เที่ยวเมืองคอน

 หลวงไก่  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เที่ยวเมืองคอน หลวงไก่

A | F#m |Bm | E |
F#m A | D C#m |Bm | E |

พุAทธกาลผ่านมา 85F#m4 ปีที่พระบรDมสารี..ริกธาตุจากศรีEลังกาสู่ตาAมคอนลี เป็นพระธาตุยอดทอF#mงสูงเสียดฟ้าจวบสมัBmยพระราชา...E  ศรีธรรมาโศกราA

เคยเป็Dนนิกอ เคยเป็น 12A นักษัตริย์บันทึDกเด่นชัด.. จากประวัEติศาสตร์เขียนเรื่องราDวเมืองคอBmให้เหม็ดต้น 10A หน้า'ดาF#mเมืองแห่งธรรมBmะกับธรรมชาติประสานหล่อหลอEมกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกัAน    E

F#m | D |E |

F#m | F#m |D | A |E | A | E |

เที่ยวเมืองคอAน ย้อนรอยอดีF#mเรียนรู้จารีDต..แห่งประเพณีEโบราณสถาAน วัดวามากมีF#mธรรมชาติสวยดีBm  มีกะลุยเอE

ตั้งแต่ขนอAม สิชล ท่าหลF#mเข้าเมืองมDา ก็มีทะเลEปากพนัAง ครั้งหนึ่งซวนเซF#mแหลมลุมพุกพังเBmพ จากมหาวาตภัE

จากปาก'นัAง ไปอีก 2 อำเภF#mเทียบเลไปเจDอเชียรใหญ่หัวไทEมาร่อนพิบูAลย์ ทุ่งสง ทุ่งใหF#mญ่พิบูลย์กะไม่ไกBmล ช้างกลาง ฉวาง ข้างลานกE

เฉลิมพระเกียAรติ พรหมคีรี นาบอF#mบางขัน จุฬาภรDณ์ ชะอวด ถ้ำพรรณรEทั้งพระพรAหม นบพิตำ ตามมF#mที่เชิดหน้าชูBm | Eตา..            คือน้ำตกกรุงชิA

F#m | F#m |D | A |E | A | E |

นครศรีAฯ ยังมีเจดีย์ยักF#mษ์ที่มันจีบยอดพักDตร์ ลอยไปตกทุ่งหย่Eามพ่อจ่าดำA วีรกรรมลือนาF#mศาลหลักเมืองงดงาBmม เด่นสง่าเป็นราศEรี

วัดโมคลAาน โบราณสถานตุมปัF#mวัดไอ้ไข่กะดัDง คนรู้จักกันดีEสระศรีปราAชญ์  กำแพงเมืองเก่ายังมีF#mถ้าสุดยอดอากาศดีBm อยู่ที่คีรีวE

เขาเหมAน เขาปูน เขาขุน'นF#mถ้าได้ไปชDม รับรองจะลุ่มหลEมากน้ำตAก มากผลไม้ หลายไพรพF#mประเพณียังคBmง..ดำรงมEาเนิ่นนA | Aาน

A | F#m |D | E |A | F#m |Bm | E |A | A |

ลานพรDะ แห่ผ้าขึ้นธาAตุเดือนสิบกะหนุกคาEด จัดใหญ่อลังกAารปีใหม่ไทF#mยในวันสงกรBmานต์ไหว้ตายาย ลูกหลEาน..หลบบ้านกันทุกคA

เพลงบอDก หนังลุง โนราAห์ยังรักษEาในกีฬาวัวชAนครศรีฯF#m มีของดีทุกแห่งหBmอยากให้ไทยทุกคEน มุ่งหน้ามาเมืองคอA

ชาวนคDรศรีธรรมราAชวนคนไทยทั้งชEาติ มาไหว้พระธาตุเมืองคอAชาวนคDรศรีธรรมราAชวนคนไทยทั้งชE | Eาติ..มาไหว้พระธาตุเมืองคอAคอร์ดเพลง เที่ยวเมืองคอน หลวงไก่

เนื้อเพลง เที่ยวเมืองคอน หลวงไก่พุทธกาลผ่านมา 854 ปี ที่พระบรมสารีริกธาตุจากศรีลังกา สู่ตามคอนลี เป็นพระธาตุยอดทองสูงเสียดฟ้า จวบสมัยพระราชา ศรีธรรมาโศกราช เคยเป็นนิกอ เคยเป็น 12 นักษัตริย์ บันทึกเด่นชัด จากประวัติศาสตร์ เขียนเรื่องราวเมืองคอน ให้เหม็ดต้น 10 หน้า'ดาษ เมืองแห่งธรรมะกับธรรมชาติ ประสานหล่อหลอมกลมเกลียว เป็นหนึ่งเดียวกัน เที่ยวเมืองคอน ย้อนรอยอดีต เรียนรู้จารีตแห่งประเพณี โบราณสถาน วัดวามากมี ธรรมชาติสวยดี มีกะลุยเอ ตั้งแต่ขนอม สิชล ท่าหลา เข้าเมืองมา ก็มีทะเล ปากพนัง ครั้งหนึ่งซวนเซ แหลมลุมพุกพังเพ จากมหาวาตภัย จากปาก'นัง ไปอีก 2 อำเภอ เทียบเลไปเจอเชียรใหญ่หัวไทร มาร่อนพิบูลย์ ทุ่งสง ทุ่งใหญ่ พิบูลย์กะไม่ไกล ช้างกลาง ฉวาง ข้างลานกา เฉลิมพระเกียรติ พรหมคีรี นาบอน บางขัน จุฬาภรณ์ ชะอวด ถ้ำพรรณรา ทั้งพระพรหม นบพิตำ ตามมา ที่เชิดหน้าชูตา คือน้ำตกกรุงชิง นครศรีฯ ยังมีเจดีย์ยักษ์ ที่มันจีบยอดพักตร์ ลอยไปตกทุ่งหย่าม พ่อจ่าดำ วีรกรรมลือนาม ศาลหลักเมืองงดงาม เด่นสง่าเป็นราศรี วัดโมคลาน โบราณสถานตุมปัง วัดไอ้ไข่กะดัง คนรู้จักกันดี สระศรีปราชญ์ กำแพงเมืองเก่ายังมี ถ้าสุดยอดอากาศดี อยู่ที่คีรีวง เขาเหมน เขาปูน เขาขุน'นม ถ้าได้ไปชม รับรองจะลุ่มหลง มากน้ำตก มากผลไม้ หลายไพรพง ประเพณียังคงดำรงมาเนิ่นนาน ลานพระ แห่ผ้าขึ้นธาตุ เดือนสิบกะหนุกคาด จัดใหญ่อลังการ ปีใหม่ไทยในวันสงกรานต์ ไหว้ตายาย ลูกหลานหลบบ้านกันทุกคน เพลงบอก หนังลุง โนราห์ ยังรักษาในกีฬาวัวชน นครศรีฯ มีของดีทุกแห่งหน อยากให้ไทยทุกคน มุ่งหน้ามาเมืองคอน ชาวนครศรีธรรมราช ชวนคนไทยทั้งชาติ มาไหว้พระธาตุเมืองคอน ชาวนครศรีธรรมราช ชวนคนไทยทั้งชาติ มาไหว้พระธาตุเมืองคอน