4500 (สี่พันห้าร้อย)

 4500 Behind The Smile สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

4500 - BEHINDTHESMILE

สิ่งนั้Dนยังคงหอมรัญจวน..ข้างในควาEmมรู้สึกที่มันยัGงซ่อนอยู่..A ผ่านเวลD

หลากหลาDยความคิดใคร่ครวญ วันที่ได้Emสัมผัสยามที่ฉัGนได้กลิ่น..A กระดังงD

When you caEmlling in loveI'Gm readAy for yoDu..ไม่น่าจาEmกไปเลยนะ อยู่GกับฉัAนได้ไหD

เธอสวDยด้วยแสงนีออน..ตอนกลางคืEmนฉันกล่อม..ให้ตัวเอGงไม่หลับ..A ก่อนจันทรDและฉันDค้นพบความงาม.. ยามอยู่ในEmผ้าห่มจนเมื่ออาGทิตย์ส่อง..A หมดเวลD

When you caEmlling in loveI'Gm readAy for yoDu..ไม่น่าจาEmกไปเลยนะ อยู่GกับฉัAนได้ไหD

When you caEmlling in loveI'Gm readAy for yoDu..ไม่น่าจาEmกไปเลยนะ อยู่GกับฉัAนไปก่อD

D | Em | G A | D | D |