หวางไปเสียที

 วงกระบือ  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง หวางไปเสียที วงกระบือ

C G | F Am |C G | F G |

แหลงกันตรง ๆC  บอกเลยสักหิดได้Gหม้ายเรากะFใช่คนอื่นไกลที่ไหCแค่บอกให้รู้C  บางทีอาจพอเข้าGใจอิได้Fทำใจให้ถูก หวางไCป..เสียทีG

ดีหวาทำAmหมางเมิน คอยหลEmบหน้ากันสร้างควาFมเย็นชาเกิดขึ้GนในใจCนี่เหอคAmนที่รักกัน  แต่ไม่รู้Emว่าไสทำไมFจึงเปลี่ยนใD7จไปเร็วจริG

ปวดจี๊Cดที่ตรงหัวใGสาวเหFอเธอรู้มั่งหม้GายเธอทำCอกลูกผู้ชาGยน้อยใจเต็Fมที..  Gว่าโผงผาCงไปเลยแค่นได้Gพูดให้หวาFงคาใจเสียทีไม่ต้องทนCกันอยู่พันนี้G ให้เปลือFงใจ.. G

C G | F Am |C G | F |

* | ** |

ก็เธอCไม่อยากให้สน มาแลGมาแคร์ฉันเลยFจริง ๆ แล้วใช่Gหม้ายก็ไสCเจอหน้าทีไรG ต้องเป็นอย่างนี้Fทุกที   Gในเมื่อCไม่รักกันแล้ว ก็เพียGงแค่บอกอย่ามFาอมเคลือบกันอยู่Gอย่างนี้คิดCว่าฉันเป็นคนเบลอ และAmเป็นคนเซ่อเพียFงแค่แหลงมาบอกเลGยไม่รักให้หวางไปเสียที

C G | F C |

หวางไปเสียC G | F Gที..                   หวางไปเสียทีC..คอร์ดเพลง หวางไปเสียที วงกระบือ

เนื้อเพลง หวางไปเสียที กระบือแหลงกันตรงๆบอกเลยสักหิดได้หม้าย เรากะใช่คนอื่นไกลที่ไหน แค่บอกให้รู้ บางทีอาจพอเข้าใจ อิได้ทำใจให้ถูก หวางไปเสียที ดีหวาทำหมางเมิน คอยหลบหน้ากัน สร้างความเย็นชาเกิดขึ้นในใจ นี่เหอคนที่รักกัน แต่ไม่รู้ว่าไส ทำไมจึงเปลี่ยนใจไปเร็วจริง ปวดจี๊ดที่ตรงหัวใจ สาวเหอเธอรู้มั่งหม้าย เธอทำอกลูกผู้ชายน้อยใจเต็มที ว่าโผงผางไปเลยแค่นได้ พูดให้หวางคาใจเสียที ไม่ต้องทนกันอยู่พันนี้ ให้เปลืองใจ ก็เธอไม่อยากให้สน มาแลมาแคร์ ฉันเลยจริงๆแล้วใช่หม้าย ก็ไสเจอหน้าทีไร ต้องเป็นอย่างนี้ทุกที ในเมื่อไม่รักกันแล้ว ก็เพียงแค่บอก อย่ามาอมเคลือบกันอยู่อย่างนี้ คิดว่าฉันเป็นคนเบลอ และเป็นคนเซ่อ เพียงแค่แหลงมา บอกเลยไม่รักให้หวางไปเสียที หวางไปเสียที หวางไปเสียที