สุดใจ

  พงษ์สิทธิ์ คำภีร์   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สุดใจ ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

Em | C |Bm | Em |

เพราะอยEmากมาหา  มาCเพื่อจะถามไถ่ว่าเป็Bmนยังไง รู้สึกดีไหม บอEmกกันบ้างสิเธอเพราEmะว่าคิดถึง  มาพCบ มาคุย มายิ้มให้แล้Bmวจะไป เพื่อวันหลังจะมาEmใหม่

จึงมาCตามห้วงอารมณ์.. ผสAmมกับความคิดถึงกันอย่B7ารำคาญกันเลยนะเธอจ๋B7า..

เพราะอยาEmกจะร้อง คร่ำครวญCให้ปานจะเหมือนว่า..เจ็บปวBmดนักหนา รันทดนักหนาหัวใจEmแปดเปื้อนเลื่อนลอยเพราะเศร้Emาใจนัก  อ้างว้าCงชีวิตดังล่องลอยไม่มีBmใครคอย ไม่ให้ใจหงอย สงสาEmรตัวเองเสมอ

** |

Em | C |Bm | Em |Em | C |Bm | Em |

ใช่รัEmกไหมรัก ใช่หลงไหมหลงซ่อนในDอารมณ์ในซอกหลืBmในจิAmตในฝัน อยากอยู่อย่างนั้นไม่แตEmะไม่ต้องสัมผัสเธอขอเพียEmงเท่านี้ให้คงอยู่อย่างนี้สิ่งดีDก็ล้นจนเกินBmสุขอารมAmณ์นั้นลึก จะเก็บเธอไว้..ให้ลึB7ก.. สุดใจ..

Em | C |Bm | Em |

* | ** |

Em |คอร์ดเพลง สุดใจ พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เนื้อเพลง สุดใจ พงษ์สิทธิ์ คำภีร์เพราะอยากมาหา มาเพื่อจะถามไถ่ ว่าเป็นยังไง รู้สึกดีไหม บอกกันบ้างสิเธอ เพราะว่าคิดถึง มาพบ มาคุย มายิ้มให้ แล้วจะไป เพื่อวันหลังจะมาใหม่ จึงมาตามห้วงอารมณ์ ผสมกับความคิดถึงกัน อย่ารำคาญกันเลยนะเธอจ๋า เพราะอยากจะร้อง คร่ำครวญให้ปานจะเหมือนว่า เจ็บปวดนักหนา รันทดนักหนา หัวใจแปดเปื้อนเลื่อนลอย เพราะเศร้าใจนัก อ้างว้างชีวิตดังล่องลอย ไม่มีใครคอย ไม่ให้ใจหงอย สงสารตัวเองเสมอ ใช่รักไหมรัก ใช่หลงไหมหลง ซ่อนในอารมณ์ในซอกหลืบ ในจิตในฝัน อยากอยู่อย่างนั้น ไม่แตะไม่ต้องสัมผัสเธอ ขอเพียงเท่านี้ให้คงอยู่อย่างนี้ สิ่งดีก็ล้นจนเกินสุข อารมณ์นั้นลึก จะเก็บเธอไว้ ให้ลึก สุดใจ