เผาคนเป็น

 เบิ้ล ปทุมราช ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เผาคนเป็น เบิ้ล ปทุมราช
ทำนอง/เรียบเรียง: นะโม โมราเนื้อร้อง: เบิ้ล ปทุมราช

Gm | F |D# F | A# |
Gm | F |D# F | Gm |

คลำGmเบิ่งคิงเจ้าของ..ฮ้อนพอปาFนส่ำไฟไหม้เป็นจั่งใด๋D#..หัวใจFย้อนฮักเขาหลA#าย..ฆาGmตรกรเลือดเย็นน้องเผาคนเป็Fน ทั้งที่ยังบ่ตายเจ้ามันใจD#ร้าย มีคนใหFม่ถิ่มอ้ายลGmงคอ

ส่ำถึกน้องD#เผา..ทั้งที่ยังบ่Fตายทั้งที่อ้าDmยยังมี..ลมหาGmยใจฮัD#กที่เคยสดใสF..สลายด้วยมือA#น้องอ้D#ายเจ็บ  มันทFรมานกับผลงาDmนหลายใจของน้อGmงหล่าคนเก่D#าที่มันเบิดค่Fา (ถึกเผาทั้Gmงเป็น)

Gm | F |D# F | A# |
Gm | F |D# F | Gm |

* | ** | ** |

เจ้D#ามันโคตรเลือFดเย็น..  Dmเผาคนเป็นทั้งที่ยังบ่ตาย...

Gm | F |D# F | Gm |คอร์ดเพลง เผาคนเป็น เบิ้ล ปทุมราช

เนื้อเพลง เผาคนเป็น เบิ้ล ปทุมราชคลำเบิ่งคิงเจ้าของ ฮ้อนพอปานส่ำไฟไหม้ เป็นจั่งใด๋หัวใจย้อนฮักเขาหลาย ฆาตรกรเลือดเย็น น้องเผาคนเป็น ทั้งที่ยังบ่ตาย เจ้ามันใจร้าย มีคนใหม่ถิ่มอ้ายลงคอ ส่ำถึกน้องเผาทั้งที่ยังบ่ตาย ทั้งที่อ้ายยังมีลมหายใจ ฮักที่เคยสดใสสลายด้วยมือน้อง อ้ายเจ็บ มันทรมาน กับผลงานหลายใจของน้องหล่า คนเก่าที่มันเบิดค่า ถึกเผาทั้งเป็น เจ้ามันโคตรเลือดเย็น เผาคนเป็นทั้งที่ยังบ่ตาย