แค่

 โย สะแบงบิน สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แค่ โย สะแบงบิน

A | D |A | D |

เธอคงไม่รู้F#m..ในสิ่งที่ตัDวฉันเป็นเธอคงจะมอAงหามันไม่เห็นเพราะเธอไม่เคE/G#ยสนใจ

เธอหลอกให้รัF#mก..แล้วเธอก็ทิ้Dงฉันไปจะฉุดจะรั้Aงและดึงเธอไว้เธอก็ไม่ยอE/G#

สุดท้ายต้องทำใจD และก็ให้เขาไปAเจ็บช้ำไม่เท่าไหGร่แค่นี้Eเอง

แค่คนใจร้าAยที่เขาทิ้งเราไE/G#แค่เจ็บแค่เหF#mงา แค่ต้องเศร้าเดียวดาEแค่ไม่มีความสุDข แค่ต้องทุกข์ลำพัC#mก็แค่ผิดหวัBmง เรื่องแค่นี้ยังสบาE

แค่ใจมันท้Aอ แค่มีร้องไห้งอแE/G#แค่เจ็บซ้ำ ๆF#m เพราะว่าฉันมันคนแEพ้แค่ใจข้างในมันจุDก แค่ฉันไม่มีใครแคC#mร์แค่ฉันไร้คนดูBm Eแล..(แค่นี้(A)เอง)

A | E/G# |F#m | E |
D | C#m |Bm | E |

A | E/G# |F#m | E |
D | C#m |Bm | E |

* | ** | *** |

** | *** |

แค่ใจข้างในมันจุDก แค่ฉันไม่มีใครแคC#mร์แค่ฉันไร้คนดูBm Eแล..แค่นี้Aเองคอร์ดเพลง แค่ โย สะแบงบิน

เนื้อเพลง แค่ โย สะแบงบินเธอคงไม่รู้ ในสิ่งที่ตัวฉันเป็น เธอคงจะมองหามันไม่เห็น เพราะเธอไม่เคยสนใจ เธอหลอกให้รัก แล้วเธอก็ทิ้งฉันไป จะฉุดจะรั้งและดึงเธอไว้ เธอก็ไม่ยอม สุดท้ายต้องทำใจ และก็ให้เขาไป เจ็บช้ำไม่เท่าไหร่ แค่นี้เอง แค่คนใจร้ายที่เขาทิ้งเราไป แค่เจ็บแค่เหงา แค่ต้องเศร้าเดียวดาย แค่ไม่มีความสุข แค่ต้องทุกข์ลำพัง ก็แค่ผิดหวัง เรื่องแค่นี้ยังสบาย แค่ใจมันท้อ แค่มีร้องไห้งอแง แค่เจ็บซ้ำๆเพราะว่าฉันมันคนแพ้ แค่ใจข้างในมันจุก แค่ฉันไม่มีใครแคร์ แค่ฉันไร้คนดูแล แค่นี้เอง แค่ใจข้างในมันจุก แค่ฉันไม่มีใครแคร์ แค่ฉันไร้คนดูแล แค่นี้เอง