นึกเสียว่าสงสาร

 นึกเสียว่าสงสาร  อ้อย กะท้อน  เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง นึกเสียว่าสงสาร อ้อย กะท้อน
สังกัดค่าย: รถไฟดนตรี

F#m | F#m |A | A |C#m | C#m |
F#m | C#m |Bm C#m | F#m | F#m |

ถาAมว่ารักแค่ไหF#mน..  นับเม็ดทรDายทั้งทะเลก็รู้EลมหายAใจที่มีอF#mยู่..  คือควาDมคิดถึงจากฉัEถาAมจะเจ็บแค่ไหF#mน..  หากเธอไปDรักใครสักวัEก็ลองนัAบดูสายฝนนั่F#mน..  นั่นคืDอน้ำตาจากใจE

 F#m  ก็เลยอยากให้รู้A  ก็เลยอยากให้เห็F#m   ก่อนจะทำDร้ายกันกว่านี้E..

เพราะโลกนี้มีเธAอ..เพียงคนเดีBmยวฉันจึC#mงเสียเธอไม่ไF#mด้ถ้าเธออยากทำร้าDย..ก็เชิEแต่อย่าเดิAนหนีไปจากฉัF#mนึกเสียว่าสงสาDร  อย่าลงทัณEฑ์..ด้วยการลาจาF#m

Bm | C#m |F#m | C#m |
Bm | C#m |Bm7 | E |

ถาAมกันสักกี่ครั้F#mง..  ก็ยัDงบอกเธออย่างนี้Eฟ้Aาทุกวันเปลี่ยนสีF#m..  แต่ฉัDนไม่เคยเปลี่ยนใจE

* | ** |

 F#m  นึกเสียว่าสงสDาร  อย่าลงทัณEฑ์..   ด้วยคำว่าลF#mาก่อน..คอร์ดเพลง นึกเสียว่าสงสาร อ้อย กะท้อน

เนื้อเพลง นึกเสียว่าสงสาร อ้อย กะท้อนถามว่ารักแค่ไหน นับเม็ดทรายทั้งทะเลก็รู้ ลมหายใจที่มีอยู่ คือความคิดถึงจากฉัน ถามจะเจ็บแค่ไหน หากเธอไปรักใครสักวัน ก็ลองนับดูสายฝนนั่น นั่นคือน้ำตาจากใจ ก็เลยอยากให้รู้ ก็เลยอยากให้เห็น ก่อนจะทำร้ายกันกว่านี้ เพราะโลกนี้มีเธอเพียงคนเดียว ฉันจึงเสียเธอไม่ได้ ถ้าเธออยากทำร้ายก็เชิญ แต่อย่าเดินหนีไปจากฉัน นึกเสียว่าสงสาร อย่าลงทัณฑ์ ด้วยการลาจาก ถามกันสักกี่ครั้ง ก็ยังบอกเธออย่างนี้ ฟ้าทุกวันเปลี่ยนสี แต่ฉันไม่เคยเปลี่ยนใจ นึกเสียว่าสงสาร อย่าลงทัณฑ์ ด้วยคำว่าลาก่อน