เด็กบ้านนอก

 ไอน้ำ  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เด็กบ้านนอก ฟลุ๊ค ไอน้ำ
เนื้อร้อง: สุทธิพงษ์ สมบัติจินดาทำนอง: วุฒิชัย สมบัติจินดาเรียบเรียง: คีรินทร์ คุ้มรักษ์สังกัดค่าย: RS

D A/C# | Bm G A |
D A/C# | Bm G A |

จากDบ้านนอกสู่เมืองฟ้า เดิGนมาตาAมหัวใจDจากDมาตามความฝันBmที่ใฝ่ หวังGว่าต้องได้ดีAบ้าBmนวันนี้เหมือนเดิมF#mไหม  ไม่Gได้ไปก็หลายGmaj7ปีห่วDงบางคA/C#นที่แสBm Aนดี       ตอนนี้Gแม่ทำAอะไรD

กอดDตัวเองเมื่อยามเหงา  อุ่Gนไม่เท่Aาแม่กอDเหนื่Dอยก็ดูรูปแม่Bmตลอด  เหมือGนเป็นแรงผลักใจAพ่อBmคงดื้อเหมือนเดิมF#mหนอ  น้อGงก็กวนแม่วุ่นEmวายปล่อDยมั่งนะA/C# อย่าเครีBm Aยดไปผ่อนคลGายซะบ้าAงดีกว่D

ส่งเงิBmนให้ใช้ ได้รัF#mบใช่ไหม ใช้Gไม่พAอบอกนDจะซื้Bmอกับข้าว ซื้อเสื้F#mอผ้า  เอGาที่ตาAมใจแDม่ฝัBmนเป็นจริงเมื่อไหF#mร่.. คงได้GกลับไAปดูแDเหนื่อDยยังไงก็ตามแต่ จะทำEmให้แAม่ภูมิDใจ

D A/C# | Bm G A |

เด็กDบ้านนอกกลางเมืองฟ้า จะGไม่เดิAนหลงทาDเก็บDเอาคำที่แม่Bmได้สั่ง  สอGนตัวเองขึ้นใจAแม้Bmต้องล้มสักพันF#mหน  พร้อGมจะทนและสู้EmไปหยิDบเอาดาA/C#วที่ยิ่งBm Aใหญ่     เอาไปGมอบใAห้แม่D

** |

Bm F#m | D E | G | A |

** |

เหนื่อDยยังไงก็ตามแต่ จะทำEmให้แAม่ภูมิDใจคอร์ดเพลง เด็กบ้านนอก ฟลุ๊ค ไอน้ำ

เนื้อเพลง เด็กบ้านนอก ฟลุ๊ค ไอน้ำจากบ้านนอกสู่เมืองฟ้า เดินมาตามหัวใจ จากมาตามความฝันที่ใฝ่ หวังว่าต้องได้ดี บ้านวันนี้เหมือนเดิมไหม ไม่ได้ไปก็หลายปี ห่วงบางคนที่แสนดี ตอนนี้แม่ทำอะไร กอดตัวเองเมื่อยามเหงา อุ่นไม่เท่าแม่กอด เหนื่อยก็ดูรูปแม่ตลอด เหมือนเป็นแรงผลักใจ พ่อคงดื้อเหมือนเดิมหนอ น้องก็กวนแม่วุ่นวาย ปล่อยมั่งนะ อย่าเครียดไป ผ่อนคลายซะบ้างดีกว่า ส่งเงินให้ใช้ ได้รับใช่ไหม ใช้ไม่พอบอกนะ จะซื้อกับข้าว ซื้อเสื้อผ้า เอาที่ตามใจแม่ ฝันเป็นจริงเมื่อไหร่ คงได้กลับไปดูแล เหนื่อยยังไงก็ตามแต่ จะทำให้แม่ภูมิใจ เด็กบ้านนอกกลางเมืองฟ้า จะไม่เดินหลงทาง เก็บเอาคำที่แม่ได้สั่ง สอนตัวเองขึ้นใจ แม้ต้องล้มสักพันหน พร้อมจะทนและสู้ไป หยิบเอาดาวที่ยิ่งใหญ่ เอาไปมอบให้แม่ เหนื่อยยังไงก็ตามแต่ จะทำให้แม่ภูมิใจ