รักเอง เจ็บเอง นักเลงพอ

 รักเอง เจ็บเอง นักเลงพอ  วงเจ็บวาย  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง รักเอง เจ็บเอง นักเลงพอ วงเจ็บวาย
เนื้อร้อง/ทำนอง: วุธ บุญชูเรียบเรียง: วุธ บุญชูสังกัดค่าย: เออน่า เรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0650959222, 0833512747, 0819758239

Gm | D# |A# | F |
Gm | D# |A# | F |

กี่ครั้Gmงที่เคยถาม ดูเธD#อก็คงเมินเฉยปิดบัA#งใครไว้.. ทำไมF..อยากคุGmยให้เข้าใจ..  D#อย่าเลยอย่าหลอกลวงA# | Fฉัน..

อย่าห่วGmงเลยเธอ.. ถ้ามันบีบD#ในใจจะห่วA#งทำไม.. ทั้งที่เธFอไม่รักกันอยากไปGmกับเขา.. ทิ้งเลยคนD#อย่างฉันจะเก็A#บไปคิด ให้เธอนั้นผิดทำไมF

โปรดเถอGmะพูดมาเลยว่าไม่รัก แค่นั้D#นก็เข้าใจฉันA#แค่เสียใจ แต่ว่ามัFนไม่ถึงตายเมื่อคนGmหมดรักกัน จะฉุดจะรั้D#งมันก็เท่านั้นฉันA#นั้นเข้าใจสันดานของคนFอย่างเธอ..  (D)(รักเอง เจ็บเอง นักเลงพอ)

Gm | D# |A# | F |
Gm | D# |A# | F |

ถ้าทีGmเธอมันฟ้อง  อากาD#รเธอดูนอกใจปิดบัA#งใครไว้ เธอรู้Fดี..

* | ** |

Gm | D# |A# | F |
Gm | D# |A# | F |

* | ** | ** |

Gm | D# |A# | F | ( x2 ) | Gm |คอร์ดเพลง รักเอง เจ็บเอง นักเลงพอ วงเจ็บวาย

เนื้อเพลง รักเอง เจ็บเอง นักเลงพอ วงเจ็บวายกี่ครั้งที่เคยถาม ดูเธอก็คงเมินเฉย ปิดบังใครไว้ ทำไม อยากคุยให้เข้าใจ อย่าเลยอย่าหลอกลวงฉัน อย่าห่วงเลยเธอ ถ้ามันบีบในใจ จะห่วงทำไม ทั้งที่เธอไม่รักกัน อยากไปกับเขา ทิ้งเลยคนอย่างฉัน จะเก็บไปคิด ให้เธอนั้นผิดทำไม โปรดเถอะพูดมาเลยว่าไม่รัก แค่นั้นก็เข้าใจ ฉันแค่เสียใจ แต่ว่ามันไม่ถึงตาย เมื่อคนหมดรักกัน จะฉุดจะรั้งมันก็เท่านั้น ฉันนั้นเข้าใจสันดานของคนอย่างเธอ รักเอง เจ็บเอง นักเลงพอ ถ้าทีเธอมันฟ้อง อาการเธอดูนอกใจ ปิดบังใครไว้ เธอรู้ดี