ย้อมใจ (ชีวิตภาคค่ำ)

  แบงค์ ปวริศร์   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ย้อมใจ แบงค์ ปวริศร์ (ชีวิตภาคค่ำ)
เนื้อร้อง: อาทิตย์ สาระจูฑะทำนอง: สันธาน เลาหวัฒนาวิทย์สังกัดค่าย: สหภาพดนตรีติดต่องานแสดง: 0816203845, 0811363187

C# F7 | A#m |F# G# | C# G# |

อย่างนี้C#อีกแล้ว  ทุกทีอย่างนี้A#mอีกแล้วไม่แคล้F#วไปได้ซะที ไม่ดีขึ้นเลยG#หัวใจอย่างนี้C#ใช่ไหม  กี่หนแล้วคA#mนใจง่ายเขาF#หลอกใช้ให้ช้ำ ไม่จำใช่ไหG#มคนเรา

ช้ำF#ได้กี่หG#น หัวใจคนที่A#mมันจริงใจช้ำF#ตลอดไปG#.. หรือไงนะเรA#mหรืF#อจะอย่างไรG#  ตัดอกตัดใจC#ทำได้G#/Cหรือเปล่A#mเขาว่าเหล้F#าเข้าปากความยากก็เจอจาG# | G#งไป..

อยากจะขอC#ย้อมใจF7 ย้อมมันA#mสักดื่มแก้วที่หนึ่F#งกับแก้วที่สอG#งให้ลืมเขาไC# C#7ป..แก้วที่ สาF#ม สี่ ห้G#า  จะฉลอC#ง..ชีวิG#/Cต..ใหA#m G#ม่แก้ว ต่อไปD# ต่อไป ต่อไป ย้อมใจให้ดำG#

กี่ครั้C#งกี่หน ถามจริงกี่ครั้A#mงกี่หนที่หัวF#ใจคนดี ๆ มันจะเปลี่ยนเป็G#นสีดำกี่หC#นกี่ครั้ง หรือต้องเมาทั้งวัA#mนยันค่ำหัวF#ใจถึงจะดำG#เหมือนคนบางC# G#คน..

C# F7 | A#m |F# G# | C# C#7 |
F# G# | C# G#/C A#m G# |D# | G# |

* | ** | *** |

หัวF#ใจถึงจะดำG#เหมือนคนบางคC#คอร์ดเพลง ย้อมใจ แบงค์ ปวริศร์ (ชีวิตภาคค่ำ)

เนื้อเพลง ย้อมใจ แบงค์ ปวริศร์ (ชีวิตภาคค่ำ)อย่างนี้อีกแล้ว ทุกทีอย่างนี้อีกแล้ว ไม่แคล้วไปได้ซะที ไม่ดีขึ้นเลยหัวใจ อย่างนี้ใช่ไหม กี่หนแล้วคนใจง่าย เขาหลอกใช้ให้ช้ำ ไม่จำใช่ไหมคนเรา ช้ำได้กี่หน หัวใจคนที่มันจริงใจ ช้ำตลอดไป หรือไงนะเรา หรือจะอย่างไร ตัดอกตัดใจทำได้หรือเปล่า เขาว่าเหล้าเข้าปากความยากก็เจอจางไป อยากจะขอย้อมใจ ย้อมมันสักดื่ม แก้วที่หนึ่งกับแก้วที่สองให้ลืมเขาไป แก้วที่ สาม สี่ ห้า จะฉลองชีวิตใหม่ แก้ว ต่อไป ต่อไป ต่อไป ย้อมใจให้ดำ กี่ครั้งกี่หน ถามจริงกี่ครั้งกี่หน ที่หัวใจคนดีๆมันจะเปลี่ยนเป็นสีดำ กี่หนกี่ครั้ง หรือต้องเมาทั้งวันยันค่ำ หัวใจถึงจะดำเหมือนคนบางคน หัวใจถึงจะดำเหมือนคนบางคน