สุราษฎร์เมืองคนดี

บ่าวยอด ต้นกล้าคนเพลง, แนวเพลง: ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

สุราษฎร์เมืองคนดี - บ่าวยอด ต้นกล้าคนเพลง

G D | Em C |G D | G |

C G/B | Am D | G |

หนึ่งในเมือGง 12 นักกษัตEmริย์หลัง 13C แห่งพุทธศตวรรGเกิดประวัEmติ..อาณาจักรนี้AmคือศรีวิDชัย

จากเล่าขาGน สู่ ตำนาEmหลักฐาCนยืนยันโยงใยGแต่ก่อนกาAmลโบราณยิ่งใหEmญ่เรียกว่าเมือAmงบันไทสมDก่อรากฐานสืบสานนาGนมา..  D

จวบจนGรัตนโกสินทร์ แผ่นดินจัEmกรีรัชสมัCยรัชกาลที่ 3 4 และ 5Dทรงรวม..ท่าทอGง บ้านดอน กาญดิฐและคีรีรัEmฐเป็นไชยาพระมงกุฎเกล้Cาทรงให้นามว่Dา..สุราษฎร์ธานีGและสายธาAmรที่ผ่านเมืองว่Dาแม่น้ำตG G7าปี..

พระธาตุไชยCา เป็นตราเมืองอยู่กลางธงแสดเหลืEmองปลิวสะบัดและสัญลักGษณ์ประจำจังหวัดบัวผุด ไม้เคี่Dยม เทียมธานีสืบสานงานวัCนเงาะโรงเรียนเทศกาลกินหอEmยนางรมฟรีทั้งชักพระ แข่งเรืAmอในตาปีอยู่คู่เมืองคนดีD.. อีกนานแสนGนาน...

Em | C |D |G |

เมืองร้อยเกEmาะ เงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดGง แหล่งธรรมะศรัทธาจากพุทEmธมามกะวัดสวนโมกขDพลารามพุทธทาสสาวกEmพระศาสดาบัญญัติปรัชญาGให้เดินตามไข่เค็มเลื่องชื่AmอลือนามงดงามลูกปัDดทราวดีแห่งเขาศรีวิชัG G7ย..

** |

สุราษฎร์ธานีD.. ยิ่งใหญ่ตลอดกาG

C | G |Am D | G |