มัน(ส์)

 Mocca Garden OG-ANIC เร็กเก้/สกา แร็พ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง มันส์ Mocca Garden ft. OG-ANIC
ทำนอง/เรียบเรียง: Mocca Gardenเนื้อร้อง: สุรเชษฐ์ รัตนานันท์ติดต่องานแสดง: 0852513513

C#m | C#m |F#m | G#m |
C#m | C#m |F#m | G#m |

C#m G#m | C#m G#m |F#m | G#m |
C#m G#m | C#m G#m |F#m | G#m | G#m |

เพรC#mาะฉันมันG#mเก่า จะสู้C#mอะไรเขาที่ยังG#mใหม่ C#m  แค่เขาเอาใจBเธอก็ไปAแล้ว..BเหมืC#mอนว่าเธอกำลังG#mเห่อแต่รู้C#mไว้เหอะเดี๋ยวจG#mะเศร้า C#m  เวลาที่เขBาเทไปแบบไม่Aลา   B

รั้C#mงไว้..ไม่G#mอยู่.. ก็รู้C#mว่าคงไม่มีG#mทาง C#m  เพราะรักมันBจางลงไปAตั้งนาBนแล้วขอC#mให้เธอหน่ะโชG#mคดีจากนี้C#mให้เธอเจอเหมือG#mนกัน C#m  เจ็บมาเมื่อไรBหางตาก็จะไม่Aแล.. B

อยู่กับฉัF#mนก็คิดว่ามีแค่เราแต่กลับมีเขG#mามาได้อย่างไรเธอไปAคบกันตอนไหน ตกอกตกใจBตั้งตัวไม่ทันตอนนั้F#mนมันเคยดีกว่านี้ ในวันที่เรG#mามีกันและกันแต่ที่เธAอต้องไปจากฉันก็เพราะว่ามัBน มัน มัน มัน มัG#น..

เจ็บดีจัC#mง เธอมีคนใหG#mม่เธอเดินจากไC#mป ไม่หันมาแG#mเธอลืมเรF#mาที่คอยเทคแคร์เธอฝากรอยแผG#mลแล้วไปกับมันเธอคงลืC#mมแล้ววันเก่า G#mไม่มีแล้วเC#mรา คงมีแค่มัG#mต่อจากนี้F#mให้เธอเจอเหมือนกันให้เธอเจ็บเหมือนฉัG#mน ให้มันทิ้งเธC#m

C#m G#m | C#m G#m |F#m | G#m |
C#m | G#m | C#m G#m |A B | G# | C#m |

เธออยากจะไปไหC#mน เธอก็ไปเถิดหนG#mฉันไม่เหมือนคC#mน เพราะตอนนี้หงอยอย่างหG#mมาขอให้พบเจF#mอแต่คนที่ทำให้เหนื่อยล้าและถ้าเขาทิ้งเธG#mอ ไม่ต้องวิ่งตามเดี๋ยวปวดขา

มันช่างเหลือทC#mน เธอพบรักได้ทีละสอG#mโอ้ยแม่ยอดคC#mนชมจากใจ เธอไม่ต้องย้G#mอนไม่ต้องทุกข์ทF#mน เธอคือตะปูส่วนเขาเป็นค้อนพัง ๆ ซะยับเยิG#mน คงโดนทุบเสียจนท้อง

และเธอไม่ต้องร้C#mองเวลาเขาไม่มาหG#mเพราะเขาหนีเธC#mอ ก็เธอหน้าเหมือนข้อศอกหมG#mฉันล่ะโคตรงF#mงไปหลงรักได้ไงว้าตอนนี้ชีวิตดีดี๊G#m ไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหา

และถ้าช้ำใC#mจ ให้เธอขึ้นไปบนดาดฟ้G#mแล้วก็โผบิC#mนให้เหมือนกับนกบนเวหG#mเชื่อฉันเธF#mอ แล้วเธอจะไม่ต้องเหนื่อยล้าชาติหน้าค่อยพบกัG#mโดดตึกตาย ตายไปซะ นะ นะ นะ

* | ** | ** |

C#m G#m | C#m G#m | F#m | G#m | ( x2 )
C#m | C#m | F#m | G#m | ( x2 )คอร์ดเพลง มันส์ MoccaGarden ft. OGANIC

เนื้อเพลง มันส์ Mocca Garden ft. OG ANICเพราะฉันมันเก่า จะสู้อะไรเขาที่ยังใหม่ แค่เขาเอาใจเธอก็ไปแล้ว เหมือนว่าเธอกำลังเห่อ แต่รู้ไว้เหอะเดี๋ยวจะเศร้า เวลาที่เขาเทไปแบบไม่ลา รั้งไว้ไม่อยู่ ก็รู้ว่าคงไม่มีทาง เพราะรักมันจางลงไปตั้งนานแล้ว ขอให้เธอหน่ะโชคดี จากนี้ให้เธอเจอเหมือนกัน เจ็บมาเมื่อไรหางตาก็จะไม่แล อยู่กับฉันก็คิดว่ามีแค่เรา แต่กลับมีเขามาได้อย่างไร เธอไปคบกันตอนไหน ตกอกตกใจตั้งตัวไม่ทัน ตอนนั้นมันเคยดีกว่านี้ ในวันที่เรามีกันและกัน แต่ที่เธอต้องไปจากฉันก็เพราะว่า มัน มัน มัน มัน มัน เจ็บดีจัง เธอมีคนใหม่ เธอเดินจากไป ไม่หันมาแล เธอลืมเราที่คอยเทคแคร์ เธอฝากรอยแผลแล้วไปกับมัน เธอคงลืมแล้ววันเก่าๆไม่มีแล้วเรา คงมีแค่มัน ต่อจากนี้ให้เธอเจอเหมือนกัน ให้เธอเจ็บเหมือนฉัน ให้มันทิ้งเธอ เธออยากจะไปไหน เธอก็ไปเถิดหนา ฉันไม่เหมือนคน เพราะตอนนี้หงอยอย่างหมา ขอให้พบเจอแต่คนที่ทำให้เหนื่อยล้า และถ้าเขาทิ้งเธอ ไม่ต้องวิ่งตามเดี๋ยวปวดขา มันช่างเหลือทน เธอพบรักได้ทีละสอง โอ้ยแม่ยอดคนชมจากใจ เธอไม่ต้องย้อน ไม่ต้องทุกข์ทน เธอคือตะปูส่วนเขาเป็นค้อน พังๆซะยับเยิน คงโดนทุบเสียจนท้อง และเธอไม่ต้องร้องเวลาเขาไม่มาหา เพราะเขาหนีเธอ ก็เธอหน้าเหมือนข้อศอกหมา ฉันล่ะโคตรงงไปหลงรักได้ไงว้า ตอนนี้ชีวิตดีดี๊ ไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหา และถ้าช้ำใจ ให้เธอขึ้นไปบนดาดฟ้า แล้วก็โผบินให้เหมือนกับนกบนเวหา เชื่อฉันเธอ แล้วเธอจะไม่ต้องเหนื่อยล้า ชาติหน้าค่อยพบกัน โดดตึกตาย ตายไปซะ นะ นะ นะ ( x2 ) ( x2 )