หนุ่มน้อย

 พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หนุ่มน้อย ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

A | A |A | A |
F#m D | F#m E |F#m D E | A | A |

เขาเดินAเข้าออก..ในซอEยทุกวันเพื่อนฝูงDทุกคน..ต่างรัDกใคร่เขาทุก ๆA ตอนเช้า แต่งตัวEไปเรียนไม่เคDย..จะเก จะขาD

พ่อแม่Aภูมิใจ  มีลูกEผู้ชาย..เอากาDร เอางาน เอาเรีDยนก็ชีAวิตนี้.. ดั่งไม้Eใกล้ฝั่งหวังพึ่งพาDลูกชายคนเดีDยว

A | Eอ...    เจ้าเด็กหนุ่มขอDงพ่อ..DA | Eอ...    เจ้าเด็กหนุ่มขอDงแม่.. D

ตกเย็Aนเลิกเรียน กลับบ้าEนตามเคยห้อยโหDนรถเมล์อย่างเก่DนึกถึงAกับข้าว.. บนจาEนใบเก่ามีแDม่กับพ่อล้อมวD

แต่แล้Aวทันใด  โลกมืดEดับไปมีสัตว์ร้าF#mย มองดูคล้ายว่าเป็นคAทำร้าAยร่างกาย  รุมตีEจนตายแล้วสลาDยร่างหายในหมู่คD

* |

F#m | D |E | A |
F#m | D |E | A |
F#m | D |E | E |E | E |

พ่อแF#mม่รู้ข่าวร้าย  ร่ำร้อDงแทบวางวายกลิ้งเกลืEอกลง..กับกองเลือดของลูAลูกฉัF#mนทำอะไร  เขายังDไม่ควรตายหนุ่มน้อEยผู้มีอนาคตAไกลแค่สีF#mเสื้อไม่เหมือน  คำสอDนแต่ปางไหนนี่สีใคEร นั่นสีมึง นี่สีAกูความหวัF#mงพังทลาย แต่นี้Dจะอยู่อย่างไรเพราะหัวEใจเพียงดวงเดียวแหลกสลาA

F#m | D |E | E |
F#m | D |E | E |

** |

F#m | D |E | E |
F#m | D |E | E |

ตั้งแต่Aบัดนี้.. ไม่มีEอีกแล้ว..เด็กหนุ่DมคนดีประจำซอDพ่อแAม่ก็หาย  ครอบครัEวสลายไม่สาDยทุกคนก็ลืD

F#m | D | E | E | ( x4 )
F#m | D | E | E | ( Fade Out )คอร์ดเพลง หนุ่มน้อย พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เนื้อเพลง หนุ่มน้อย พงษ์สิทธิ์ คำภีร์เขาเดินเข้าออกในซอยทุกวัน เพื่อนฝูงทุกคนต่างรักใคร่เขา ทุกๆตอนเช้า แต่งตัวไปเรียน ไม่เคยจะเก จะขาด พ่อแม่ภูมิใจ มีลูกผู้ชาย เอาการ เอางาน เอาเรียน ก็ชีวิตนี้ ดั่งไม้ใกล้ฝั่ง หวังพึ่งพาลูกชายคนเดียว โอ เจ้าเด็กหนุ่มของพ่อ โอ เจ้าเด็กหนุ่มของแม่ ตกเย็นเลิกเรียน กลับบ้านตามเคย ห้อยโหนรถเมล์อย่างเก่า นึกถึงกับข้าว บนจานใบเก่า มีแม่กับพ่อล้อมวง แต่แล้วทันใด โลกมืดดับไป มีสัตว์ร้าย มองดูคล้ายว่าเป็นคน ทำร้ายร่างกาย รุมตีจนตาย แล้วสลายร่างหายในหมู่คน พ่อแม่รู้ข่าวร้าย ร่ำร้องแทบวางวาย กลิ้งเกลือกลงกับกองเลือดของลูก ลูกฉันทำอะไร เขายังไม่ควรตาย หนุ่มน้อยผู้มีอนาคตไกล แค่สีเสื้อไม่เหมือน คำสอนแต่ปางไหน นี่สีใคร นั่นสีมึง นี่สีกู ความหวังพังทลาย แต่นี้จะอยู่อย่างไร เพราะหัวใจเพียงดวงเดียวแหลกสลาย ตั้งแต่บัดนี้ ไม่มีอีกแล้ว เด็กหนุ่มคนดีประจำซอย พ่อแม่ก็หาย ครอบครัวสลาย ไม่สายทุกคนก็ลืม