สายตายาว (Ost.32ธันวา)

 แดน วรเวช  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง สายตายาว แดน วรเวช (เพลงประกอบภาพยนตร์ 32ธันวา)

A C#m | F#m E |D C#m | Bm E | A |

 A เหมือนสาC#mยตาไม่ค่อF#m Eยดี D เหมือนเห็นไม่ชัEดเมื่ออยู่ตรงA A7นี้  เธออยู่ข้างกาDยแค่เพียงเหลียวมอE  ฉันดันมอC#mงไม่เห็นสักทีF#m  คุณค่าของเธDอคนนี้ ไม่เห็Esus4นเลย      E7#9

 A ฉันเพิ่งรู้C#mว่ามองพลาดF#m Eไป D เมื่อได้เห็นEเธอจากมุมนั้A A7  จากคนที่เคDยยืนคอยที่เดิE  ค่อย ๆ เดิC#mนก้าวไปจากฉัF#m  ภาพเธอที่เห็Dนเลืองลาง ก็เริ่มจะชัE

 F#m  เพิ่งรู้ว่าฉันไม่ได้ต้องกาC#mรคนที่ดีพBm   เพื่อมารักAกัน เพื่อที่มารักกัน  F#m เพิ่งรู้ว่าฉันต้องการแค่คC#mนที่พอดีกับฉัBm   และคนนั้นคือเธE

เพรAาะสายตามันหลอC#mกฉัน  หรืF#mอมือใครมาปิดEไว้ D ก็สายตาฉันยาC#mวจนเกินไป Bm มองเลยหัวใจที่ใกล้แค่เพียEงเอื้อมคว้า  ต้อAงการเธอได้ยิC#mนไหม F#m ตะโกนให้ฟังEดัง ๆ ว่ารัDก..  ขอเธC#mออย่าเดินไปจาBmกฉัน  ช่วยหันEมองกันอีกที(A)

 A ถึงโลกหมุC#mนไปทางทิศF#m Eใด D ถึงต้องพบEใครใหม่เสมA A7  จาEกวันนี้Dจะมองเห็นใคE  ใกล้หรือไกC#mลจะเห็นแต่เธF#m  ภาพเธอเท่านั้Dนจะคงอยู่ ในตาของฉัE

* | ** |

Dmaj7 | C#m F#m |

ใจBmที่มีแต่เธอมันเพียงต้องกาC#mรจะหยุดหยุดตรงที่นี้Dที่เธอคนนี้ อย่าจากไปได้ไหE

  เพราAะสายตามันหลอกC#mฉัน  หรืF#mอมือใครมาปิดEไว้ D ก็สายตาฉันยาC#mวจนเกินไป Bm มองเลยหัวใจที่ใกล้แค่เพียEงเอื้อมคว้า

   ต้องAการเธอได้ยินC#mไหม F#m  ตะโกนให้ฟังEดัง ๆ ว่ารัD C#m | Bm Eก....   ว่ารักเธDอ..     C#m | Bm E   ฉันรักเธAอ..คอร์ดเพลง สายตายาว แดน วรเวช (เพลงประกอบภาพยนตร์ 32ธันวา)

เนื้อเพลง สายตายาว แดน วรเวช (เพลงประกอบภาพยนตร์ 32ธันวา) เหมือนสายตาไม่ค่อยดี เหมือนเห็นไม่ชัดเมื่ออยู่ตรงนี้ เธออยู่ข้างกายแค่เพียงเหลียวมอง ฉันดันมองไม่เห็นสักที คุณค่าของเธอคนนี้ ไม่เห็นเลย ฉันเพิ่งรู้ว่ามองพลาดไป เมื่อได้เห็นเธอจากมุมนั้น จากคนที่เคยยืนคอยที่เดิม ค่อยๆเดินก้าวไปจากฉัน ภาพเธอที่เห็นเลืองลาง ก็เริ่มจะชัด เพิ่งรู้ว่าฉันไม่ได้ต้องการคนที่ดีพอ เพื่อมารักกัน เพื่อที่มารักกัน เพิ่งรู้ว่าฉันต้องการแค่คนที่พอดีกับฉัน และคนนั้นคือเธอ เพราะสายตามันหลอกฉัน หรือมือใครมาปิดไว้ ก็สายตาฉันยาวจนเกินไป มองเลยหัวใจที่ใกล้แค่เพียงเอื้อมคว้า ต้องการเธอได้ยินไหม ตะโกนให้ฟังดังๆว่ารัก ขอเธออย่าเดินไปจากฉัน ช่วยหันมองกันอีกที ถึงโลกหมุนไปทางทิศใด ถึงต้องพบใครใหม่เสมอ จากวันนี้จะมองเห็นใคร ใกล้หรือไกลจะเห็นแต่เธอ ภาพเธอเท่านั้นจะคงอยู่ ในตาของฉัน ใจที่มีแต่เธอมันเพียงต้องการจะหยุด หยุดตรงที่นี้ที่เธอคนนี้ อย่าจากไปได้ไหม เพราะสายตามันหลอกฉัน หรือมือใครมาปิดไว้ ก็สายตาฉันยาวจนเกินไป มองเลยหัวใจที่ใกล้แค่เพียงเอื้อมคว้า ต้องการเธอได้ยินไหม ตะโกนให้ฟังดังๆว่ารัก ว่ารักเธอ ฉันรักเธอ