สาวน้อยกลับบ้าน

 อ้อย กะท้อน เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สาวน้อยกลับบ้าน อ้อย กะท้อน
สังกัดค่าย: รถไฟดนตรี

C#m | C#m | C#m |
A B | E C#m |A B | C#m |C#m | C#m | |

 Eทำไมที่ในC#mวันนี้ ไม่มีAเธอคืนบ้านมB EตรุษจีนมาเยือนC#mแล้วหนา ผู้คนAเขามา..ถึงแล้วBมากมี เหลียEวมองดูชายคาC#mเก่า ๆ พะเยAาบ้านเกิดคนดีB เจ้าถูกพ่อEแม่ขาย..จากเมือC#mงปงนี้ ไปอAยู่ที่เมือBงเจแปน

E C#m | A B |

 Eทำงานโดยที่C#mจำใจ  พลีกาAยให้คนไม่ใช่Bแฟน Eส่งเงินกลับมC#mาไทยแลนด์ พ่อแAม่พี่น้องสุดแสBนสบาย แล้Eวทางบ้านเขารู้C#mหรือเปล่า แม่สาAวน้อยผ่านร้อยพัBนผู้ชาย ต้องโดนตEบโดนตี อีกเป็นC#mโรคร้าย จะอAยู่หรือตาBยเหมือนกัน

E C#m | A B |

เสียงประทัดดัAงกังวานบ้านป่Bา..เธG#mอก็ไม่มาสักทีC#mเขาทำไข่แดF#mงแจกกันทุกปีA แล้วเธอBล่ะอยู่ไหนกัEความจริงเธอถูC#mกขู่ฆ่าขู่เข็Bญ..ทั้งเช้าเย็Eน ไม่เห็นเดือนเห็นตะวัC#mจะกลับมAา..เมื่อไหร่นั้Bน ไม่รู้เลE B

 EตอบแทนบุญคุณสาใC#m ชีวิAตร่างกาย แม่สาวBเอย EสิบวันตรุษจีC#mนผ่านเลย แมงดAาที่เคยพาเจ้าBไปขาย ถือถุงEผ้าขาวห่อผC#mงกระดูก บอกเป็AนลูกสาวคุณยาB เขาอยาEกกลับมาบ้าน อยู่อย่C#mางสบาย หลังที่AจากไปBหลายปี

E C#m | A B |E C#m | A B |
E C#m | A B |E C#m | A B |

E C#m | A B E | C#m A | B |

* | ** |

 Eเขาได้กลัC#mบมาแล้ว กลับมาAเมืองไทย กลับมBาแค่เพียงกระดูEก..คอร์ดเพลง สาวน้อยกลับบ้าน อ้อย กะท้อน

เนื้อเพลง สาวน้อยกลับบ้าน อ้อย กะท้อนทำไมที่ในวันนี้ ไม่มีเธอคืนบ้านมา ตรุษจีนมาเยือนแล้วหนา ผู้คนเขามาถึงแล้วมากมี เหลียวมองดูชายคาเก่าๆพะเยาบ้านเกิดคนดี เจ้าถูกพ่อแม่ขายจากเมืองปงนี้ ไปอยู่ที่เมืองเจแปน ทำงานโดยที่จำใจ พลีกายให้คนไม่ใช่แฟน ส่งเงินกลับมาไทยแลนด์ พ่อแม่พี่น้องสุดแสนสบาย แล้วทางบ้านเขารู้หรือเปล่า แม่สาวน้อยผ่านร้อยพันผู้ชาย ต้องโดนตบโดนตี อีกเป็นโรคร้าย จะอยู่หรือตายเหมือนกัน เสียงประทัดดังกังวานบ้านป่า เธอก็ไม่มาสักที เขาทำไข่แดงแจกกันทุกปี แล้วเธอล่ะอยู่ไหนกัน ความจริงเธอถูกขู่ฆ่าขู่เข็ญ ทั้งเช้าเย็น ไม่เห็นเดือนเห็นตะวัน จะกลับมาเมื่อไหร่นั้น ไม่รู้เลย ตอบแทนบุญคุณสาใจ ชีวิตร่างกาย แม่สาวเอย สิบวันตรุษจีนผ่านเลย แมงดาที่เคยพาเจ้าไปขาย ถือถุงผ้าขาวห่อผงกระดูก บอกเป็นลูกสาวคุณยาย เขาอยากกลับมาบ้าน อยู่อย่างสบาย หลังที่จากไปหลายปี เขาได้กลับมาแล้ว กลับมาเมืองไทย กลับมาแค่เพียงกระดูก