ฟังเด้อ

 เพชร สหรัตน์  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ฟังเด้อ เพชร สหรัตน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เพชร สหรัตน์เรียบเรียง: อ.ส้ม วงนากา

F | Am |Gm | C | C |

ฟังFเด้อ  เฮาบ่ควรฮักAmกันสิ่งที่เคยร่วมฝัGmน.. วันนั้นที่เธอเขี่ยทิ้CฟังFเด้อ  รอคำว่าฮักจAmริงอ้ายสิเฮ็ดทุกสิ่Gmง.. เพื่อให้เจ้าอยู่สุCขคู่ควร

ฟังFเด้อ  สิบ่ไปรบAmกวนให้เจ้าเจอคนที่คู่Gmควร  อ้ายสิยอมจากไปCฟังFเด้อ  ให้เจ้าได้เจอคนAmใหม่ให้เขาแพงเจ้าหลาย Gmๆ  สุดท้ายอ้ายต้องบอกลC

ย้อA#นว่าฮักเจ้าหลาย ยอมไAmด้เพื่อเจ้าทุกDmอย่างมาส่Gmงเจ้าฮอดฝั่Cง สิย่างจากไปFเขA#ามีพร้อมทุกอย่Cาง  อ้ายมัAmนมีแค่หัวDmใจความสุGmขเจ้าอยู่หม่องใด๋C อ้ายสิไปFส่ง..   F

ลืมอ้ายแล้วไปกับเขA#า ไปมีความสุขกับเขAmอ้ายมันทนเห็นเจ้Gmา..ลำบาCกอีกบ่ได้Fอ้ายฮู้ว่าเจ้ากะฮัA#ก  ให้ฮู้Cว่าอ้ายก็ฮัAmกเจ้าหลDmายจะยอGmมปล่อยมือเธอCไปก็อยาA#กให้เธอเจอใคCรที่ดีกว่F

F | Am |Gm | C |
F | Am |Gm | C |

* | ** |

จะยอGmมปล่อยมือเธอCไปก็อยาA#กให้เธอเจอใคCรที่ดีกว่Fคอร์ดเพลง ฟังเด้อ เพชร สหรัตน์

เนื้อเพลง ฟังเด้อ เพชร สหรัตน์ฟังเด้อ เฮาบ่ควรฮักกัน สิ่งที่เคยร่วมฝัน วันนั้นที่เธอเขี่ยทิ้ง ฟังเด้อ รอคำว่าฮักจริง อ้ายสิเฮ็ดทุกสิ่ง เพื่อให้เจ้าอยู่สุขคู่ควร ฟังเด้อ สิบ่ไปรบกวน ให้เจ้าเจอคนที่คู่ควร อ้ายสิยอมจากไป ฟังเด้อ ให้เจ้าได้เจอคนใหม่ ให้เขาแพงเจ้าหลายๆสุดท้ายอ้ายต้องบอกลา ย้อนว่าฮักเจ้าหลาย ยอมได้เพื่อเจ้าทุกอย่าง มาส่งเจ้าฮอดฝั่ง สิย่างจากไป เขามีพร้อมทุกอย่าง อ้ายมันมีแค่หัวใจ ความสุขเจ้าอยู่หม่องใด๋ อ้ายสิไปส่ง ลืมอ้ายแล้วไปกับเขา ไปมีความสุขกับเขา อ้ายมันทนเห็นเจ้าลำบากอีกบ่ได้ อ้ายฮู้ว่าเจ้ากะฮัก ให้ฮู้ว่าอ้ายก็ฮักเจ้าหลาย จะยอมปล่อยมือเธอไป ก็อยากให้เธอเจอใครที่ดีกว่า จะยอมปล่อยมือเธอไป ก็อยากให้เธอเจอใครที่ดีกว่า