ห้องที่ไม่เคยสว่าง

 ห้องที่ไม่เคยสว่าง The Yers สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ห้องที่ไม่เคยสว่าง - The Yers

D E | F#m A |D E | F#m E |
D E | F#m A |D E | F#m E |

 D รู้ฉันรู้วิธีEจะทำ..ห้องนี้F#mให้ดูสวยงาA D วัดระยะให้มันEพอดี ให้มีแสF#mงสว่าง  E D มุมที่ตกกระทบEของดวงอาทิF#mตย์จะทำ A  ให้ฉันได้ลืDมเรื่องราEวทุกอF#m Eย่าง..

จัดเก็บข้าDวของที่มี เรื่องราEวดี ๆลงตัF#mวทุกอย่าAรูปเก่าที่วาDงตรงนี้ ก็เอาEออกไป..ให้มัF#mนพ้นตา Eฉันจะเริ่มต้นDชีวิต และเดินEต่อไปด้วยรอF#mยยิ้มใหAม่อีกครั้D Eง..

 F#m  แต่ความจริงคือฉันEยังทรมาD E F#m  ความจริงยังคิดถึงEเธอทุกคD Eรา F#m  และความมืดมิดEยังคงจะ   ฝังDข้างในห้องนี้Eเรื่อยไป ให้มีF#mน้ำตาA   แท้จริงในใจDยังรอEแค่F#m Eเธอ..       ย้อนคืนมา

D E | F#m A |D E | F#m E |

  แต่งมันด้วยดอกไD Eม้  จุดตะเกียงเพื่อบรF#mรยากาศ A  มุมเล็กเล็กฝั่งซ้าD E  ประดับมันด้วยไF#mฟสวยงาE

สีผนังที่ทาDใหม่  Eให้มันดูสดใF#mส เพื่อจะAลืมใคD Eร..    คนนั้F#m

* | ** |

D E | F#m A |D E | F#m E |
D E | F#m A |D E | F#m E |

   แต่ความจริงคือฉันยังทรมD E | F#mาน   ความจริงยังคิดถึงเธอทุกคD E | F#mรา   และความมืดมิดEยังคงจะ   ฝังDข้างในห้องนี้Eเรื่อยไป ให้มีF#mน้ำตาA   แท้จริงในใจDยังรอEแค่F#m Eเธอ..       ย้อนคืนมา

D E | F#m A |D E | F#m E | D |ห้องที่ไม่เคยสว่าง - The Yers