ทางของเธอ

 FIIXD GAVIN.D Youngohm แร็พ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ทางของเธอ GAVIN.D Ft. FIIXD & YOUNGOHM
เนื้อร้อง/ทำนอง: Gavin.D, FIIXD, YOUNGOHMเรียบเรียง: Gavin.Dโปรดิวเซอร์: NINOติดต่องานแสดง: 0891768938

A# Am | Gm | Am |A# Am | Gm | Am |

ถ้าหากที่ทำให้เธA#อมันไม่ดีพอเธอAmไม่ต้องรีรอ เธGmอก็แค่ไปตามทางเธAmถึงจะรักA#เธอเท่าไร เธอก็คงAmไม่เข้าใจก็ปล่อGmยให้เธอนั้นเลือกทางAmเดิน Oh baby

ตามความฝัA#นของเธอมันคงจะดีกAmว่าไปก่อนที่ฉัGmนนั้นจะกลายเป็นปีAmศาจอย่าจมกับฉัA#นเลยอนาคตจะดีAmกว่าเพราะฉะนั้นอย่าหันกลับมGmทางที่ดีต้องแยกAmทาง

ชั้A#นก้ไม่เข้าใAmจ..ว่าทำไม..เธGmอเลือกที่จะไAmป..เธอทำให้..ชั้A#นไม่มีหัวใAmจ หลังจากนี้..เธGmอจะทำอะไAmร ก็เรื่องของเธอ

I don't miss yoA#u ฉันอะติดAmพับจีดีกว่ามีเธGmอ เพราะมีก็เหมือนAmไม่มีYour wish is my commaA#ndGod gave me otAmher plansอยากให้มีคนมาแทGmน ก็จัดเลยไปAmดิ

เมื่อก่อนฉันเอA#า..คำว่าเรา แAmต่ตอนนี้ไม่เอาอยาGmกจะติดอยู่เกาะAm Getting high myselfAnd i haA#te you i love you I haAmte you i loveyou I haGmte you i love you yeAma yea

ประสบการA#ณ์จะให้รู้ว่าAmเราคงจะเข้Gmากันไม่ไAmด้เคยรักA#กันจริง แล้วทิ้Amงให้ฉันอยู่คนGmเดียวทำไมAm

* | ** |

 A#Ah yea Amเทอก้มีคนใหม่ ay ชั้Gmนก้มีคนใหม่ ay  ช่างAmทุกเรื่องปะไร ay ลืมA#ว่าชั้นเปนใคร ayAm เจออะไรใหม่ๆ ay เทอGmไม่ต้องสนใจ ay  จะAm dramaทำไม yea yea

 A#Baby girl just gAmo Leaving me alone Gmเทอไม่ต้องโมโAmห Call me on my phone A#เทอเปนที่ไปAmก่อน ทิ้งชั้นไว้ในห้องนอน Gmปิดประตูแล้วล็อคAmกลอน ขอชั้นอยู่คนเดียวก่อน

 A# เทอเป็นสิ่Amงที่ดีที่สุดที่ชั้GmนเคยเจAm A# แต่ว่าชั้Amนต้องปล่อย  ให้เทอหน่ะเดินไปในทGmางของเทAm

* | ** | *** |

 A# | Am | Gm | Amขอ..ตัวดีกว่า..ถ้าเธอไม่รัก A# | Am | Gm | Amไม่..ต้องลีลา ooh

รัA#กเหลือเกิน แAmต่เธอต้องไปทาGmงของเธอ เธอAmตัดสินใจ okทาA#งของใคร AmทางของมันทาGmงของเรา Amพอแค่นี้ดีกว่า

เธA#อยิ่งฝืนเท่าไหร่  Amเธอยิ่งฝืนเท่าไหร่จาGmยิ่งแย่ไปกว่าAmเดิมเธอนั้นทิ้A#งฉันไว้ดีกว่าAm ทิ้งฉันไว้ดีกว่าไม่อยาGmกให้เธอลำบากเAmลย

* | ** | *** |คอร์ดเพลง ทางของเธอ GAVIN.D Ft. FIIXD & YOUNGOHM

เนื้อเพลง ทางของเธอ GAVIN.D Ft. FIIXD & YOUNGOHMถ้าหากที่ทำให้เธอมันไม่ดีพอ เธอไม่ต้องรีรอ เธอก็แค่ไปตามทางเธอ ถึงจะรักเธอเท่าไร เธอก็คงไม่เข้าใจ ก็ปล่อยให้เธอนั้นเลือกทางเดิน Oh baby ตามความฝันของเธอมันคงจะดีกว่า ไปก่อนที่ฉันนั้นจะกลายเป็นปีศาจ อย่าจมกับฉันเลยอนาคตจะดีกว่า เพราะฉะนั้นอย่าหันกลับมา ทางที่ดีต้องแยกทาง ชั้นก้ไม่เข้าใจว่าทำไม เธอเลือกที่จะไปเธอทำให้ ชั้นไม่มีหัวใจ หลังจากนี้ เธอจะทำอะไร ก็เรื่องของเธอ I don't miss you ฉันอะติดพับจี ดีกว่ามีเธอ เพราะมีก็เหมือนไม่มี Your wish is my command God gave me other plans อยากให้มีคนมาแทน ก็จัดเลยไปดิ เมื่อก่อนฉันเอาคำว่าเรา แต่ตอนนี้ไม่เอา อยากจะติดอยู่เกาะ Getting high myself And i hate you i love you I hate you i love you I hate you i love you yea yea ประสบการณ์จะให้รู้ว่าเราคงจะเข้ากันไม่ได้ เคยรักกันจริง แล้วทิ้งให้ฉันอยู่คนเดียวทำไม Ah yea เทอก้มีคนใหม่ ay ชั้นก้มีคนใหม่ ay ช่างทุกเรื่องปะไร ay ลืมว่าชั้นเปนใคร ay เจออะไรใหม่ๆay เทอไม่ต้องสนใจ ay จะ dramaทำไม yea yea Baby girl just go Leaving me alone เทอไม่ต้องโมโห Call me on my phone เทอเปนที่ไปก่อน ทิ้งชั้นไว้ในห้องนอน ปิดประตูแล้วล็อคกลอน ขอชั้นอยู่คนเดียวก่อน เทอเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ชั้นเคยเจอ แต่ว่าชั้นต้องปล่อย ให้เทอหน่ะเดินไปในทางของเทอ ขอตัวดีกว่า ถ้าเธอไม่รัก ไม่ต้องลีลา ooh รักเหลือเกิน แต่เธอต้องไป ทางของเธอ เธอตัดสินใจ ok ทางของใคร ทางของมัน ทางของเรา พอแค่นี้ดีกว่า เธอยิ่งฝืนเท่าไหร่ เธอยิ่งฝืนเท่าไหร่ จายิ่งแย่ไปกว่าเดิม เธอนั้นทิ้งฉันไว้ดีกว่า ทิ้งฉันไว้ดีกว่า ไม่อยากให้เธอลำบากเลย