ไถ่เธอคืนมา

 พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไถ่เธอคืนมา ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
สังกัดค่าย: รถไฟดนตรี

ผ่านไปสอGงปี ที่เธDอ..มาหายจาEmข่าวเขาว่Cา..พ่อแม่เธDอนั้นพาไปขาG G7เจ็บและช้ำC  ต้องจำDทนเพราะความจGนบังคัD/F#บจิตใจEmจากเจียAmงฮาย ปขายตัDวอยู่สุไหงโกลG

พี่ตั้งตาGรอ..ให้เธอDกลับคืนบ้านนEmถึงไม่มีC ทีวี ตู้เย็Dน ก็ไม่เห็นเป็นไG G7ทิ้งควาCมเชื่อค่านิยDม.. ของคGนเก่าล้D/F#าสมัยEmช่วยกันทำAmนา ปลูกข้าDวยังพอได้อGยู่

ผ่านชีวิCตมาชื่นชมโลกสวDยได้เพียง 15G G7 ปีได้แค่นี้C ชีวิตกลับมาพDบกับความมืดมG G7ผ่านมือCชาย..เป็นร้อDย เป็นพันต้องกล้ำGกลืนD/F#และอดทEmเพื่อเก็บเงิAmน..ส่งบ้าDนไถ่ถอนตัวเอG

G D | Em |G D | Em |
C D | G D/F# Em |
Am D | G G7 |

** |

ถึงใคร ๆG รังเกียDจ เหยียดหยามตัวEmเธอพี่ยังรักCเสมอ ถึงเธDอจะเป็นอย่างไG G7อยู่ทางนี้C..พี่ทำDงาน ทำนGา ทำสวD/F#น ทำไร่Emจะเก็บเงิAmน..ไว้ไปDไถ่เธอคืนGมา.. G7

อยู่ทางนี้C..พี่ทำDงาน ทำนGา ทำสวD/F#น ทำไร่Emจะเก็บเงิAmน..ไว้ไปDไถ่เธอคืนGมา.. G7คอร์ดเพลง ไถ่เธอคืนมา พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เนื้อเพลง ไถ่เธอคืนมา พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ผ่านไปสองปี ที่เธอมาหายจาก ข่าวเขาว่าพ่อแม่เธอนั้นพาไปขาย เจ็บและช้ำ ต้องจำทน เพราะความจนบังคับจิตใจ จากเจียงฮาย ปขายตัวอยู่สุไหงโกลก พี่ตั้งตารอให้เธอกลับคืนบ้านนา ถึงไม่มี ทีวี ตู้เย็น ก็ไม่เห็นเป็นไร ทิ้งความเชื่อค่านิยม ของคนเก่าล้าสมัย ช่วยกันทำนา ปลูกข้าวยังพอได้อยู่ ผ่านชีวิตมาชื่นชมโลกสวยได้เพียง 15 ปี ได้แค่นี้ ชีวิตกลับมาพบกับความมืดมน ผ่านมือชายเป็นร้อย เป็นพัน ต้องกล้ำกลืนและอดทน เพื่อเก็บเงินส่งบ้านไถ่ถอนตัวเอง ถึงใครๆรังเกียจ เหยียดหยามตัวเธอ พี่ยังรักเสมอ ถึงเธอจะเป็นอย่างไร อยู่ทางนี้พี่ทำงาน ทำนา ทำสวน ทำไร่ จะเก็บเงินไว้ไปไถ่เธอคืนมา อยู่ทางนี้พี่ทำงาน ทำนา ทำสวน ทำไร่ จะเก็บเงินไว้ไปไถ่เธอคืนมา