อาจจะเพียง

เขียนไขและวานิช, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

อาจจะเพียง - เขียนไขและวานิช

F | C |Dm | A# |
F | C |Dm | A# |

อาจจะเพียFงแค่ลมที่พัดมCเวลาที่ฉันเดิDmน แล้วเจอกับดอกไม้A#คงจะยิ้Fมเมื่อเห็นทันใดCพอแล้วก็สุขใDmจ.. ที่ได้เดินผ่านทาA#

อาจจะเจFอทุกเช้าเรื่อยไปCเหมือนเช้าวันใหDmม่.. ให้ฉันได้เบิกบาA#อยากให้เป็Fนเช่นนี้เรื่อยไCเพียงแค่ผ่านไDmป เดี๋ยวก็คงไม่นาA#น.. ก็ลืม..

F | C |Dm | A# |
F | C |Dm | A# |

อาจจะเพียFง..ละเมCอ.. เพ้อคืDmนวันถึงเธA#อาจจะเป็Fน..ความฝัCน.. ที่ไม่นาDmน..ก็ลืมA#อาจจะเพียFง..ละเมCอ.. เพ้อคืDmนวันถึงเธA#อาจจะเป็Fน..ความฝัCน.. ที่ไม่นาDmน..ก็ลืมA#

อาจจะเป็Fน..ที่ฉัCน..แค่เพียDmงคนที่เดินผ่านมA#เธอจึงมอFง..เเค่เพีCยง.. ฉันเป็นคนDmที่เดินผ่านตA#ผ่านมFา..แล้วผ่านไปC..ไม่มีDmอะไร.. A#    คืนย้อนมา..

F | C |Dm | A# |
F | C |Dm | A# |

* | ** |

F | C |Dm | A# |
F | C |Dm | A# |

*** | **** |

F | C |Dm | A# | ( x2 )