อย่าเผากัญชา ช่วยเดชารักษาชน

 คาราบาว  เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง อย่าเผากัญชา ช่วยเดชารักษาชน แอ๊ด คาราบาว
เนื้อร้อง/ทำนอง: แอ๊ด คาราบาวเรียบเรียง/ดนตรี: แอ๊ด คาราบาว

G D | Em D |G D | Em D | G |

รัฐGกีดกันประชาชEmไม่ให้คนไทCยเข้าถึงกัญชGทั้ง ๆ ที่คAmน..ของรัฐEmต่างก็รู้ดีว่Dา..กัญชานั้นแสนดีG

มีแต่ถอDยหลังชนกำแพEmผนังทองแดCงคือประชาชGช่วยเดชAmารักษาคนจEmคือช่วยไทยทุกคDน..เข้าถึงกัญชG(ยาไทDย พระยายGา.. มาช่วยเดชDา..รักษาช(G)น)

G D | Em D |G D | C D | G |

หล่Gนเหมือนใบไม้ร่วEmคือผู้ป่วDยโรคร้ายที่หนักหนGหลังไหGลมาหาหมอเดชEmเพราะศรัทธDา..ในคุณความดีG

ไม่ข้Cน ไม่ขม ไม่ขาEmย..สมุนไพCรเดชามีศักดิ์ศGรีเป็นทางเลืFอกรักษาให้ฟรี Emเป็นทานบารมีD ตถาตG

* | ** |

G D | Em D |G D | Em D | G |

ยื่GนจดสิทธิบัEmตรคือต่างชาDติทั้งนั้นที่ฉันรู้GรัฐGะดันจู้ฮุกกEmรูขันรัDบดันเป็นทองแผ่นเดีGยว

โดดเดีCยวตำรับไทยพื้นบ้Emานทั้งกีดกัCนคนไทยไม่ให้เอี่Gยวตื้นเชิFน คับแคบ และคดเคี้Emยวรัฐ-ราชกDาร ควรคู่คำครหG

* | ** | ** |

มาช่วยเดชDา..รักษาชน

G D | Em D |G D | Em D | G |คอร์ดเพลง อย่าเผากัญชา ช่วยเดชารักษาชน แอ๊ด คาราบาว

เนื้อเพลง อย่าเผากัญชา ช่วยเดชารักษาชน แอ๊ด คาราบาวรัฐกีดกันประชาชน ไม่ให้คนไทยเข้าถึงกัญชา ทั้งๆที่คนของรัฐะ ต่างก็รู้ดีว่ากัญชานั้นแสนดี มีแต่ถอยหลังชนกำแพง ผนังทองแดงคือประชาชน ช่วยเดชารักษาคนจน คือช่วยไทยทุกคนเข้าถึงกัญชา ยาไทย พระยายา มาช่วยเดชารักษาชน หล่นเหมือนใบไม้ร่วง คือผู้ป่วยโรคร้ายที่หนักหนา หลังไหลมาหาหมอเดชา เพราะศรัทธาในคุณความดี ไม่ข้น ไม่ขม ไม่ขาย สมุนไพรเดชามีศักดิ์ศรี เป็นทางเลือกรักษาให้ฟรีๆเป็นทานบารมี ตถาตา ยื่นจดสิทธิบัตร คือต่างชาติทั้งนั้นที่ฉันรู้ รัฐะดันจู้ฮุกกรู ขันรับดันเป็นทองแผ่นเดียว โดดเดียวตำรับไทยพื้นบ้าน ทั้งกีดกันคนไทยไม่ให้เอี่ยว ตื้นเชิน คับแคบ และคดเคี้ยว รัฐ-ราชการ ควรคู่คำครหา มาช่วยเดชารักษาชน