สาดไล่โสด

 ตั๊กแตน ชลดา  สาดไล่โสด  หมอลำ  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง สาดไล่โสด ตั๊กแตน ชลดา
เนื้อร้อง/ทำนอง: ตุ๋ย ด๊ะดาดเรียบเรียง: สุรพันธ์ จำลองกุลติดต่องานแสดง: 0890185555

Bm | Bm |A | Bm |

Bm A | Bm A |F#m A | Bm |
Em | Em |F#7 | Bm | A |

ฮอดสงกราBmนต์อีกแล้Aวบ้อนี้Bmแล้วสิAไปไสดีF#m..หนอคนโสAดจั่งเฮBmย้อนหมู่พวBmกมันหนีไปมีAผู้บ่าBmเลยอยากชวAนคนเหF#mงา.. เล่นน้ำAนำกัBm

มาทางพี้Bmเด้อ มาAทางพี้Bmขอที่โสAดอีหF#mลี  มีเมียแล้Aวขอผ่Bmานสาดไล่โสBmดว่าเถาะในวัAนสงกราBmนต์ว่าแต่อ้าAยคนนั้F#mน  ขอจักขัAนเถาะไBmป๋

มา ๆ ๆ ปะG ๆ ๆ  ปะแป้งแก้มAน้องแนเล่นแต่น้ำF#m บ่เล่นโตดอกอ้าBmมา ๆ ๆ สาGด ๆ ๆ  สาดความฮักAใส่น้องให้มันจื้Dนหัวใจกันแหน่F#7 | F#7หนา..

กะมักผู้บ่Bmาวใส่เสื้AอลายดอBmน้องเลยอยาAกสิบF#mอกว่ายังโสดAเด้ออ้าBmกะวันสงกราEmนต์มีแค่สามวันแต่ถ้าอ้ายฮักกัF#mน สิมีกัAนตลอดBmไปสิสาดอ้ายก่Bmอน..จักขัAน สองขัBmสาดคืนมAาเป็นขบวF#mนขันหมาAกกะได้BmและวันสงกราEmนต์ปีนี้กะสิม่วนหลายม่วนหลาย ม่วนF#7หลาย..   F#7ย้อนว่ามีอ้าAยมาเล่น(Bm)นำ

Em | Em |F#7 | Bm | A |

* | ** | *** | **** |

Bm A | Bm A |F#m A | Bm |
Bm A | Bm A |F#m A | Bm |

*** | **** |

และวันสงกราEmนต์ปีนี้กะสิม่วนหลายม่วนหลาย ม่วนF#7หลาย..   F#7ย้อนว่ามีอ้าAยมาเล่นBmนำคอร์ดเพลง สาดไล่โสด ตั๊กแตน ชลดา

เนื้อเพลง สาดไล่โสด ตั๊กแตน ชลดาฮอดสงกรานต์อีกแล้วบ้อนี้ แล้วสิไปไสดีหนอคนโสดจั่งเฮา ย้อนหมู่พวกมันหนีไปมีผู้บ่าว เลยอยากชวนคนเหงา เล่นน้ำนำกัน มาทางพี้เด้อ มาทางพี้ ขอที่โสดอีหลี มีเมียแล้วขอผ่าน สาดไล่โสดว่าเถาะในวันสงกรานต์ ว่าแต่อ้ายคนนั้น ขอจักขันเถาะไป๋ มาๆๆปะๆๆปะแป้งแก้มน้องแน เล่นแต่น้ำ บ่เล่นโตดอกอ้าย มาๆๆสาดๆๆสาดความฮักใส่น้อง ให้มันจื้นหัวใจกันแหน่หนา กะมักผู้บ่าวใส่เสื้อลายดอก น้องเลยอยากสิบอกว่ายังโสดเด้ออ้าย กะวันสงกรานต์มีแค่สามวัน แต่ถ้าอ้ายฮักกัน สิมีกันตลอดไป สิสาดอ้ายก่อนจักขัน สองขัน สาดคืนมาเป็นขบวนขันหมากกะได้ และวันสงกรานต์ปีนี้กะสิม่วนหลาย ม่วนหลาย ม่วนหลาย ย้อนว่ามีอ้ายมาเล่นนำ และวันสงกรานต์ปีนี้กะสิม่วนหลาย ม่วนหลาย ม่วนหลาย ย้อนว่ามีอ้ายมาเล่นนำ