ลมหายใจปลายด้ามขวาน

 น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ลมหายใจปลายด้ามขวาน น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง

F#m | F#m |F#m | F#m |
F#m C#m | F#m |C# | F#m |

ความคิดขัดแย้F#mพื้นที่สีแดC#mง ชายแดนด้ามขวF#mานพี่น้องเรC#mาเดือดร้อนมานาF#mด้วยอุดมกาC#mรณ์แยกดินแบ่งฟ้F#m

ปักษ์ใต้บ้านเรAบัดนี้เงียบเหงาไร้เสียงบินF#mหลาใคร ๆ เขาไม่อยากมAลูกหลานถาC#mมว่าฆ่ากันทำF#mไม

ตำรวจ ทหF#mารครูบาอาจาC#mรย์ ชาวบ้านผู้F#mคนเสียงหวีดร้C#mอง เลือดนองถนF#mระเบิดปืนC#mกลของคนฝ่ายF#mไหน

อีกกี่ชีวิAต..ต้องปลิดสังเวย.เฉลยได้F#mไหมวันที่ท้องฟ้าสดใสAลูกหลานจะไC#mด้ยิ้มด้วยคF#mวามหวัง

F#mายเลือดไทC#mย หัวใจสยF#mามขวานไทยถ้าไม่มีด้F#mามคงหมดควาC#mมงาม ไม่มีพF#mลังแล้วจะร้องF#mเพลงปักษ์ใต้บ้านเราให้ใครเขาฟัBmบินหลEาก็คงสิ้นหวัAเกาะต้นยาC#mงฟังเสียงปืนดังF#mไกล

พื้นที่สีแดF#mภาพความขัดแย้C#mง ระแวงสายตF#mแล้วทำไมC#mไม่หันหน้ามF#mา..พูดคุยปรึกC#mษาปัญหาแก้F#mไขใต้ร่มฉัตรงาAม ลูกพ่อสยาม เราสายเลือF#mดไทยอยากถามว่านานแค่ไAหนคืนลมหายC#mใจให้ปลายด้ามF#mขวาน

F#m C#m | F#m |Bm | A |
F#m | F#m |D C# | F#m |

* | ** |

F#m | F#m | D C# | F#m |คอร์ดเพลง ลมหายใจปลายด้ามขวาน น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง

เนื้อเพลง ลมหายใจปลายด้ามขวาน น้องเดียว สุวรรณแว่นทองความคิดขัดแย้ง พื้นที่สีแดง ชายแดนด้ามขวาน พี่น้องเราเดือดร้อนมานาน ด้วยอุดมการณ์แยกดินแบ่งฟ้า ปักษ์ใต้บ้านเรา บัดนี้เงียบเหงาไร้เสียงบินหลา ใครๆเขาไม่อยากมา ลูกหลานถามว่าฆ่ากันทำไม ตำรวจ ทหาร ครูบาอาจารย์ ชาวบ้านผู้คน เสียงหวีดร้อง เลือดนองถนน ระเบิดปืนกลของคนฝ่ายไหน อีกกี่ชีวิตต้องปลิดสังเวยเฉลยได้ไหม วันที่ท้องฟ้าสดใส ลูกหลานจะได้ยิ้มด้วยความหวัง สายเลือดไทย หัวใจสยาม ขวานไทยถ้าไม่มีด้าม คงหมดความงาม ไม่มีพลัง แล้วจะร้องเพลงปักษ์ใต้บ้านเราให้ใครเขาฟัง บินหลาก็คงสิ้นหวัง เกาะต้นยางฟังเสียงปืนดังไกล พื้นที่สีแดง ภาพความขัดแย้ง ระแวงสายตา แล้วทำไมไม่หันหน้ามา พูดคุยปรึกษาปัญหาแก้ไข ใต้ร่มฉัตรงาม ลูกพ่อสยาม เราสายเลือดไทย อยากถามว่านานแค่ไหน คืนลมหายใจให้ปลายด้ามขวาน