สุราษฎร์เมืองคนดี

  บ่าวยอด ต้นกล้าคนเพลง   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สุราษฎร์เมืองคนดี บ่าวยอด ต้นกล้าคนเพลง
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชาง ซาไกเรียบเรียง: ป๋อง อัครินทร์ เกตุมณี

G D | Em C |G D | G |

C G/B | Am D | G |

หนึ่งในเมือGง 12 นักกษัตEmริย์หลัง 13C แห่งพุทธศตวรรGเกิดประวัEmติ..อาณาจักรนี้AmคือศรีวิDชัย

จากเล่าขาGน สู่ ตำนาEmหลักฐาCนยืนยันโยงใยGแต่ก่อนกาAmลโบราณยิ่งใหEmญ่เรียกว่าเมือAmงบันไทสมDก่อรากฐานสืบสานนาGนมา..  D

จวบจนGรัตนโกสินทร์ แผ่นดินจัEmกรีรัชสมัCยรัชกาลที่ 3 4 และ 5Dทรงรวม..ท่าทอGง บ้านดอน กาญดิฐและคีรีรัEmฐเป็นไชยาพระมงกุฎเกล้Cาทรงให้นามว่Dา..สุราษฎร์ธานีGและสายธาAmรที่ผ่านเมืองว่Dาแม่น้ำตG G7าปี..

พระธาตุไชยCา เป็นตราเมืองอยู่กลางธงแสดเหลืEmองปลิวสะบัดและสัญลักGษณ์ประจำจังหวัดบัวผุด ไม้เคี่Dยม เทียมธานีสืบสานงานวัCนเงาะโรงเรียนเทศกาลกินหอEmยนางรมฟรีทั้งชักพระ แข่งเรืAmอในตาปีอยู่คู่เมืองคนดีD.. อีกนานแสนGนาน...

Em | C |D |G |

เมืองร้อยเกEmาะ เงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดGง แหล่งธรรมะศรัทธาจากพุทEmธมามกะวัดสวนโมกขDพลารามพุทธทาสสาวกEmพระศาสดาบัญญัติปรัชญาGให้เดินตามไข่เค็มเลื่องชื่AmอลือนามงดงามลูกปัDดทราวดีแห่งเขาศรีวิชัG G7ย..

** |

สุราษฎร์ธานีD.. ยิ่งใหญ่ตลอดกาG

C | G |Am D | G |คอร์ดเพลง สุราษฎร์เมืองคนดี บ่าวยอด ต้นกล้าคนเพลง

เนื้อเพลง สุราษฎร์เมืองคนดี บ่าวยอด ต้นกล้าคนเพลงหนึ่งในเมือง 12 นักกษัตริย์ หลัง 13 แห่งพุทธศตวรรษ เกิดประวัติอาณาจักรนี้คือศรีวิชัย จากเล่าขาน สู่ ตำนาน หลักฐานยืนยันโยงใย แต่ก่อนกาลโบราณยิ่งใหญ่ เรียกว่าเมืองบันไทสมอ ก่อรากฐานสืบสานนานมา จวบจนรัตนโกสินทร์ แผ่นดินจักรี รัชสมัยรัชกาลที่ 3 4 และ 5 ทรงรวมท่าทอง บ้านดอน กาญดิฐ และคีรีรัฐเป็นไชยา พระมงกุฎเกล้าทรงให้นามว่าสุราษฎร์ธานี และสายธารที่ผ่านเมืองว่าแม่น้ำตาปี พระธาตุไชยา เป็นตราเมือง อยู่กลางธงแสดเหลืองปลิวสะบัด และสัญลักษณ์ประจำจังหวัด บัวผุด ไม้เคี่ยม เทียมธานี สืบสานงานวันเงาะโรงเรียน เทศกาลกินหอยนางรมฟรี ทั้งชักพระ แข่งเรือในตาปี อยู่คู่เมืองคนดี อีกนานแสนนาน เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ไข่แดง แหล่งธรรมะ ศรัทธาจากพุทธมามกะ วัดสวนโมกขพลาราม พุทธทาสสาวกพระศาสดา บัญญัติปรัชญาให้เดินตาม ไข่เค็มเลื่องชื่อลือนาม งดงามลูกปัดทราวดี แห่งเขาศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี ยิ่งใหญ่ตลอดกาล