คนที่คุณก็รู้ว่าใคร

 แสตมป์ อภิวัชร์  สตริง  อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คนที่คุณก็รู้ว่าใคร STAMP แสตมป์ อภิวัชร์
สังกัดค่าย: LOVEiS+

F# | C# |D#m | B |
F# | C# |D#m | B |

หากคุณF#ตื่นตอนเช้า แล้วพA#7บว่ามีช่Cdimอดอกไม้D#mใหญ่มองหC#mาเจ้าขอF#ง คุณก็ไม่เห็นBใครไม่ต้องแปลA#mกใจ เพราะช่อนั้G#mนมันเป็นของคุC#

กลางคืF#นก่อนเข้านอนแล้วพA#7บว่ามีเCdimบอร์ที่ไม่D#mคุ้นส่งเป็C#mนข้อควF#ามว่าเขาคิดถึงBคุณด้วยถ้อยคำA#mอ่อนละมุน ว่าคืนนี้G#mฝันดีรีบเข้าC#นอน

 B  ก็อย่าเพิ่งคิดไปไกA#m   ใครส่งให้ใครผิดหรือเปล่G#m   ไม่ต้องเดาหรอก แค่รับC#มันไป

โปรดอย่าสงF#สัย นั่นคือความจริงใจF#จากผมจากคนA#m ๆ เดิม คนที่คุณก็รู้D#mว่าใครคนที่คอBยอยู่.. ดูแA#mลระยะไกลจำได้ไหG#mมเขายังเป็นห่วงคุณเหมือนเดิC#คุณก็รู้F#ว่าใคร.. (C#  (คุณก็รู้D#mใช่ไหม)    B)

เมื่อไรF#เจอลมฝนตัวเปียกปA#7อนหนาวกCdimาย ต้องรีบไปให้D#mทันในใจC#mหวังเพีF#ยงขอมีร่มสักBคันก็ไม่ต้องตA#mกใจถ้าคุณบังเอิG#mญเห็นมันวางอยู่ตรงนั้C#

 B ก็จะเป็นใครไปไA#mด้  ไม่ต้องวุ่นวายเก็บไปคิG#m  นึกสักนิด ก็คงรู้C#กัน

** |

F# | C# |D#m | B |

โปรดอย่าสงF#สัย นั่นคือความจริงใจF#จากผมจากใคA#mรบางคน คนที่คุณก็รู้D#mว่าใครคนที่คอBยอยู่.. ดูแA#mลระยะไกลจำได้ไหG#mมเขายังเป็นห่วงคุณเหมือนเดิC#

** |คอร์ดเพลง คนที่คุณก็รู้ว่าใคร STAMP แสตมป์ อภิวัชร์

เนื้อเพลง คนที่คุณก็รู้ว่าใคร STAMP แสตมป์ อภิวัชร์หากคุณตื่นตอนเช้า แล้วพบว่ามีช่อดอกไม้ใหญ่ มองหาเจ้าของ คุณก็ไม่เห็นใคร ไม่ต้องแปลกใจ เพราะช่อนั้นมันเป็นของคุณ กลางคืนก่อนเข้านอน แล้วพบว่ามีเบอร์ที่ไม่คุ้น ส่งเป็นข้อความว่าเขาคิดถึงคุณ ด้วยถ้อยคำอ่อนละมุน ว่าคืนนี้ฝันดีรีบเข้านอน ก็อย่าเพิ่งคิดไปไกล ใครส่งให้ใครผิดหรือเปล่า ไม่ต้องเดาหรอก แค่รับมันไป โปรดอย่าสงสัย นั่นคือความจริงใจจากผม จากคนๆเดิม คนที่คุณก็รู้ว่าใคร คนที่คอยอยู่ ดูแลระยะไกล จำได้ไหมเขายังเป็นห่วงคุณเหมือนเดิม คุณก็รู้ว่าใคร (คุณก็รู้ใช่ไหม) เมื่อไรเจอลมฝน ตัวเปียกปอนหนาวกาย ต้องรีบไปให้ทัน ในใจหวังเพียงขอมีร่มสักคัน ก็ไม่ต้องตกใจ ถ้าคุณบังเอิญเห็นมันวางอยู่ตรงนั้น ก็จะเป็นใครไปได้ ไม่ต้องวุ่นวายเก็บไปคิด นึกสักนิด ก็คงรู้กัน โปรดอย่าสงสัย นั่นคือความจริงใจจากผม จากใครบางคน คนที่คุณก็รู้ว่าใคร คนที่คอยอยู่ ดูแลระยะไกล จำได้ไหมเขายังเป็นห่วงคุณเหมือนเดิม