อาจจะเพียง

 เขียนไขและวานิช สตริง อินดี้โฟล์ก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อาจจะเพียง เขียนไขและวานิช
เนื้อร้อง/ทำนอง: สาโรจน์ ยอดยิ่งเรียบเรียง: สาโรจน์ ยอดยิ่งดนตรี: สาโรจน์ ยอดยิ่ง, ประชา หลุยจำวันสังกัดค่าย: Seven Pounds Record

F | C |Dm | A# |
F | C |Dm | A# |

อาจจะเพียFงแค่ลมที่พัดมCเวลาที่ฉันเดิDmน แล้วเจอกับดอกไม้A#คงจะยิ้Fมเมื่อเห็นทันใดCพอแล้วก็สุขใDmจ.. ที่ได้เดินผ่านทาA#

อาจจะเจFอทุกเช้าเรื่อยไปCเหมือนเช้าวันใหDmม่.. ให้ฉันได้เบิกบาA#อยากให้เป็Fนเช่นนี้เรื่อยไCเพียงแค่ผ่านไDmป เดี๋ยวก็คงไม่นาA#น.. ก็ลืม..

F | C |Dm | A# |
F | C |Dm | A# |

อาจจะเพียFง..ละเมCอ.. เพ้อคืDmนวันถึงเธA#อาจจะเป็Fน..ความฝัCน.. ที่ไม่นาDmน..ก็ลืมA#อาจจะเพียFง..ละเมCอ.. เพ้อคืDmนวันถึงเธA#อาจจะเป็Fน..ความฝัCน.. ที่ไม่นาDmน..ก็ลืมA#

อาจจะเป็Fน..ที่ฉัCน..แค่เพียDmงคนที่เดินผ่านมA#เธอจึงมอFง..เเค่เพีCยง.. ฉันเป็นคนDmที่เดินผ่านตA#ผ่านมFา..แล้วผ่านไปC..ไม่มีDmอะไร.. A#    คืนย้อนมา..

F | C |Dm | A# |
F | C |Dm | A# |

* | ** |

F | C |Dm | A# |
F | C |Dm | A# |

*** | **** |

F | C |Dm | A# | ( x2 )คอร์ดเพลง อาจจะเพียง เขียนไข และ วานิช

เนื้อเพลง อาจจะเพียง เขียนไขและวานิชอาจจะเพียงแค่ลมที่พัดมา เวลาที่ฉันเดิน แล้วเจอกับดอกไม้ คงจะยิ้มเมื่อเห็นทันใด พอแล้วก็สุขใจ ที่ได้เดินผ่านทาง อาจจะเจอทุกเช้าเรื่อยไป เหมือนเช้าวันใหม่ ให้ฉันได้เบิกบาน อยากให้เป็นเช่นนี้เรื่อยไป เพียงแค่ผ่านไป เดี๋ยวก็คงไม่นาน ก็ลืม อาจจะเพียงละเมอ เพ้อคืนวันถึงเธอ อาจจะเป็นความฝัน ที่ไม่นานก็ลืม อาจจะเพียงละเมอ เพ้อคืนวันถึงเธอ อาจจะเป็นความฝัน ที่ไม่นานก็ลืม อาจจะเป็นที่ฉัน แค่เพียงคนที่เดินผ่านมา เธอจึงมองเเค่เพียง ฉันเป็นคนที่เดินผ่านตา ผ่านมาแล้วผ่านไป ไม่มีอะไร คืนย้อนมา