ลูกข้าวนึ่ง

 จรัล มโนเพ็ชร ลูกข้าวนึ่ง เพื่อชีวิต คำเมือง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ลูกข้าวนึ่ง จรัล มโนเพ็ชร
เนื้อร้อง/ทำนอง: จรัล มโนเพ็ชร

G | D |A | D |
G | D |A | D |

บางGคนกินขนมปัง บางคนยังDกินข้าวสาลีข้าวโพAด ข้าวโอ๊ตอย่างดี ข้าวเจ้Dาก็มีมากมายเฮาGนั้นเป็นคนไทย บ่ใจ่คนDลาวฝ่ายซ้ายข้าวนึ่Aงกินแล้วสบาย ลูDกผู้ชายข้าวนึ่ง

กิBmนข้าวนึ่งอ่อน ๆ ยังEฮ้อน ๆ เหนียว ๆกิAนกะเนื้อแดดเดี๋ยว เคี้ยDว หนุบหนับ หนุบหนับลาBmบลู่น้ำพริกอ่อง จิ้มผอEง จิ้มผองจั๊บ ๆปลานึ่Aง ปลาเจ่า ปลากับ ไก่ย่างสัAบกินกับส้มตำ

* |

G | D |A | D |
G | D |A | D |

ลูกBmข้าวนึ่งน่าเจื่อ คนEเหนือผิวขาว ๆบ่Aหาเรื่องเป็นข่าว  บ่าวสาDว ละอ่อน เฒ่าแก่เกลีBmยดก็อู้หนัก ๆ  ฮัEกก็ฮักแต้ ๆบ่ซุAน บ่สน บ่แส่ แต่แน่ ๆA กินข้าวเหนียวนึ่ง

** |

G | D |A | D |
G | D |A | D |

* | ** | ** |คอร์ดเพลง ลูกข้าวนึ่ง จรัล มโนเพ็ชร

เนื้อเพลง ลูกข้าวนึ่ง จรัล มโนเพ็ชร บางคนกินขนมปัง บางคนยังกินข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าวโอ๊ตอย่างดี ข้าวเจ้าก็มีมากมาย เฮานั้นเป็นคนไทย บ่ใจ่คนลาวฝ่ายซ้าย ข้าวนึ่งกินแล้วสบาย ลูกผู้ชายข้าวนึ่ง กินข้าวนึ่งอ่อนๆยังฮ้อนๆเหนียวๆกินกะเนื้อแดดเดี๋ยว เคี้ยว หนุบหนับ หนุบหนับ ลาบลู่น้ำพริกอ่อง จิ้มผอง จิ้มผองจั๊บๆปลานึ่ง ปลาเจ่า ปลากับ ไก่ย่างสับกินกับส้มตำ ลูกข้าวนึ่งน่าเจื่อ คนเหนือผิวขาวๆบ่หาเรื่องเป็นข่าว บ่าวสาว ละอ่อน เฒ่าแก่ เกลียดก็อู้หนักๆ ฮักก็ฮักแต้ๆบ่ซุน บ่สน บ่แส่ แต่แน่ๆกินข้าวเหนียวนึ่ง