อย่าเผากัญชา ช่วยเดชารักษาชน

 อย่าเผากัญชา ช่วยเดชารักษาชน เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

อย่าเผากัญชา ช่วยเดชารักษาชน - แอ๊ด คาราบาว

G D | Em D |G D | Em D | G |

รัฐGกีดกันประชาชEmไม่ให้คนไทCยเข้าถึงกัญชGทั้ง ๆ ที่คAmน..ของรัฐEmต่างก็รู้ดีว่Dา..กัญชานั้นแสนดีG

มีแต่ถอDยหลังชนกำแพEmผนังทองแดCงคือประชาชGช่วยเดชAmารักษาคนจEmคือช่วยไทยทุกคDน..เข้าถึงกัญชG(ยาไทDย พระยายGา.. มาช่วยเดชDา..รักษาช(G)น)

G D | Em D |G D | C D | G |

หล่Gนเหมือนใบไม้ร่วEmคือผู้ป่วDยโรคร้ายที่หนักหนGหลังไหGลมาหาหมอเดชEmเพราะศรัทธDา..ในคุณความดีG

ไม่ข้Cน ไม่ขม ไม่ขาEmย..สมุนไพCรเดชามีศักดิ์ศGรีเป็นทางเลืFอกรักษาให้ฟรี Emเป็นทานบารมีD ตถาตG

* | ** |

G D | Em D |G D | Em D | G |

ยื่GนจดสิทธิบัEmตรคือต่างชาDติทั้งนั้นที่ฉันรู้GรัฐGะดันจู้ฮุกกEmรูขันรัDบดันเป็นทองแผ่นเดีGยว

โดดเดีCยวตำรับไทยพื้นบ้Emานทั้งกีดกัCนคนไทยไม่ให้เอี่Gยวตื้นเชิFน คับแคบ และคดเคี้Emยวรัฐ-ราชกDาร ควรคู่คำครหG

* | ** | ** |

มาช่วยเดชDา..รักษาชน

G D | Em D |G D | Em D | G |