แค่เมา

 แร็พอีสาน  แร็พ  สตริง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง แค่เมา ปั๊บ แร็พอีสาน & แอ้ม แร็พอีสาน
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปั๊บ แร็พอีสานเรียบเรียง: Dj ART แร็พอีสาน, แร็พอีสาน Musicโปรดิวเซอร์: แร็พอีสาน Musicติดต่องานแสดง: 0850730555

A# Am | Dm |A# Am | Dm |

แค่เมาA#ให้มันสุด ๆ แล้วหยุดที่คำCว่าซอดเซ้าอย่าไปสAmนคนบ่ดี หาเอาใหDmม่มื้อใด๋กะได้แค่คนA#ที่มันใจร้าย ปล่อยมันเฒ่าCตายถิ่มส่าโสดกะดีAm คืนนี้อย่าฟ้าวDmนอน

A# Am | Dm |A# Am | Dm |

A# Am | Dm |A# Am | Dm |

วันA#ที่เฮาต้องเลิAmกลา  วันDmที่ฉันมีน้ำตาวันA#ที่รักของเรAmามันหมดเวDmลาเฮ็A#ดอีหยังบ่ได้Amเลย  ทำDmได้เพียงแค่แนมเบิ่งยืนA#เฮ็ดเส่เหAmว่ป่านคนบ้Dm

ซุมใด๋A#ที่ยังบ่นอน ให้ออกมาถอAmนอยู่บ้านกูมีฮอตแกDmงเห็ดเผาะ หรือว่าสิเป็นผัดเผ็ดงูเหล้าขาA#วกูเตรียมพร้อม เอาใว้ล้างใจAmพวกสูละสิไปแคDmร์มันเฮ็ดหยัง..กับพวกซุมห่าเจ้าชู้คืนนี้A#ซุมกูสิเมาจนว่ามันแจ้Amงคาตาละบ่ได้สนDmหัวไผ ซุมเฮามันชายอิสระขนาดเธA#อยังมีใหม่ กูกะมีได้Amคือกันละว่ะโลกนี้Dmมันบ่ได้แคบ กูกะสิแร็พคือกันละว่ะ

เมาเหล้Gmามันเสียหลัก แต่เมารัAmกมันเสียใจจักสิเฮ็A#ดแบบใด๋ บ่ฮู้เลFถ้ารักหลอGmกคือผู้หญิง งั้นรักจริAmงต้องเหล้าขาวดีกว่A#า..ให้เจ้ามาต้มCกัน

* |

A# Am | Dm |A# Am | Dm |

คนA#ฮักกันเขาบ่เฮ็ดAmแบบนี้ปาDmกหวาน ๆ คือกับขวานสับขี้หลอA#กให้ฮัก แต่สุดท้าAmยใช้หนี้จบกัDmนท่อซาตินี้เจ็บฟรีอีกแล้วกู

บ่A#มีเจ้า ข้อยกะบ่Amได้ตายยังDmสบายยังหายใจได้อยู่รู้A#โตแล้ว กะให้ฟ้าAmวหนีดู๊คั่นแม่นอDmดบ่ได้ ระวังข่อยเตะปากyou

*** | * |

A# | C |Am | Dm |
A# | Gm |C | Dm |

บอกหัวใจA#เจ้าของ..ให้เข้มแข็Cงเอาใว้บ่ถึงตาAmย มื้อใหม่ยังรDmออยู่คนใจดำA#คือเจ้า อย่าพ้อเด้Gmอชาตินี้ให้ไปเจอCแต่คนบ่มีหัวใDmจ..

* | * | ** |คอร์ดเพลง แค่เมา ปั๊บ แร็พอีสาน & แอ้ม แร็พอีสาน

เนื้อเพลง แค่เมา ปั๊บ แร็พอีสาน & แอ้ม แร็พอีสานแค่เมาให้มันสุดๆแล้วหยุดที่คำว่าซอดเซ้า อย่าไปสนคนบ่ดี หาเอาใหม่มื้อใด๋กะได้ แค่คนที่มันใจร้าย ปล่อยมันเฒ่าตายถิ่มส่า โสดกะดี คืนนี้อย่าฟ้าวนอน วันที่เฮาต้องเลิกลา วันที่ฉันมีน้ำตา วันที่รักของเรามันหมดเวลา เฮ็ดอีหยังบ่ได้เลย ทำได้เพียงแค่แนมเบิ่ง ยืนเฮ็ดเส่เหว่ป่านคนบ้า ซุมใด๋ที่ยังบ่นอน ให้ออกมาถอนอยู่บ้านกู มีฮอตแกงเห็ดเผาะ หรือว่าสิเป็นผัดเผ็ดงู เหล้าขาวกูเตรียมพร้อม เอาใว้ล้างใจพวกสู ละสิไปแคร์มันเฮ็ดหยังกับพวกซุมห่าเจ้าชู้ คืนนี้ซุมกูสิเมาจนว่ามันแจ้งคาตา ละบ่ได้สนหัวไผ ซุมเฮามันชายอิสระ ขนาดเธอยังมีใหม่ กูกะมีได้คือกันละว่ะ โลกนี้มันบ่ได้แคบ กูกะสิแร็พคือกันละว่ะ เมาเหล้ามันเสียหลัก แต่เมารักมันเสียใจ จักสิเฮ็ดแบบใด๋ บ่ฮู้เลย ถ้ารักหลอกคือผู้หญิง งั้นรักจริงต้องเหล้าขาว ดีกว่าให้เจ้ามาต้มกัน คนฮักกันเขาบ่เฮ็ดแบบนี้ ปากหวานๆคือกับขวานสับขี้ หลอกให้ฮัก แต่สุดท้ายใช้หนี้ จบกันท่อซาตินี้เจ็บฟรีอีกแล้วกู บ่มีเจ้า ข้อยกะบ่ได้ตาย ยังสบายยังหายใจได้อยู่ รู้โตแล้ว กะให้ฟ้าวหนีดู๊ คั่นแม่นอดบ่ได้ ระวังข่อยเตะปากyou บอกหัวใจเจ้าของให้เข้มแข็งเอาใว้ บ่ถึงตาย มื้อใหม่ยังรออยู่ คนใจดำคือเจ้า อย่าพ้อเด้อชาตินี้ ให้ไปเจอแต่คนบ่มีหัวใจ