4500 (สี่พันห้าร้อย)

 Behind The Smile สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง 4500 BEHINDTHESMILE

สิ่งนั้Dนยังคงหอมรัญจวน..ข้างในควาEmมรู้สึกที่มันยัGงซ่อนอยู่..A ผ่านเวลD

หลากหลาDยความคิดใคร่ครวญ วันที่ได้Emสัมผัสยามที่ฉัGนได้กลิ่น..A กระดังงD

When you caEmlling in loveI'Gm readAy for yoDu..ไม่น่าจาEmกไปเลยนะ อยู่GกับฉัAนได้ไหD

เธอสวDยด้วยแสงนีออน..ตอนกลางคืEmนฉันกล่อม..ให้ตัวเอGงไม่หลับ..A ก่อนจันทรDและฉันDค้นพบความงาม.. ยามอยู่ในEmผ้าห่มจนเมื่ออาGทิตย์ส่อง..A หมดเวลD

When you caEmlling in loveI'Gm readAy for yoDu..ไม่น่าจาEmกไปเลยนะ อยู่GกับฉัAนได้ไหD

When you caEmlling in loveI'Gm readAy for yoDu..ไม่น่าจาEmกไปเลยนะ อยู่GกับฉัAนไปก่อD

D | Em | G A | D | D |คอร์ดเพลง 4500 BEHINDTHESMILE

เนื้อเพลง 4500 BEHINDTHESMILEสิ่งนั้นยังคงหอมรัญจวนข้างในความรู้สึก ที่มันยังซ่อนอยู่ ผ่านเวลา หลากหลายความคิดใคร่ครวญ วันที่ได้สัมผัส ยามที่ฉันได้กลิ่น กระดังงา When you calling in love I'm ready for you ไม่น่าจากไปเลยนะ อยู่กับฉันได้ไหม เธอสวยด้วยแสงนีออน ตอนกลางคืนฉันกล่อม ให้ตัวเองไม่หลับ ก่อนจันทรา และฉันค้นพบความงาม ยามอยู่ในผ้าห่ม จนเมื่ออาทิตย์ส่อง หมดเวลา When you calling in love I'm ready for you ไม่น่าจากไปเลยนะ อยู่กับฉันได้ไหม When you calling in love I'm ready for you ไม่น่าจากไปเลยนะ อยู่กับฉันไปก่อน