ไม่สมศักดิ์ศรี

 ไท ธนาวุฒิ  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ไม่สมศักดิ์ศรี ไท ธนาวุฒิ
เนื้อร้อง: อาทิตย์ สาระจูฑะทำนอง: ชาญวุฒิ บุญแย้มเรียบเรียง: K2Oสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

C | F G Csus2 |

หน้าอย่างฉัAmน  ฉันรู้Gตัวเองดีไม่มีวัAmอย่าฝันGให้มันเกิน ไม่มีทาAmแต่หัวGใจมันยังไม่ยอF | Fม..

ก็มันรัAmก  ถึงแม้Gจะมีเพียงแค่หัวใAmถึงแม้Gจะมีใคร..เขาทุ่มเทAm..ให้เธอมากกว่Gา..คำว่ารักจากคนนี้Fคนอย่าฉันFมันก็ดีแต่รักเธG

ถ้าหากเธอคิDmดว่าฉันยังไม่ดีGไม่สมศักดิ์ศรีCของชีEmวิตเธอAmก็ออกไปค้Dmน ไปหาให้มันเจGอ.. ที่เธอฝัC | C7น..แต่ถ้าวันไหDmน..เธอเห็นความเป็นจริGว่าสิ่งที่เธCอต้องกาEmรคือหัวใAmก็กลับมาหDmา..คนที่รักเธอเกินใคGร..คนอย่างฉัC | C

* | ** |

Am | AmM7 |Am7 | Am6 |
Dm | G |F | G |

** |

กลับมารัDmก..คนที่รักเดียวใจเดียGว..อย่างฉัCคอร์ดเพลง ไม่สมศักดิ์ศรี ไท ธนาวุฒิ

เนื้อเพลง ไม่สมศักดิ์ศรี ไท ธนาวุฒิหน้าอย่างฉัน ฉันรู้ตัวเองดีไม่มีวัน อย่าฝันให้มันเกิน ไม่มีทาง แต่หัวใจมันยังไม่ยอม ก็มันรัก ถึงแม้จะมีเพียงแค่หัวใจ ถึงแม้จะมีใครเขาทุ่มเท ให้เธอมากกว่าคำว่ารักจากคนนี้ คนอย่าฉันมันก็ดีแต่รักเธอ ถ้าหากเธอคิดว่าฉันยังไม่ดี ไม่สมศักดิ์ศรีของชีวิตเธอ ก็ออกไปค้น ไปหาให้มันเจอ ที่เธอฝัน แต่ถ้าวันไหนเธอเห็นความเป็นจริง ว่าสิ่งที่เธอต้องการคือหัวใจ ก็กลับมาหาคนที่รักเธอเกินใคร คนอย่างฉัน กลับมารักคนที่รักเดียวใจเดียว อย่างฉัน