ฮักมาแต่ชาติก่อน

  เวียง นฤมล   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ฮักมาแต่ชาติก่อน เวียง นฤมล
เนื้อร้อง/ทำนอง: สลา คุณวุฒิเรียบเรียง: ศราวุธ ทุ่งขี้เหล็กติดต่องานแสดง: 0626324939

Am | Dm |C G/B | Am |

เหมือนฮักมาจากชาติที่แล้Amว..ฮักบ่เห็นแวDmว.. ก็ยืนต่อแถGวรอใAm

Am |Am |Am | Am |
D | Em |Dm | Am |Dm | Am |

โอ้Amย..หนDอ... โอD | Amย...Dm | Amอ...

Am | G |Am | G | Am |

โอยหนAmอ ความฮู้สึกบอกน้องไAmด้หลงยิ้มใส่มื้อแรกเห็Amน ซั่นเด้อ้าย  Dใจเอ๋Amย..คือจั่งเป็นดอกคนเคAmคบกันมาแต่นานแAm | Dล้ว

อ้ายเอ๋Amย ยอมเข้าแถวบอกใจถ่Amแค่สายตาอ้ายเทียวสู่Amมีสังหรณ์ให้รับรู้Am  อ้ายคือผู้ที่ส่องหAmอ้ายคือผู้ที่ส่องDm | Amหา

Dm | Am |

โอยหนAmอ คิดเห็นหน้าอ้ายสู่มื้AmคึดฮอดทุกนาทีใAmจ  เบิ่งกันไปล่ะนาน Amกล้ายืนยันว่าฮักอ้Am | Am Gาย

บ่สAmน มีสิ่งใดมาขวางคั่Amน แค่มีกันทุกก้าวย่Amางถามหัวใจเป็นหมื่นครั้Amง กะมีอ้ายแต่ผู้เดีAmยวกะมีอ้ายแต่ผู้เดีAmยว..นา...

Dm | Am |D |

เทีAmยวเขียนใจบ่ให้จาGแต้มความหวัDง..บ่ให้ขาดตอEmคืAmอฮักมาแต่ชาติDmก่อนอุ่นหนาวเย็นฮ้อCน ก็บ่ลืมจั๊กทีEm

บ่เข้าใจGตัวเองเหมือนกัGว่าเป็นหยัDงต้องฮักขนาดนี้Emสิ่งที่หวัAmงยังต้องคอยนาDmนปีแต่ใจดวงนี้Emก็ยินดีรออ้Amาย

G | Am |G | Em |Dm | Am |Dm | Am |

โอยหนAmอ ย่านแต่ในหัวใจอ้าAmพ้อคนใหม่สิลืมหลAmง ซั่นเด้อ้าย.D.โอยหนAmอ บ่ซื่อตรงดอกคือคำAm..ที่เทียวมาสัญญาAm | Dไว้

อ้ายเอ๋Amย ส่อยหลูโตนคนคอยถ่Amแม่นไผมาน้อเว้าแAmอ่ว ฮักตั้งแต่ชาติที่แล้Amอย่าหมกแห้วดอกสู่กิAmอย่าหมกแห้วดอกสู่กิAm | Amน..           อ้ายเอAmย..

Am | Am | Am | C/E | Dm | Am | Dm C/E | Am |คอร์ดเพลง ฮักมาแต่ชาติก่อน เวียง นฤมล

เนื้อเพลง ฮักมาแต่ชาติก่อน เวียง นฤมลเหมือนฮักมาจากชาติที่แล้ว ฮักบ่เห็นแวว ก็ยืนต่อแถวรอใจ โอ้ยหนอ โอย โอ โอยหนอ ความฮู้สึกบอกน้องได้ หลงยิ้มใส่มื้อแรกเห็น ซั่นเด้อ้าย ใจเอ๋ยคือจั่งเป็นดอกคนเคย คบกันมาแต่นานแล้ว อ้ายเอ๋ย ยอมเข้าแถวบอกใจถ่า แค่สายตาอ้ายเทียวสู่ มีสังหรณ์ให้รับรู้ อ้ายคือผู้ที่ส่องหา อ้ายคือผู้ที่ส่องหา โอยหนอ คิดเห็นหน้าอ้ายสู่มื้อ คึดฮอดทุกนาทีใจ เบิ่งกันไปล่ะนานๆกล้ายืนยันว่าฮักอ้าย บ่สน มีสิ่งใดมาขวางคั่น แค่มีกันทุกก้าวย่าง ถามหัวใจเป็นหมื่นครั้ง กะมีอ้ายแต่ผู้เดียว กะมีอ้ายแต่ผู้เดียวนา เทียวเขียนใจบ่ให้จาง แต้มความหวังบ่ให้ขาดตอน คือฮักมาแต่ชาติก่อน อุ่นหนาวเย็นฮ้อน ก็บ่ลืมจั๊กที บ่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน ว่าเป็นหยังต้องฮักขนาดนี้ สิ่งที่หวังยังต้องคอยนานปี แต่ใจดวงนี้ก็ยินดีรออ้าย โอยหนอ ย่านแต่ในหัวใจอ้าย พ้อคนใหม่สิลืมหลง ซั่นเด้อ้าย โอยหนอ บ่ซื่อตรงดอกคือคำ ที่เทียวมาสัญญาไว้ อ้ายเอ๋ย ส่อยหลูโตนคนคอยถ่า แม่นไผมาน้อเว้าแอ่ว ฮักตั้งแต่ชาติที่แล้ว อย่าหมกแห้วดอกสู่กิน อย่าหมกแห้วดอกสู่กิน อ้ายเอย