สัญญาหน้าหนำ

 ชาย เพชรฤทธิ์ ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สัญญาหน้าหนำ ชาย เพชรฤทธิ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชาย เพชรฤทธิ์เรียบเรียง: เอก ลันตา

G Em | C D |G Em | C D | G D |

เสียงปี่Gกังวานดังแว่Emว  คืนค่ำCข้างนำชายนา  DเขามีงาGนรื่นเริงหรรษEmมโนราCห์ หนังตะลุง เล่นหลาDโหยหวGนครวญคิดถึงควาEmมหลังเสียงปี่ดัCงแว่วพาให้เศร้DสายลมโบGกพัดโชยเอาความEmเหงาเจ็บแล้วหลาCวพี่บ่าวค่ำคืนนี้D

หนุ่มสาCวเขาพากันเที่ยBmวงานเทศกาCลงานประจำปีGให้อิจฉCา ตาร้อน หูจี่Gเพราะตัวพี่DเงียบเหงาเดียวGดาย

ตั้งแต่เธCอ..มาหนีGจากเหลือแต่รัCก อดีต ความปวดร้าGที่หนำนา Cหลังน้อย หลังเก่Gให้ความเหงDากัดกินจนตาG

ค่ำคืนนี้C..มันเหงาGใจน้ำที่ไหDล..จาก 2 EmตาเพราะคิดถึCง..วันเวGลาคำสัญญDาสาบานที่ให้Gไว้    D

G Em | C D |G Em | C D | G D |

* | ** |

ค่ำคืนนี้Gเสียงปียังแว่Emวดังพี่บ่าวนั่Cงอยู่หน้าหนำนอกชDานบนหนำนGาที่เราเคยสาEmบานในคืนค่ำCของค่ำคืนนี้D.. คนดี.D.ไม่หลบGมาไซรน้องมาลืมสัญญDา.. สาบานที่ให้Gไว้แล้วน้องมันลืมกันAm Dได้..       หนำร้ายที่ปลายนา

G Em | C D | G |คอร์ดเพลง สัญญาหน้าหนำ ชาย เพชรฤทธิ์

เนื้อเพลง สัญญาหน้าหนำ ชาย เพชรฤทธิ์เสียงปี่กังวานดังแว่ว คืนค่ำข้างนำชายนา เขามีงานรื่นเริงหรรษา มโนราห์ หนังตะลุง เล่นหลาว โหยหวนครวญคิดถึงความหลัง เสียงปี่ดังแว่วพาให้เศร้า สายลมโบกพัดโชยเอาความเหงา เจ็บแล้วหลาวพี่บ่าวค่ำคืนนี้ หนุ่มสาวเขาพากันเที่ยวงาน เทศกาลงานประจำปี ให้อิจฉา ตาร้อน หูจี่ เพราะตัวพี่เงียบเหงาเดียวดาย ตั้งแต่เธอมาหนีจาก เหลือแต่รัก อดีต ความปวดร้าว ที่หนำนา หลังน้อย หลังเก่า ให้ความเหงากัดกินจนตาย ค่ำคืนนี้มันเหงาใจ น้ำที่ไหลจาก 2 ตา เพราะคิดถึงวันเวลา คำสัญญาสาบานที่ให้ไว้ ค่ำคืนนี้เสียงปียังแว่วดัง พี่บ่าวนั่งอยู่หน้าหนำนอกชาน บนหนำนาที่เราเคยสาบาน ในคืนค่ำของค่ำคืนนี้ คนดีไม่หลบมา ไซรน้องมาลืมสัญญา สาบานที่ให้ไว้ แล้วน้องมันลืมกันได้ หนำร้ายที่ปลายนา