มีแฮงใจ

 มีแฮงใจ  เอิ้นขวัญ วรัญญา  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง มีแฮงใจ เอิ้นขวัญ วรัญญา
เนื้อร้อง/ทำนอง: ณัฐพงศ์ สารบุตรเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

แค่อยากได้ยิGนคำว่าฮัก เธอสิเบื่อกัEmนบ่น้อเธอฮู้Cบ่.. ว่าได้ยินDแล้วมันมีแฮงGใจ

G | Em |C D | G |
G | Em |C D | G |

ตั้งแต่มื้อGเฮาคบกัน เธอยังฮักฉันEmคือเก่าอยู่บ่คำถาAmมที่คึดต่Dอ มาจากหัวGใจตอนจีAmบคอยทักเฟซ ตอนชวนไปเดBmทก็เทียวส่งไลน์แต่มื้Cอนี่คือหDาย บ่คือแต่Gก่อน

บ่แม่Cนบ่ฮู้ กะฮู้อBmยู่ว่าเธอยังฮักแต่อยาCกได้ยินจากปDาก สิได้Gบ่อยากมีCโมเมนต์หวาน ๆBm  ให้มันดีต่อใจก็Emพอบ่อยาCกให้ใจฝ่อ..จนออDฟไลน์

แค่อยากได้ยิGนคำว่าฮัก..จากเธอทุกวัEmนโดยบ่มีพักตื่นตอนเช้าCกะบอกว่าฮักยามสินอนCกะบอกว่าฮักก่อนกินข้าGวกะบอกว่าฮักได้บ่Dอยากได้ยินGคำว่าฮัก เธอสิเบื่อกัEmนบ่น้อเธอฮู้Cบ่.. ฮู้บ่D

แค่อยากได้ยิGนคำว่าฮัก..จากเธอทุกวัEmนโดยบ่มีพักตื่นตอนเช้าCกะบอกว่าฮักยามสินอนCกะบอกว่าฮักก่อนกินข้าGวกะบอกว่าฮักได้บ่Dอยากได้ยินGคำว่าฮัก เธอสิเบื่อกัEmนบ่น้อเธอฮู้Cบ่..ว่าได้ยินDแล้วมันมีแฮงGใจ

G | D |C | D |

G | Em |C D | G |
G | Em |C D | G |

บ่ได้Gสิหึงสิหวง มันยังคงอยากสิเดินควงแค่สิมาทวEmงคำเก่าได้บ่เว้าคือตอAmนที่อ้ายมาขDอ ก่อนที่เฮาGสิเป็นแฟนกันไอ้ฉัAmนบ่เคยขี้ค้านสิฟังถ้าเธอสิบอกว่าฮักแต่ฉัน สิดัBmงส่ำได๋กะได้สุมื้อสุเวCนเว้าได้เว้าไปD..ว่าฮักGกัน

* | ** | *** |

เธอฮู้Cบ่..ว่าได้ยินDแล้วมันมีแฮงGใจคอร์ดเพลง มีแฮงใจ เอิ้นขวัญ วรัญญา

เนื้อเพลง มีแฮงใจ เอิ้นขวัญ วรัญญาแค่อยากได้ยินคำว่าฮัก เธอสิเบื่อกันบ่น้อ เธอฮู้บ่ ว่าได้ยินแล้วมันมีแฮงใจ ตั้งแต่มื้อเฮาคบกัน เธอยังฮักฉันคือเก่าอยู่บ่ คำถามที่คึดต่อ มาจากหัวใจ ตอนจีบคอยทักเฟซ ตอนชวนไปเดทก็เทียวส่งไลน์ แต่มื้อนี่คือหาย บ่คือแต่ก่อน บ่แม่นบ่ฮู้ กะฮู้อยู่ว่าเธอยังฮัก แต่อยากได้ยินจากปาก สิได้บ่ อยากมีโมเมนต์หวานๆให้มันดีต่อใจก็พอ บ่อยากให้ใจฝ่อจนออฟไลน์ แค่อยากได้ยินคำว่าฮัก จากเธอทุกวันโดยบ่มีพัก ตื่นตอนเช้ากะบอกว่าฮัก ยามสินอนกะบอกว่าฮัก ก่อนกินข้าวกะบอกว่าฮักได้บ่ อยากได้ยินคำว่าฮัก เธอสิเบื่อกันบ่น้อ เธอฮู้บ่ ฮู้บ่ แค่อยากได้ยินคำว่าฮัก จากเธอทุกวันโดยบ่มีพัก ตื่นตอนเช้ากะบอกว่าฮัก ยามสินอนกะบอกว่าฮัก ก่อนกินข้าวกะบอกว่าฮักได้บ่ อยากได้ยินคำว่าฮัก เธอสิเบื่อกันบ่น้อ เธอฮู้บ่ว่าได้ยินแล้วมันมีแฮงใจ บ่ได้สิหึงสิหวง มันยังคงอยากสิเดินควง แค่สิมาทวงคำเก่าได้บ่ เว้าคือตอนที่อ้ายมาขอ ก่อนที่เฮาสิเป็นแฟนกัน ไอ้ฉันบ่เคยขี้ค้านสิฟัง ถ้าเธอสิบอกว่าฮักแต่ฉัน สิดังส่ำได๋กะได้ สุมื้อสุเวนเว้าได้เว้าไปว่าฮักกัน เธอฮู้บ่ว่าได้ยินแล้วมันมีแฮงใจ