. น้อDงหล่Eา ฮู้บ่ A สิฮ้อนสิหนาวลมแล้ง หรือว่ามีฝนตอกหน่ำE  ใจอ้ายยังจำถึงคำสัญญา ใจเราไม่ห่F#mาง  แม้ไกลกันห่าง  น้อDงยังจำE(ได้(A | E)บ่)  (ใF#mจ.. มันDยังคึดเห็น..หน้า)

A | E |F#m | D |A | E |F#m | D |

* | ** | *** | *** |

A | E |F#m |

ว่าไผDเขาคึดเห็นหน้าคอร์ดเพลง คึดเห็นหน้า แขก สยาม

เนื้อเพลง คึดเห็นหน้า แขก สยามล่ะฟ้ากะอยู่แต่ฟ้า ดินกะอยู่แต่ดิน บ่เคยสิใกล้กัน คือเฮาไกลกัน ฮู้อยู่ แต่ใจยังคึดเห็นหน้า กะใจมันคึดฮอดหลาย กะตั้งแต่มื้อน้องไกล เฮาสองไกลกันห่าง จำใจต้องห่างทางเดิน เพื่อฝัน ใจ มันยังคึดเห็นหน้า มื้อสิบมื้อห่างกัน ใจอ้ายยังเหงา นี่แม่นเฮาห่างกันจักปีแล้วหล่า ใจอ้ายกะยังคอยอยู่ ไกลหลังฟ้าใจดิ้น อยากสิไปหา ฝากลมพัดค่วมฟ้าไปหาน้องแหน่ ว่าไผยังคอยถ่า และยังคึดฮอดหลาย และยังฮักน้องหลาย คึดจนน้ำตาไหล กอดใจนั่งกับความเหงา อ้ายยังคึดฮอดหลาย อ้ายยังฮักน้องหลาย คอยจนน้ำตาไหล ระเหยไปกับลมหนาว สิหย่างไปไส สิไปหม่องใด๋ กะมีแต่หน้าน้องลอย สินอน สิหลับ ก็ได้แต่คอยฝันเห็นแต่หน้า สิเป็นบ้า น้องหล่า ฮู้บ่ สิฮ้อนสิหนาวลมแล้ง หรือว่ามีฝนตอกหน่ำ ใจอ้ายยังจำถึงคำสัญญา ใจเราไม่ห่าง แม้ไกลกันห่าง น้องยังจำได้บ่ ใจ มันยังคึดเห็นหน้า ว่าไผเขาคึดเห็นหน้า