วิทยาลัยในป่ายาง (คณะยรรศาสตร์)

 วุฒิ ป่าบอน  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง วิทยาลัยในป่ายาง (คณะยรรศาสตร์) วุฒิ ป่าบอน
เนื้อร้อง/ทำนอง: สหายโตนแพรทองเรียบเรียง: สุวรรณ์ นาคบุตรติดต่องานแสดง: 0986836358

F#m | F#m |D | D |E | E |F#m | F#m |

ไม่สF#mนใจใคร.. อยู่ในวัBmยกำลังเติบโตยิ่งแหลEงก็ยิ่งพาโล.. ยิ่งหนักหF#mน้าตื่F#mนเช้ามาก็โทรหาเพื่Bmอนพ่อแหBmลงแม่เตือนก็ชักสีหน้าไม่พอEใจ ไอ้ไหรของตัวหนักหนาชาติน่F#mารำคาญ

พ่F#mอแม่แหลงหิดทาเป็นฉุนเฉียวเพื่อนแหBmลงนิดเดียว ได้เพไม่ขัดใคEรหน้าไหนไม่สน กูจัด กูสF#m

ทำDโชว์พาวเป็นพี่หลวEงพอได้ว่าหนุกหรอAย บายใจE กับโหม่เF#mพื่อนคำที่Dพ่อแหลงแม่เตืEอน ไม่สน ไม่ฟัA

บ้าF#mนก็ไม่หลบ นั่งให้ยุงขบ..อยู่ที่ป่าAยางตั้Bmงวงกินน้าท่อมจนหวาง หนุกหนานปาร์ตี้F#mพ่F#mอแม่ส่งให้เรียน แต่ลูกบ่าวมันเกรียนมั่วสุAม บ้าหุม บ้า..Dนาคตพอมี แต่Eลูกบ่าวคนดีติดสาDว ติดยEา..มอมแมAม..  E

F#m | F#m |D | D |E | E |F#m | F#m |
F#m | F#m |Bm | Bm |E | E |A | E |

** |

 A พ่อแม่ทางานหนัก เสียEให้เรียน D หวังแค่เพียงวันหน้าลูกนั้นEสบาย A แต่ความหวังกลับพัง ไม่เป็Eนอย่างที่ตั้งใจ  เมื่อลูกชาDยไปเปิดวิทยาลัยในป่าEยาง

ว่าต้มน้าท่อDม เมาเหล้ายEบ้าผู้หญิAง ไม่EสนใจF#mฉากสุดท้าDย คิดได้ก็ตอEนสายไป เจ็บใจAแท้นายล้อมจัDบ เสียหลักก็เพราEะยรรวิ่งไม่ทัAน ถูกใEส่กุญแF#mจมือพ่อแDม่ส่งให้ไปเรียEนหนังสือแต่ภาDพที่พ่อแม่เห็Eนก็คือ.. ลูกนั่งบนรถAทุกไฟ

** |

Dนาคตพอมี แต่Eลูกบ่าวคนดี..ติดสาว ติดยา..มอมแมม..

F#m | F#m |D | D |E | E |F#m | F#m |คอร์ดเพลง วิทยาลัยในป่ายาง (คณะยรรศาสตร์) วุฒิ ป่าบอน

เนื้อเพลง วิทยาลัยในป่ายาง (คณะยรรศาสตร์) วุฒิ ป่าบอนไม่สนใจใคร อยู่ในวัยกำลังเติบโต ยิ่งแหลงก็ยิ่งพาโล ยิ่งหนักหน้า ตื่นเช้ามาก็โทรหาเพื่อน พ่อแหลงแม่เตือนก็ชักสีหน้า ไม่พอใจ ไอ้ไหรของตัวหนักหนาชาติน่ารำคาญ พ่อแม่แหลงหิดทาเป็นฉุนเฉียว เพื่อนแหลงนิดเดียว ได้เพไม่ขัด ใครหน้าไหนไม่สน กูจัด กูสด ทำโชว์พาวเป็นพี่หลวงพอได้ ว่าหนุกหรอย บายใจ กับโหม่เพื่อน คำที่พ่อแหลงแม่เตือน ไม่สน ไม่ฟัง บ้านก็ไม่หลบ นั่งให้ยุงขบอยู่ที่ป่ายาง ตั้งวงกินน้าท่อมจนหวาง หนุกหนานปาร์ตี้ พ่อแม่ส่งให้เรียน แต่ลูกบ่าวมันเกรียน มั่วสุม บ้าหุม บ้า อนาคตพอมี แต่ลูกบ่าวคนดี ติดสาว ติดยามอมแมม พ่อแม่ทางานหนัก เสียให้เรียน หวังแค่เพียงวันหน้าลูกนั้นสบาย แต่ความหวังกลับพัง ไม่เป็นอย่างที่ตั้งใจ เมื่อลูกชายไปเปิดวิทยาลัยในป่ายาง ว่าต้มน้าท่อม เมาเหล้ายา บ้าผู้หญิง ไม่สนใจ ฉากสุดท้าย คิดได้ก็ตอนสายไป เจ็บใจแท้ นายล้อมจับ เสียหลักก็เพราะยรร วิ่งไม่ทัน ถูกใส่กุญแจมือ พ่อแม่ส่งให้ไปเรียนหนังสือ แต่ภาพที่พ่อแม่เห็นก็คือ ลูกนั่งบนรถทุกไฟ อนาคตพอมี แต่ลูกบ่าวคนดี ติดสาว ติดยามอมแมม