เวรกรรม

 เวรกรรม  ศล อำพัน  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เวรกรรม ศล อำพัน
เนื้อร้อง/ทำนอง: ศล อำพัน

Dm C | A# F |Gm Am | Dm |

อยากจะลืDmมลืมเธอให้ลง ใจยังคFงไม่ลืมสักทีแทบทุกนาGmที สมอCงมันมีแต่Fเธอ..Aก็หลงรัDmกคนมีเจ้าของ ตกเป็นตัFวสำรองเสมอทำไมหนอเราGmต้องเจอ เจอCแต่ความช้ำDmใจ

หรือว่าฟ้Gmาให้เราCเกิดมาชดใช้Fกรรมชาติก่อนคงทำA#..ไม่ดีCอะไรเอาไF Aว้ไม่ยอมให้เรA#าคู่กัCน..  เรFารักกัAmนไม่ได้Dmไม่ผิดกฎหมGmาย  แต่กลาCยเป็นผิดศีลDmธรรม

คงเป็นเวรกรA#รม..ที่ทำCกันมาชาติFก่อนเวรกรรมเลยย้A#อน..ให้ชดCใช้กันชาDmตินี้เมื่อไหร่กันหนA#อจะหมดเวCหมดกรรFมกันไAmปซะที DmอยากเจอะคนดีGm.. ที่ยังAmไม่มีเจ้าDmของ.. (C)

Dm C | A# F |Gm C | F A |
Dm C | A# F |Gm Am | Dm |

ต่อให้รัDmกเธอมากเท่าไหร่ต้องตัดใจFและยอมหลีกทางต้องปล่อยวาGmง..ให้เธCอนั้นไปได้Fดี..  Aก็เป็นคDmนที่มาทีหลัง ไม่มีวัFนเจอกันช้าไปคงต้องทำGmใจ ไม่มีCวาสนาDm

* | ** | ** |

อกหักทั้งGmปี  ชาตินี้Amถือว่าเวรDmกรรมอกหักทั้งGmปี  ชาตินี้Amถือว่าเวรDmกรรม..คอร์ดเพลง เวรกรรม ศล อำพัน

เนื้อเพลง เวรกรรม ศล อำพันอยากจะลืมลืมเธอให้ลง ใจยังคงไม่ลืมสักที แทบทุกนาที สมองมันมีแต่เธอ ก็หลงรักคนมีเจ้าของ ตกเป็นตัวสำรองเสมอ ทำไมหนอเราต้องเจอ เจอแต่ความช้ำใจ หรือว่าฟ้าให้เราเกิดมาชดใช้กรรม ชาติก่อนคงทำไม่ดีอะไรเอาไว้ ไม่ยอมให้เราคู่กัน เรารักกันไม่ได้ ไม่ผิดกฎหมาย แต่กลายเป็นผิดศีลธรรม คงเป็นเวรกรรมที่ทำกันมาชาติก่อน เวรกรรมเลยย้อนให้ชดใช้กันชาตินี้ เมื่อไหร่กันหนอจะหมดเวร หมดกรรมกันไปซะที อยากเจอะคนดี ที่ยังไม่มีเจ้าของ ต่อให้รักเธอมากเท่าไหร่ ต้องตัดใจและยอมหลีกทาง ต้องปล่อยวางให้เธอนั้นไปได้ดี ก็เป็นคนที่มาทีหลัง ไม่มีวันเจอกันช้าไป คงต้องทำใจ ไม่มีวาสนา อกหักทั้งปี ชาตินี้ถือว่าเวรกรรม อกหักทั้งปี ชาตินี้ถือว่าเวรกรรม