คำหล่า

 แขก สยาม  คำหล่า  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คำหล่า แขก สยาม ดอกไม้ลายแคน
เนื้อร้อง/ทำนอง: แขก สยาม (กลย์กร สุขหนา)สังกัดค่าย: สิงห์มิวสิคติดต่องานแสดง: 0982037796

หล่F#mาล๊าลา ลาลาหล่Dล๊าลา ลาลาหล่Eา เลย เลย คำหล่F#mหล่F#mาล๊าลา ลาลาหล่Dล๊าลา ลาลาหล่Eา เลย เลย น้องF#mหล่า

F#mยู่น้องอยู่ หม่องใด๋ น้องเป็น คนไสเจ้Dาผู้คนไค สิมีใจแหน่บ่คนEหน้าตาบ่หล่อคืออ้F#mายมัF#mกละมัก แท้เด่ น้องผู้คนเท่กะใจDอ้ายมันเซ อยากสิขอเป็นแฟนเนาEะหล่าเนอะ ควงแขนนำF#mอ้าย

มักDละกะมัก ฮักน้องหมดใจสาAบานให้เกิบอ้ายหายมักDละกะมัก บ่ได้มักแต่ใจ เบิดEทั้งไส้ทั้งตับ

สิบอกอีแม่ไปขAอ.. สิอ้อนอีพ่อไปแต่F#mง..สินสอดค่าดอDงของน้องสิแพงได้หอมแก้มแดEง อ้ายสิมืนสู้ตายบ้าน กะบ่ต้องถูA.. ผ้ากะบ่ต้องซัF#mก..ข้าว กะบ่ต้องหุDง บ่ต้องหุง บ่ต้องหุงมื้อใดมียุEง สิกางมุ้งให้นอนหนาวสิกอดให้อุ่Aน ละให้อุ่น ละให้อุ่นฮ้อนพัดลมบ่หมุF#mน กะสิคอยพัดวีอยากกินแนวใด๋D สิหาให้คนดีสิต้ม ผัด หมก จี่Eกะตามใจเจ้าเลยหล่า

หล่F#mาล๊าลา ลาลาหล่Dล๊าลา ลาลาหล่Eา เน๊าะ เน๊าะ น้องหF#mล่า

แก้F#mมกะนวล ๆ  ตากะใส ๆซอDมเบิ่งบาดใด๋ มะเหลือใจแท้น้อแฮEงยามยิ้มละเนาะ มักหลF#mายอยF#mากสิเป็นแฟน  น้องสิว่าใด๋หรืDอว่ามีไผในใจแล้วบ่เห็นEใจอ้ายบ่น้อ คำF#mนาง

** | *** | * |

F#m | D |E | F#m |

** | *** |

บ้านกะบ่ต้องถูA บ่ต้องถู บ่ต้องถูผ้ากะบ่ต้องซัF#mก บ่ต้องซัก บ่ต้องซักข้าวกะบ่ต้องหุDง บ่ต้องหุง บ่ต้องหุงมื้อใดมียุEง สิกางมุ้งให้นอนหนาวสิกอดให้อุ่Aน ละให้อุ่น ละให้อุ่นฮ้อนพัดลมบ่หมุF#mน กะสิคอยพัดวีอยากกินแนวใด๋D สิหาให้คนดีสิต้ม ผัด หมก จี่Eกะตามใจเจ้าเลยหล่า

* |คอร์ดเพลง คำหล่า แขก สยาม ดอกไม้ลายแคน

เนื้อเพลง คำหล่า แขก สยาม ดอกไม้ลายแคนหล่าล๊าลา ลาลาหล่า ล๊าลา ลาลาหล่า เลย เลย คำหล่า หล่าล๊าลา ลาลาหล่า ล๊าลา ลาลาหล่า เลย เลย น้องหล่า อยู่น้องอยู่ หม่องใด๋ น้องเป็น คนไส เจ้าผู้คนไค สิมีใจแหน่บ่ คนหน้าตาบ่หล่อคืออ้าย มักละมัก แท้เด่ น้องผู้คนเท่ กะใจอ้ายมันเซ อยากสิขอเป็นแฟน เนาะหล่าเนอะ ควงแขนนำอ้าย มักละกะมัก ฮักน้องหมดใจ สาบานให้เกิบอ้ายหาย มักละกะมัก บ่ได้มักแต่ใจ เบิดทั้งไส้ทั้งตับ สิบอกอีแม่ไปขอ สิอ้อนอีพ่อไปแต่ง สินสอดค่าดองของน้องสิแพง ได้หอมแก้มแดง อ้ายสิมืนสู้ตาย บ้าน กะบ่ต้องถู ผ้ากะบ่ต้องซัก ข้าว กะบ่ต้องหุง บ่ต้องหุง บ่ต้องหุง มื้อใดมียุง สิกางมุ้งให้นอน หนาวสิกอดให้อุ่น ละให้อุ่น ละให้อุ่น ฮ้อนพัดลมบ่หมุน กะสิคอยพัดวี อยากกินแนวใด๋ สิหาให้คนดี สิต้ม ผัด หมก จี่ กะตามใจเจ้าเลยหล่า หล่าล๊าลา ลาลาหล่า ล๊าลา ลาลาหล่า เน๊าะ เน๊าะ น้องหล่า แก้มกะนวลๆตากะใสๆซอมเบิ่งบาดใด๋ มะเหลือใจแท้น้อ แฮงยามยิ้มละเนาะ มักหลาย อยากสิเป็นแฟน น้องสิว่าใด๋ หรือว่ามีไผในใจแล้วบ่ เห็นใจอ้ายบ่น้อ คำนาง บ้านกะบ่ต้องถู บ่ต้องถู บ่ต้องถู ผ้ากะบ่ต้องซัก บ่ต้องซัก บ่ต้องซัก ข้าวกะบ่ต้องหุง บ่ต้องหุง บ่ต้องหุง มื้อใดมียุง สิกางมุ้งให้นอน หนาวสิกอดให้อุ่น ละให้อุ่น ละให้อุ่น ฮ้อนพัดลมบ่หมุน กะสิคอยพัดวี อยากกินแนวใด๋ สิหาให้คนดี สิต้ม ผัด หมก จี่ กะตามใจเจ้าเลยหล่า