สาวส่งออก

 พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สาวส่งออก ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
เนื้อร้อง/ทำนอง: พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

G | Em |C | D |
G | Em |C | D |D |

เป็นสินค้GาราคาดีEmเป็นดอกไม้Cสีส่งออกแดนDไกลเร่Gงให้โต ให้Emเติบใหญ่ตีตรCาส่งไป เมดอิDนไทยแลนด์

เป็นดอกไม้Gในบาร์เหEmล้าตามริมทาCงเท้าทั่วทั้งเจแปDถูกGดูหมิ่น ถูEmกดูแคลนลำบากCเหลือแสนนะสาวDหลงมา

เงินEmทองไม่ใช่ใบไม้Cจะเด็ดดึงได้D..ดังปรารถนG D/F#ทุกEm ๆ บาท กว่าจะCได้มาทั้งDกายาจิตใจปวดร้าว..

Emะ อย่าไปเลยเมือCงนอกถูกโกDง ถูกหลอก..ให้ไปGขายสาD/F#ต้อEmงใช้หนี้..กันCยืดยาวหนี้Dที่เจ้า..ไม่ได้กู้มา

G | Em |C | D |
G | Em |C | D |D |

** |

สาGวส่งออก จะEmบอกให้สวรรCค์ไม่ใช่ของเธอDหรอกหนาเป็Gนของนักเที่ยว แม่เล้EmาแมงดาและคนCชั่วช้า..ที่พาDเธอไป

เป็Gนของนักเที่ยว แม่เล้EmาแมงดาและคนCชั่วช้า..ที่พาDเธอไปคอร์ดเพลง สาวส่งออก พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เนื้อเพลง สาวส่งออก พงษ์สิทธิ์ คำภีร์เป็นสินค้าราคาดี เป็นดอกไม้สีส่งออกแดนไกล เร่งให้โต ให้เติบใหญ่ ตีตราส่งไป เมดอินไทยแลนด์ เป็นดอกไม้ในบาร์เหล้า ตามริมทางเท้าทั่วทั้งเจแปน ถูกดูหมิ่น ถูกดูแคลน ลำบากเหลือแสนนะสาวหลงมา เงินทองไม่ใช่ใบไม้ จะเด็ดดึงได้ดังปรารถนา ทุกๆบาท กว่าจะได้มา ทั้งกายาจิตใจปวดร้าว นะ อย่าไปเลยเมืองนอก ถูกโกง ถูกหลอกให้ไปขายสาว ต้องใช้หนี้กันยืดยาว หนี้ที่เจ้าไม่ได้กู้มา สาวส่งออก จะบอกให้ สวรรค์ไม่ใช่ของเธอหรอกหนา เป็นของนักเที่ยว แม่เล้าแมงดา และคนชั่วช้าที่พาเธอไป เป็นของนักเที่ยว แม่เล้าแมงดา และคนชั่วช้าที่พาเธอไป