เหงา

 พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เหงา ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

A | A |

เคยเหงAากันบ้างไหม เคยรู้F#mอยู่ใช่ไหมว่าเหงBmามันโหดร้ายเกินจะเปรีEยบ

มองหาAคนข้างกาย ลองถาF#mมเขาบ้างไหมทุกคBmนรู้สึกเหงาเท่า ๆ กัE

อยากให้Aโลกเห็นใจ อยากใF#mห้คนสงสารทุกคBmนก็ต้องการเหมือน ๆE กัน

 D โอ้ใครหนอใคร..ช่างทำEเธอให้..น้ำตEาหล่นไหลหลั่งริAจึงร้อDงเพลF#mงกล่อมทั้งBmคืนส่งไปEตามสายลมโบกโบF#mย.. ถึงEเธอ

เพื่อBmนเอย..E   ชีวิตAยังมีหวังอีกยาวF#mไกลเพื่อBmนเอย..E   จะเศร้AาจะซึมกันไปF#mใยยังมีBmเรื่องราวอีกมาEกมาย...ให้ค้นAหา

A F#m | Bm E |A F#m | Bm E A | A |

ถึงรู้Aอยู่แก่ใจ ทั้งคิF#mดจนซึ้งใจทำไBmมยังเศร้าใจยังเจ็บปวE

จึงหAาโลกกว้างไกล ค้นหF#mาอยู่เพียงไหนยังไBmปไม่ถึงเพียงครึ่งEทาง

เพื่อนเหAงา เราก็เหงา  ใครเศF#mร้า ก็ปลอบใจใครโถBmม ใครจะซ้ำ ก็ช่างเขE

* | ** |คอร์ดเพลง เหงา พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เนื้อเพลง เหงา พงษ์สิทธิ์ คำภีร์เคยเหงากันบ้างไหม เคยรู้อยู่ใช่ไหม ว่าเหงามันโหดร้ายเกินจะเปรียบ มองหาคนข้างกาย ลองถามเขาบ้างไหม ทุกคนรู้สึกเหงาเท่าๆกัน อยากให้โลกเห็นใจ อยากให้คนสงสาร ทุกคนก็ต้องการเหมือนๆกัน โอ้ใครหนอใครช่างทำเธอให้ น้ำตาหล่นไหลหลั่งริน จึงร้องเพลงกล่อมทั้งคืน ส่งไปตามสายลมโบกโบย ถึงเธอ เพื่อนเอย ชีวิตยังมีหวังอีกยาวไกล เพื่อนเอย จะเศร้าจะซึมกันไปใย ยังมีเรื่องราวอีกมากมายให้ค้นหา ถึงรู้อยู่แก่ใจ ทั้งคิดจนซึ้งใจ ทำไมยังเศร้าใจยังเจ็บปวด จึงหาโลกกว้างไกล ค้นหาอยู่เพียงไหน ยังไปไม่ถึงเพียงครึ่งทาง เพื่อนเหงา เราก็เหงา ใครเศร้า ก็ปลอบใจ ใครโถม ใครจะซ้ำ ก็ช่างเขา