โยโกฮามา

 พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง โยโกฮามา ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
เนื้อร้อง/ทำนอง: พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

Am9 | Am |Dm | Dm |
F | C |E | Dm | Dm |

จดหมายตีตรGmา จ่าหน้าว่CามาจากแดนไกFประเทศญี่ปุ่CนแดนซามูไรFเปิดอ่านแล้วใGmจ..พี่ร่วงลงดิAmข้อความเนื้อใDmน..แทบทำร้ายCพี่ให้แดดิ้FโฉมงาGmมแม่ยอดยุพิGmน..ชีวิตดับดิ้Cนที่เมืองโยโAm

จำได้วันลGmา เจ้าบอกว่าCจะอดใจFเก็บออมแล้วใCช้ที่ควรใช้FขายบริกาGmร..อยู่นานหลาAmยปีส่งเงินกลับมDmา แม่พ่อชาวนCากลายเป็นเศรFษฐีจากนGmาผืนน้อยผืนนี้Gmช่วยชุบชีวีCหลายสิบที่บ้าAm

แต่ตัวนาFง อยู่ยิ่งนาCน ยิ่งท้อถอDmกินนอAmนอยู่ในห้องน้DmอยความเหงาหงอCย..มาเยี่ยมทุกDmวันทอดร่างเป็นหุ่Fน..ให้ชายยุ่นกลัดมัGmปล่อยตัณหCาสารพัGmน วิปริตวิตถาCรทุกวันทุกวี่Am

จึงหันหายGmา ติดสุรCากับเพื่อนคนไทFแมงดาหนุ่Cมผู้บินไกFล มาพาเจ้าไGmปเข้าบ่อนทุกที่Amหมดเนื้อหมดตัDmว แม่ทูนหัCวโดนชิ่งหGmนีเหยียบใจเจ้Cาแบนบี้Gm ดำดิ่งหลายลี้CเกินใครฉุดAmทัน

Dm | Dm |F | C |E | Dm | Dm |

* | ** |

เช้าสายบ่ายมGmา ไม่เห็นหน้Cาแม่สาวน้อFเพื่อนเปิดห้อCงผงะถอFศพเจ้าลอGmย แขวนคอกับคาAmร่างส่งกลับมDmา ห่อเป็นผ้CากระดูกวิญญาGmได้กลับมCาอยู่บ้Gmาน..ที่น้อCงนางเจ้าสร้าFงรอ

Gm C | F |คอร์ดเพลง โยโกฮามา ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เนื้อเพลง โยโกฮามา พงษ์สิทธิ์ คำภีร์จดหมายตีตรา จ่าหน้าว่ามาจากแดนไกล ประเทศญี่ปุ่นแดนซามูไร เปิดอ่านแล้วใจพี่ร่วงลงดิน ข้อความเนื้อในแทบทำร้ายพี่ให้แดดิ้น โฉมงามแม่ยอดยุพินชีวิตดับดิ้นที่เมืองโยโก จำได้วันลา เจ้าบอกว่าจะอดใจ เก็บออมแล้วใช้ที่ควรใช้ ขายบริการอยู่นานหลายปี ส่งเงินกลับมา แม่พ่อชาวนากลายเป็นเศรษฐี จากนาผืนน้อยผืนนี้ ช่วยชุบชีวีหลายสิบที่บ้าน แต่ตัวนาง อยู่ยิ่งนาน ยิ่งท้อถอย กินนอนอยู่ในห้องน้อย ความเหงาหงอยมาเยี่ยมทุกวัน ทอดร่างเป็นหุ่นให้ชายยุ่นกลัดมัน ปล่อยตัณหาสารพัน วิปริตวิตถารทุกวันทุกวี่ จึงหันหายา ติดสุรากับเพื่อนคนไทย แมงดาหนุ่มผู้บินไกล มาพาเจ้าไปเข้าบ่อนทุกที่ หมดเนื้อหมดตัว แม่ทูนหัวโดนชิ่งหนี เหยียบใจเจ้าแบนบี้ ดำดิ่งหลายลี้เกินใครฉุดทัน เช้าสายบ่ายมา ไม่เห็นหน้าแม่สาวน้อย เพื่อนเปิดห้องผงะถอย ศพเจ้าลอย แขวนคอกับคาน ร่างส่งกลับมา ห่อเป็นผ้ากระดูกวิญญาณ ได้กลับมาอยู่บ้านที่น้องนางเจ้าสร้างรอ