เปิดเทอมใหม่

จีเหลิน สายหมอบ, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เปิดเทอมใหม่ - จีเหลิน สายหมอบ

C | G |F | G |

เปิดเทอมใหCม่ อีหยังกะใหAmม่เสื้อกะใหFม่ ละโซ่งใหม่ เกิบใหCม่แต่อ้ายผู้เก่Cา  บ่แม่นคนใหAmม่ยังขับไมไซFค์ ขาดสาวซ้อนท้G | Gาย..

ยังโสดคือเก่F | Fา..ยังบ่ทันล่ะมีไG | Gผ..

ถืกผู้สาวตั๋Fว..ตั้งแต่ ป.4Cจนมาฮอดมื้อนี้G อ้ายสิขึ้น ม.2Cได้แต่แอบปอFง ยังบ่ได้ครอบครCองสายตาของน้G | Gอง..      บ่แนมบ่มองอ้ายเC | Cลย..

เปิดเทอมใหFม่ เจ้ากะควงผู้ใหCม่..มาหยามใจอ้าGย..แท้หนอน้อสาCอุตส่าห์มาเรีFยนตั้งแต่หกโมงเซ้Cอยากพ้อหน้าเG | Gจ้า..     คนแรกมื่อเปิดเทอC

C | G |F | G | G |

* | ** | *** |