มิสซ้อนท้าย

 ซีเคน หนุ่มอ้อยโชว์  วงเบบี้ดั๊ก  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง มิสซ้อนท้าย วงเบบี้ดั๊ก feat.ซีเคน หนุ่มอ้อยโชว์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ซีเคน หนุ่มอ้อยโชว์เรียบเรียง: boyplay studio พัทลุงสังกัดค่าย: หนุ่มอ้อยโชว์ติดต่องานแสดง: 0800381672, 0896469424

C | Am |F | G |
C | Am |F | G |

ทีแรกCก็กังวล เพราะเรามีAmแฟนสวยแถมรวFย ไม่รู้..อิไปGกันรอดหม้ายไอ้เรCาก็มี..แค่รถเครื่อAmงคันร้ายจะให้น้อFงซ้อนท้าย น้องอิไปGหม้ายน้อง

รถเครื่อCงของพี่ก็ชอบมีAmปัญหาเดียวไฟหน้Fา หัวเทียน คาบูG ขาตั้งไอ้โน้Cนก็มาดี ไอ้นี่Amก็มาพังแต่พี่Fก็ยังไม่มีตังGอิซ่อมเลย.. G

แต่ขอบAmใจน้องที่ยังEmไม่ไปไหนรถFพี่ร้าย ต้องขอCโทษแต่ว่าAmน้องสาวก็ยังไม่คิดEmเคืองโกรธยังโปรโมFทความรัก..สองเรGาเรื่อยมา..

ขนาดรถพี่Cมันหล๊อกเหล๊ก ลุ๊กหลิAmก กะตึ๊กกะตั๊กแต่ความรัFก เรายังไม่จางGหายไปรักของพี่C.. อยู่ที่มิสAmซ้อนท้ายเธอทนได้Fแม้รถเรา..จะมีGปัญหาถึงรถพี่C มันหล๊อกเหล๊ก แต่น้องก็ยัAmงช่วยรุนยังลงทุFนกับความรัก..ของเรGาเรื่อยมาเป็นพันนี้C..พี่จึงรักน้อAmงไงล่ะโอแฟนจ๋Fา พี่รักน้องจัGง (น่ะมิสซ้อนท้าย)

C | Am |F | G |
C | Am |F | G |

อยากมีAmเหมือนกัน มิสEmซ้อนท้ายอาซีFคันร้าย นั่งได้Cหม้ายน้องทำท่Amออย่างเดียว เสียงดัEmงกึกก้องดายขอFง ถ้าน้องไม่ไปG

** | ** |

C | Am |F | G |

น่ะมิสซ้อนท้C | Am | FายรักเธGอนะมิสซ้อนท้Cาย..คอร์ดเพลง มิสซ้อนท้าย วงเบบี้ดั๊ก feat.ซีเคน หนุ่มอ้อยโชว์

เนื้อเพลง มิสซ้อนท้าย วงเบบี้ดั๊ก feat.ซีเคน หนุ่มอ้อยโชว์ทีแรกก็กังวล เพราะเรามีแฟนสวย แถมรวย ไม่รู้อิไปกันรอดหม้าย ไอ้เราก็มีแค่รถเครื่องคันร้าย จะให้น้องซ้อนท้าย น้องอิไปหม้ายน้อง รถเครื่องของพี่ก็ชอบมีปัญหา เดียวไฟหน้า หัวเทียน คาบู ขาตั้ง ไอ้โน้นก็มาดี ไอ้นี่ก็มาพัง แต่พี่ก็ยังไม่มีตังอิซ่อมเลย แต่ขอบใจน้องที่ยังไม่ไปไหน รถพี่ร้าย ต้องขอโทษ แต่ว่าน้องสาวก็ยังไม่คิดเคืองโกรธ ยังโปรโมทความรักสองเราเรื่อยมา ขนาดรถพี่มันหล๊อกเหล๊ก ลุ๊กหลิก กะตึ๊กกะตั๊ก แต่ความรัก เรายังไม่จางหายไป รักของพี่ อยู่ที่มิสซ้อนท้าย เธอทนได้แม้รถเราจะมีปัญหา ถึงรถพี่ มันหล๊อกเหล๊ก แต่น้องก็ยังช่วยรุน ยังลงทุนกับความรักของเราเรื่อยมา เป็นพันนี้พี่จึงรักน้องไงล่ะ โอแฟนจ๋า พี่รักน้องจัง น่ะมิสซ้อนท้าย อยากมีเหมือนกัน มิสซ้อนท้าย อาซีคันร้าย นั่งได้หม้ายน้อง ทำท่ออย่างเดียว เสียงดังกึกก้อง ดายของ ถ้าน้องไม่ไป น่ะมิสซ้อนท้าย รักเธอนะมิสซ้อนท้าย