มือปืน

  พงษ์สิทธิ์ คำภีร์   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง มือปืน ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

Dm | F |Gm | A# C |
Dm | F |Gm | A# C |

   ฟางเส้นสุดท้าDmย.. ตอนตะวัFนบ่ายคล้อยลงมา Gm  นายสั่งให้ลงมือฆ่า   A# เด็กตาดำ ๆC   ศรัทธาสลาDmย  ความเป็นตาFยไล่เรียงเป็นฉาก Gm  จากเริ่มถึงนี้ยิ่งนาน   เหนี่ยวไกA#ปืน เหยียบศพข้าC   ไปคว้าเอาเงิDmน  ข้ามความจFนที่ฉันหนีหน้า Gm  ปากกัดตีนถีบเรื่อยมา  ตีรัA#นฟันแทงแกร่งกล้C   หนุ่มกระทDmง..  ไม่เคยลี้Fหนีใจผู้ใด Gm  แรงมาเราก็แรงไป  กัดแก่A#งแย่งชิงก้อนเงิC   จนพบกับDmนาย  ผู้มากหลาFยด้วยบารมีเงิน Gm  ยิ่งใหญ่คับเมืองทุกคน.. ต้องก้A#มหัวมือกุมC | Cต่ำ

ฝากตัวรับใช้Dmนายเป่าหัวผู้ขวางทางเดินFนายส่งไปสู่ความGmตาย  ชื่อเสียA#งของฉัCนเลื่องลืDmศพแรกผ่านDmไป  ศพสอง ศพสาม ค่อย ๆF ผ่านไปหลงผิดคิดภาคภูมิGmใจ ก่อนเดิA#นมาถึCงวันนี้ Dm

Dm | F |Gm | A# C |
Dm | F |Gm | A# C | C | |

Dm | F |Gm | A# C || |

   เด็กโชคร้าDmย  เขาเห็นนาFยซื้อขายกัญชา Gm  นายมองแล้วส่งสายตา  ฉันผวA#าใจตกลงตีC   ไปตายซะเถิDmด  หันปืFนเข้าหาหัวนาย Gm  เหนี่ยวไกแล้วฉันโล่งใจ   ได้กลิ่นไอA#ของความดีงC | Cาม

** |

 A# นี่คือครั้งหนึ่งที่ภูมิCใจ  ว่าฉันยังเป็นมนุDmษย์ A# หัวใจลอยล่องไปแสนCไกล  ขอตกตายด้วยมือDmตัวเอง

Dm | F | Gm | A# C | ( Fade Out )คอร์ดเพลง มือปืน ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เนื้อเพลง มือปืน พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ฟางเส้นสุดท้าย ตอนตะวันบ่ายคล้อยลงมา นายสั่งให้ลงมือฆ่า เด็กตาดำๆศรัทธาสลาย ความเป็นตายไล่เรียงเป็นฉาก จากเริ่มถึงนี้ยิ่งนาน เหนี่ยวไกปืน เหยียบศพข้าม ไปคว้าเอาเงิน ข้ามความจนที่ฉันหนีหน้า ปากกัดตีนถีบเรื่อยมา ตีรันฟันแทงแกร่งกล้า หนุ่มกระทง ไม่เคยลี้หนีใจผู้ใด แรงมาเราก็แรงไป กัดแก่งแย่งชิงก้อนเงิน จนพบกับนาย ผู้มากหลายด้วยบารมีเงิน ยิ่งใหญ่คับเมืองทุกคน ต้องก้มหัวมือกุมต่ำ ฝากตัวรับใช้นาย เป่าหัวผู้ขวางทางเดินนาย ส่งไปสู่ความตาย ชื่อเสียงของฉันเลื่องลือ ศพแรกผ่านไป ศพสอง ศพสาม ค่อยๆผ่านไป หลงผิดคิดภาคภูมิใจ ก่อนเดินมาถึงวันนี้ เด็กโชคร้าย เขาเห็นนายซื้อขายกัญชา นายมองแล้วส่งสายตา ฉันผวาใจตกลงตีน ไปตายซะเถิด หันปืนเข้าหาหัวนาย เหนี่ยวไกแล้วฉันโล่งใจ ได้กลิ่นไอของความดีงาม นี่คือครั้งหนึ่งที่ภูมิใจ ว่าฉันยังเป็นมนุษย์ หัวใจลอยล่องไปแสนไกล ขอตกตายด้วยมือตัวเอง