ลมหายใจปลายด้ามขวาน

น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง, แนวเพลง: ใต้, ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ลมหายใจปลายด้ามขวาน - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง

F#m | F#m |F#m | F#m |
F#m C#m | F#m |C# | F#m |

ความคิดขัดแย้F#mพื้นที่สีแดC#mง ชายแดนด้ามขวF#mานพี่น้องเรC#mาเดือดร้อนมานาF#mด้วยอุดมกาC#mรณ์แยกดินแบ่งฟ้F#m

ปักษ์ใต้บ้านเรAบัดนี้เงียบเหงาไร้เสียงบินF#mหลาใคร ๆ เขาไม่อยากมAลูกหลานถาC#mมว่าฆ่ากันทำF#mไม

ตำรวจ ทหF#mารครูบาอาจาC#mรย์ ชาวบ้านผู้F#mคนเสียงหวีดร้C#mอง เลือดนองถนF#mระเบิดปืนC#mกลของคนฝ่ายF#mไหน

อีกกี่ชีวิAต..ต้องปลิดสังเวย.เฉลยได้F#mไหมวันที่ท้องฟ้าสดใสAลูกหลานจะไC#mด้ยิ้มด้วยคF#mวามหวัง

F#mายเลือดไทC#mย หัวใจสยF#mามขวานไทยถ้าไม่มีด้F#mามคงหมดควาC#mมงาม ไม่มีพF#mลังแล้วจะร้องF#mเพลงปักษ์ใต้บ้านเราให้ใครเขาฟัBmบินหลEาก็คงสิ้นหวัAเกาะต้นยาC#mงฟังเสียงปืนดังF#mไกล

พื้นที่สีแดF#mภาพความขัดแย้C#mง ระแวงสายตF#mแล้วทำไมC#mไม่หันหน้ามF#mา..พูดคุยปรึกC#mษาปัญหาแก้F#mไขใต้ร่มฉัตรงาAม ลูกพ่อสยาม เราสายเลือF#mดไทยอยากถามว่านานแค่ไAหนคืนลมหายC#mใจให้ปลายด้ามF#mขวาน

F#m C#m | F#m |Bm | A |
F#m | F#m |D C# | F#m |

* | ** |

F#m | F#m | D C# | F#m |