ห้องที่ไม่เคยสว่าง

 The Yers สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ห้องที่ไม่เคยสว่าง The Yers
เนื้อร้อง/ทำนอง: ยศทร บุญญธนาภิวัฒน์เรียบเรียง: The Yersสังกัดค่าย: genie records

D E | F#m A |D E | F#m E |
D E | F#m A |D E | F#m E |

 D รู้ฉันรู้วิธีEจะทำ..ห้องนี้F#mให้ดูสวยงาA D วัดระยะให้มันEพอดี ให้มีแสF#mงสว่าง  E D มุมที่ตกกระทบEของดวงอาทิF#mตย์จะทำ A  ให้ฉันได้ลืDมเรื่องราEวทุกอF#m Eย่าง..

จัดเก็บข้าDวของที่มี เรื่องราEวดี ๆลงตัF#mวทุกอย่าAรูปเก่าที่วาDงตรงนี้ ก็เอาEออกไป..ให้มัF#mนพ้นตา Eฉันจะเริ่มต้นDชีวิต และเดินEต่อไปด้วยรอF#mยยิ้มใหAม่อีกครั้D Eง..

 F#m  แต่ความจริงคือฉันEยังทรมาD E F#m  ความจริงยังคิดถึงEเธอทุกคD Eรา F#m  และความมืดมิดEยังคงจะ   ฝังDข้างในห้องนี้Eเรื่อยไป ให้มีF#mน้ำตาA   แท้จริงในใจDยังรอEแค่F#m Eเธอ..       ย้อนคืนมา

D E | F#m A |D E | F#m E |

  แต่งมันด้วยดอกไD Eม้  จุดตะเกียงเพื่อบรF#mรยากาศ A  มุมเล็กเล็กฝั่งซ้าD E  ประดับมันด้วยไF#mฟสวยงาE

สีผนังที่ทาDใหม่  Eให้มันดูสดใF#mส เพื่อจะAลืมใคD Eร..    คนนั้F#m

* | ** |

D E | F#m A |D E | F#m E |
D E | F#m A |D E | F#m E |

   แต่ความจริงคือฉันยังทรมD E | F#mาน   ความจริงยังคิดถึงเธอทุกคD E | F#mรา   และความมืดมิดEยังคงจะ   ฝังDข้างในห้องนี้Eเรื่อยไป ให้มีF#mน้ำตาA   แท้จริงในใจDยังรอEแค่F#m Eเธอ..       ย้อนคืนมา

D E | F#m A |D E | F#m E | D |คอร์ดเพลง ห้องที่ไม่เคยสว่าง The Yers

เนื้อเพลง ห้องที่ไม่เคยสว่าง The Yersรู้ฉันรู้วิธีจะทำห้องนี้ให้ดูสวยงาม วัดระยะให้มันพอดี ให้มีแสงสว่าง มุมที่ตกกระทบของดวงอาทิตย์จะทำ ให้ฉันได้ลืมเรื่องราวทุกอย่าง จัดเก็บข้าวของที่มี เรื่องราวดีๆลงตัวทุกอย่าง รูปเก่าที่วางตรงนี้ ก็เอาออกไปให้มันพ้นตา ฉันจะเริ่มต้นชีวิต และเดินต่อไป ด้วยรอยยิ้มใหม่อีกครั้ง แต่ความจริงคือฉันยังทรมาน ความจริงยังคิดถึงเธอทุกครา และความมืดมิดยังคงจะ ฝังข้างในห้องนี้เรื่อยไป ให้มีน้ำตา แท้จริงในใจยังรอแค่เธอ ย้อนคืนมา แต่งมันด้วยดอกไม้ จุดตะเกียงเพื่อบรรยากาศ มุมเล็กเล็กฝั่งซ้าย ประดับมันด้วยไฟสวยงาม สีผนังที่ทาใหม่ ให้มันดูสดใส เพื่อจะลืมใคร คนนั้น แต่ความจริงคือฉันยังทรมาน ความจริงยังคิดถึงเธอทุกครา และความมืดมิดยังคงจะ ฝังข้างในห้องนี้เรื่อยไป ให้มีน้ำตา แท้จริงในใจยังรอแค่เธอ ย้อนคืนมา