เนื้อข้างเขียง

 เดช อิสระ ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เนื้อข้างเขียง เดช อิสระ

A# | Am |Gm C | F C |

เสียดาFยเมื่อสายไป  เสียใจA#ก็เกินถอFหนังเนื้Fอสาวน้อDmย.. เพิ่งมีรอGmยแตกพาCผ่านโลFมจูบลูบไล้..จากชายใDmนจินตนการทะลวGmงเนื้อผ่าCน..แทรกเรือนกาF

เขFาเสพสม.. ถล่DmมพรหมมจรรFย์ดั่งเหมือFนสู่สวรรค์ แต่ที่นรCกเอาใว้ก่อเกิFดทายาท เลือดเนื้อของคDmนมักง่ายแล้วเขA#าก็หาย..  A#    หายไปC..

เนื้อA#อยู่บนเขียง เขาก็เฉียA#ง เขาก็สับเฉียA#งแบบไม่นับ  เนื้อย้อยยัFบสักเท่าไรเศษA#เนื้อข้างเขียง พี่รับไFด้ไม่เป็นไDmรัGmบด้วยหัวใจที่รักเธCอ.. รักจริF

A# | Am Dm | Gm C | F |
A# C | Am Dm |Gm C | F |

ใช่ผิAmดที่สันดาน.. ใช่พลาDmดที่เธอร่าน..แต่ธรGmรมชาติต้องการ..เบียดแนบเนื้อCหญิงชาย

* | ** |

D G |

เนื้อCอยู่บนเขียง เขาก็เฉียCง เขาก็สับเฉียCงแบบไม่นับ  เนื้อย้อยยัGบสักเท่าไรเศษCเนื้อข้างเขียง พี่รับไGด้ไม่เป็นไEmรัAmบด้วยหัวใจที่รักเธDอ และลูกเธอ รักจริG

C | Bm |Am D | G |คอร์ดเพลง เนื้อข้างเขียง เดช อิสระ

เนื้อเพลง เนื้อข้างเขียง เดช อิสระเสียดายเมื่อสายไป เสียใจก็เกินถอย หนังเนื้อสาวน้อย เพิ่งมีรอยแตกพาน ผ่านโลมจูบลูบไล้จากชายในจินตนการ ทะลวงเนื้อผ่านแทรกเรือนกาย เขาเสพสม ถล่มพรหมมจรรย์ ดั่งเหมือนสู่สวรรค์ แต่ที่นรกเอาใว้ ก่อเกิดทายาท เลือดเนื้อของคนมักง่าย แล้วเขาก็หาย หายไป เนื้ออยู่บนเขียง เขาก็เฉียง เขาก็สับ เฉียงแบบไม่นับ เนื้อย้อยยับสักเท่าไร เศษเนื้อข้างเขียง พี่รับได้ไม่เป็นไร รับด้วยหัวใจที่รักเธอ รักจริง ใช่ผิดที่สันดาน ใช่พลาดที่เธอร่าน แต่ธรรมชาติต้องการเบียดแนบเนื้อหญิงชาย เนื้ออยู่บนเขียง เขาก็เฉียง เขาก็สับ เฉียงแบบไม่นับ เนื้อย้อยยับสักเท่าไร เศษเนื้อข้างเขียง พี่รับได้ไม่เป็นไร รับด้วยหัวใจที่รักเธอ และลูกเธอ รักจริง