ข้ามันลูกทุ่ง

  ไท ธนาวุฒิ   ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ข้ามันลูกทุ่ง ไท ธนาวุฒิ
เนื้อร้อง/ทำนอง: วิเชียร คำเจริญ (ลพ บุรีรัตน์)สังกัดค่าย: แกรมมี่ โกลด์

C | G/B |Am | G |
C | G |Am | Em |
F | Em Am |Dm | G |

ข้ามันลูกทุ่Cง ข้านอนมุ้G/Bงสี่สาAmผูกด้วยเชือGกจูงควาFย เอนกาGยแล้วสิ้นลำCเค็ญไม่ต้องสนใจC..มาดัดนิสัยข้าหรอกบานเย็Fข้ามันลูกทุ่งเอ็งก็คงเห็Emน ข้าเป็Amนแค่คนชาDm Gวนา

ถ้าเอ็งมองข้Cา.. ว่าหัวข้าล้G/Bาสมัย Amสุดที่เอ็Gงทนได้F  ตามใจGเอ็งเถิดแก้วCตาจะเปิ่นหรือเชCย ข้าก็ยังเคC7ยมุ้งแบบของข้Fเอ็งอยากจะรัEmก ข้าก็ไม่ว่Amเอ็งจะเกลียดข้Gา ไม่ว่าCสักน้อย

ไอ้หนุ่มบางไหDmน มันใส่Gกางเกงหุ่นสวDmถ้าเอ็งชัEmงกางเกงขาก๊วAmย คนสวGยไม่ต้องมาCคอยหากเจ้าบานเย็Amน คิดไปเด่Gน..ในกรุงเลิศลอCอยากจะทิ้C7งข้าให้เศร้Fาหงอยข้าจAmะไม่คอยขวาDm Gงตา

ข้ามันลูกทุ่Cง  ข้านอนมุ้G/Bงสี่หู Amข้าพูดเอ็GงมึงกูF  ฟังดูGก็ตรงหนักหนCข้าชอบไทยเดิAmม  ข้าส่งข้าเสริGมคำพูดบ้านข้Amข้าแต่งกับเอ็Gง เอ็งเป็นของข้FใครเรียกภรรยGา แต่ข้าเรียกCเมีย

G# A# | C |G# A# | G |
C G/B | Am G |F G | C |
C C7 | F Em |Am G | C |

* | ** |

F G | C | C |คอร์ดเพลง ข้ามันลูกทุ่ง ไท ธนาวุฒิ

เนื้อเพลง ข้ามันลูกทุ่ง ไท ธนาวุฒิข้ามันลูกทุ่ง ข้านอนมุ้งสี่สาย ผูกด้วยเชือกจูงควาย เอนกายแล้วสิ้นลำเค็ญ ไม่ต้องสนใจมาดัดนิสัยข้าหรอกบานเย็น ข้ามันลูกทุ่งเอ็งก็คงเห็น ข้าเป็นแค่คนชาวนา ถ้าเอ็งมองข้า ว่าหัวข้าล้าสมัย สุดที่เอ็งทนได้ ตามใจเอ็งเถิดแก้วตา จะเปิ่นหรือเชย ข้าก็ยังเคยมุ้งแบบของข้า เอ็งอยากจะรัก ข้าก็ไม่ว่า เอ็งจะเกลียดข้า ไม่ว่าสักน้อย ไอ้หนุ่มบางไหน มันใส่กางเกงหุ่นสวย ถ้าเอ็งชังกางเกงขาก๊วย คนสวยไม่ต้องมาคอย หากเจ้าบานเย็น คิดไปเด่นในกรุงเลิศลอย อยากจะทิ้งข้าให้เศร้าหงอย ข้าจะไม่คอยขวางตา ข้ามันลูกทุ่ง ข้านอนมุ้งสี่หู ข้าพูดเอ็งมึงกู ฟังดูก็ตรงหนักหนา ข้าชอบไทยเดิม ข้าส่งข้าเสริมคำพูดบ้านข้า ข้าแต่งกับเอ็ง เอ็งเป็นของข้า ใครเรียกภรรยา แต่ข้าเรียกเมีย