แย้ตื่นเสียม

 เบลล์ นิภาดา ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แย้ตื่นเสียม เบลล์ นิภาดา
ติดต่องานแสดง: 0868600272

C | Em |Dm G | C |

น้องกะว่าCน้องฮักคนบ่เต็มบาทปานใด๋น้องกะว่าEmน้องฮักคนที่โลกควรลืมไว้น้องกะว่Dmาน้องฮักคนที่สาวเบ๋ปากใส่จั่งบ่ต้องยาFดผู้ใด๋ให้มันGยาก

น้องบ่คิดCว่าอ้ายสิลืมเรื่องยากเกิดใหม่น้องบ่คิดEmว่าอ้ายสิมาเจ้าชู้หลายใจน้องบ่คิดDmว่าอ้ายสิป๋าสิถิ่มกันได้จั่งแม่FนเหนือความคาดหมGายอ้ายกะดายCเนาะ..

คั้นสิให้เว้Dmาคัก ๆ อ้ายผู้น่าฮัAmกของน้องอ้ายบ่Fฮู้จักเจ้าของ..แน่สั่นGบ้อ

อ้ายผู้หน้าแย้Cตื่นเสียมอ้ายผู้บ่เจียEmมบอดี้อ้ายผู้ฝาแฝFดกุดจี่ อ้ายหล่อบ่มีGไผท่อน้องกะว่าน้อCงคัดคัก ฮักคนบ่เป็Emนตาพ้อเกิFดอีกจักร้อยเทื่อกะจักสิมีบ่Gน้อ.. Gคนหล่อคือแย้ตื่นCเสียม

 F เขาสิฮักอ้ายบ่..C  หน้าขาวคอแหล่ซุมนั่น F น้องนี้ฮักเบิดขี้เบิดยันF  อ้ายกะบ่ฮักกันGน้อ

* | ** |คอร์ดเพลง แย้ตื่นเสียม เบลล์ นิภาดา

เนื้อเพลง แย้ตื่นเสียม เบลล์ นิภาดาน้องกะว่าน้องฮักคนบ่เต็มบาทปานใด๋ น้องกะว่าน้องฮักคนที่โลกควรลืมไว้ น้องกะว่าน้องฮักคนที่สาวเบ๋ปากใส่ จั่งบ่ต้องยาดผู้ใด๋ให้มันยาก น้องบ่คิดว่าอ้ายสิลืมเรื่องยากเกิดใหม่ น้องบ่คิดว่าอ้ายสิมาเจ้าชู้หลายใจ น้องบ่คิดว่าอ้ายสิป๋าสิถิ่มกันได้ จั่งแม่นเหนือความคาดหมาย อ้ายกะดายเนาะ คั้นสิให้เว้าคักๆอ้ายผู้น่าฮักของน้อง อ้ายบ่ฮู้จักเจ้าของแน่สั่นบ้อ อ้ายผู้หน้าแย้ตื่นเสียม อ้ายผู้บ่เจียมบอดี้ อ้ายผู้ฝาแฝดกุดจี่ อ้ายหล่อบ่มีไผท่อ น้องกะว่าน้องคัดคัก ฮักคนบ่เป็นตาพ้อ เกิดอีกจักร้อยเทื่อกะจักสิมีบ่น้อ คนหล่อคือแย้ตื่นเสียม เขาสิฮักอ้ายบ่ หน้าขาวคอแหล่ซุมนั่น น้องนี้ฮักเบิดขี้เบิดยัน อ้ายกะบ่ฮักกันน้อ