เทื่อหนึ่ง

 อี๊ด ศุภกร  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เทื่อหนึ่ง อี๊ด ศุภกร
เนื้อร้อง/ทำนอง: อ.เขียด เจริญพรเรียบเรียง/ดนตรี: อ.อานนท์ เชื้อบุญมาโปรดิวเซอร์: จอนนี่มือปราบสังกัดค่าย: โคยเสียกเร็คคอร์ดติดต่องานแสดง: 0848021360

ว่าเทื่อหนึงเคยได้Fยืนเคียงข้างกาGเทื่อหนึ่งเคยใช้Emผ้าห่ม..ผืนเดียAmวกันเคยบอกว่าฮัFกก่อนนอนทุกวัGน ให้เจ้าฝันCดี

Am | Em |Dm | G |

บ่Amเป็นหยังดอกว๋า อย่างขี่ล่าEmยอ้ายกะเคยเป็น Dm  เคยเป็นคนฮัGกของเจ้าคนCหนึ่ง

ถึFงแม้เจ้าสิมีGคนใหม่ กะขอบใจEmในความหวานซึ้Amแค่เพียงFเทื่อหนึ่ง  ให้จด ให้จำในหัวGใจ

เจ็Amบกะสิอดเอา  เหงาแหEmน่คงบ่ถึงตาย Dm  อ้ายคนผุฮ้าGย กะเข้าใจที่เจ้าCเมิน

เส้นทางเดิFนของอ้ายมันลูGกรังจักฝุ่นจักหยัEmง หมองมัวเหลือเกิAmสิให้เจ้าเดิDmน.. ไปจั่งใด๋G มีแต่ไง่เข้าCตา

บ่โทษ บ่ว่Dmา  บ่เคียด บ่ขEmถึงใจดวงนี้Fต้องทุกข์ระทมก็ยังดีGใจ

ว่าเทื่อหนึงเคยได้Fยืนเคียงข้างกาGเทื่อหนึ่งเคยใช้Emผ้าห่ม..ผืนเดียAmวกันเคยบอกว่าฮัFกก่อนนอนทุกวัGน ให้เจ้าฝันCดีบอกคนใหFม่ของเจ้าแน่เด้Gให้เฮ็ดเสมEmอก่อนนอนอย่างนี้Amเพราะโตอ้าFยมันเบิดหน้าที่Gมีสิทธิ์แค่ห่วFงห่าง ๆ ยังดีG  (สิยิ้มทั้งน้ำCตา)

F | Em |Dm G | C |
F G | Em Am |Dm G | C |

* | ** | ** |

Am | Em |Dm | G | C |คอร์ดเพลง เทื่อหนึ่ง อี๊ด ศุภกร

เนื้อเพลง เทื่อหนึ่ง อี๊ด ศุภกรว่าเทื่อหนึงเคยได้ยืนเคียงข้างกาย เทื่อหนึ่งเคยใช้ผ้าห่มผืนเดียวกัน เคยบอกว่าฮักก่อนนอนทุกวัน ให้เจ้าฝันดี บ่เป็นหยังดอกว๋า อย่างขี่ล่ายอ้ายกะเคยเป็น เคยเป็นคนฮักของเจ้าคนหนึ่ง ถึงแม้เจ้าสิมีคนใหม่ กะขอบใจในความหวานซึ้ง แค่เพียงเทื่อหนึ่ง ให้จด ให้จำในหัวใจ เจ็บกะสิอดเอา เหงาแหน่คงบ่ถึงตาย อ้ายคนผุฮ้าย กะเข้าใจที่เจ้าเมิน เส้นทางเดินของอ้ายมันลูกรัง จักฝุ่นจักหยัง หมองมัวเหลือเกิน สิให้เจ้าเดิน ไปจั่งใด๋ มีแต่ไง่เข้าตา บ่โทษ บ่ว่า บ่เคียด บ่ขม ถึงใจดวงนี้ต้องทุกข์ระทมก็ยังดีใจ ว่าเทื่อหนึงเคยได้ยืนเคียงข้างกาย เทื่อหนึ่งเคยใช้ผ้าห่มผืนเดียวกัน เคยบอกว่าฮักก่อนนอนทุกวัน ให้เจ้าฝันดี บอกคนใหม่ของเจ้าแน่เด้อ ให้เฮ็ดเสมอก่อนนอนอย่างนี้ เพราะโตอ้ายมันเบิดหน้าที่ มีสิทธิ์แค่ห่วงห่างๆยังดี สิยิ้มทั้งน้ำตา