เสมอ

 พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เสมอ ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

C | C |Fmaj7 | Fmaj7 |
C | C |Fmaj7 | Fmaj7 |
C | C |Fmaj7 | Fmaj7 |

กี่วัCนเดือนปี ผ่านพานชีวิตหลากหลFmaj7ายซอกซอCนซ้ำ ๆ  โค้ง ๆ ซ้ำ ๆ วน Fmaj7

 Am  หลีกหนีไม่พ้นไม่หลงทาG   ทางเก่าซ้ำ ๆF ไม่พ้นเดิม ๆC Am  จากเช้าจนค่ำยันอีกวันG   ขวนขวายหากิFmaj7นทำงาน รับใช้ใคCรหนอ.. C

 Fหัวใจร่ำมันร้อง ว่าเหนื่อยเหลือหลาย เจ้านาCยเจ้าขา มีFแต่เธอสม่ำเสมอ ถึงซ้ำเดิCมหัวใจไม่เG/Bคยว่า.Am.

Dmอยอยู่เคียงข้างกันเสมGแลDmะเป็นเธอคนเดิมเสมGอ.. ทุกเวCลา.. C

C | C |Fmaj7 | Fmaj7 |
C | C |Fmaj7 | Fmaj7 |
C | C |Fmaj7 | Fmaj7 |
C | C |Fmaj7 | Fmaj7 |

** | *** | **** |

* | **** | * | **** |คอร์ดเพลง เสมอ พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เนื้อเพลง เสมอ พงษ์สิทธิ์ คำภีร์กี่วันเดือนปี ผ่านพานชีวิตหลากหลาย ซอกซอนซ้ำๆโค้งๆซ้ำๆวนๆหลีกหนีไม่พ้นไม่หลงทาง ทางเก่าซ้ำๆไม่พ้นเดิมๆจากเช้าจนค่ำยันอีกวัน ขวนขวายหากินทำงาน รับใช้ใครหนอ หัวใจร่ำมันร้อง ว่าเหนื่อยเหลือหลาย เจ้านายเจ้าขา มีแต่เธอสม่ำเสมอ ถึงซ้ำเดิมหัวใจไม่เคยว่า คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอ และเป็นเธอคนเดิมเสมอ ทุกเวลา