ไถ่เธอคืนมา

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์, แนวเพลง: เพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ไถ่เธอคืนมา - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

ผ่านไปสอGงปี ที่เธDอ..มาหายจาEmข่าวเขาว่Cา..พ่อแม่เธDอนั้นพาไปขาG G7เจ็บและช้ำC  ต้องจำDทนเพราะความจGนบังคัD/F#บจิตใจEmจากเจียAmงฮาย ปขายตัDวอยู่สุไหงโกลG

พี่ตั้งตาGรอ..ให้เธอDกลับคืนบ้านนEmถึงไม่มีC ทีวี ตู้เย็Dน ก็ไม่เห็นเป็นไG G7ทิ้งควาCมเชื่อค่านิยDม.. ของคGนเก่าล้D/F#าสมัยEmช่วยกันทำAmนา ปลูกข้าDวยังพอได้อGยู่

ผ่านชีวิCตมาชื่นชมโลกสวDยได้เพียง 15G G7 ปีได้แค่นี้C ชีวิตกลับมาพDบกับความมืดมG G7ผ่านมือCชาย..เป็นร้อDย เป็นพันต้องกล้ำGกลืนD/F#และอดทEmเพื่อเก็บเงิAmน..ส่งบ้าDนไถ่ถอนตัวเอG

G D | Em |G D | Em |
C D | G D/F# Em |
Am D | G G7 |

** |

ถึงใคร ๆG รังเกียDจ เหยียดหยามตัวEmเธอพี่ยังรักCเสมอ ถึงเธDอจะเป็นอย่างไG G7อยู่ทางนี้C..พี่ทำDงาน ทำนGา ทำสวD/F#น ทำไร่Emจะเก็บเงิAmน..ไว้ไปDไถ่เธอคืนGมา.. G7

อยู่ทางนี้C..พี่ทำDงาน ทำนGา ทำสวD/F#น ทำไร่Emจะเก็บเงิAmน..ไว้ไปDไถ่เธอคืนGมา.. G7