ดอกฟ้า

 ดอกฟ้า  ทรงไทย  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

ดอกฟ้า ทรงไทย

C#m | A |E | B |
C#m | A |E | B |

เธC#mอเลือกถูกแล้วที่อยู่กับเขG#mา เธอเลือกถูกแล้วไม่Aต้องสนใจคนอยู่ทางนี้E

เขC#mาพร้อมกว่าฉัน เขาจะดูแG#mลเธอได้อย่างดีฉันAมันไม่มีอะไร..ไปเทียEบกับเขาได้เลB

ฉัAนรู้ตัBวอยู่นานEแล้วฉัAนนั้นมัBน..แค่พวG#กปลายแถว

ดอกฟ้C#mา..สมควรจะอยู่บนฟ้Aฉันจะไม่เอื้อมมือคว้Eา ยื้อเธอลงมBเกิดเป็นคนอย่างฉัC#mน.. นับว่าโชคดีนักหนAที่มองขึ้นไปบนฟ้Eดอกฟ้Bา..ยังปลายสายตามามอง

C#m | A | B |

ฉัC#mนพูดอย่างนี้ ไม่ได้ประชG#mด หรือเสียดสีในAใจหวังดี จึงบอกอย่างนั้E Bน..

เพรAาะรู้ตัBวอยู่นานEแล้วฉัAนนั้นมัBน..แค่พวG#กปลายแถว

** |

A B | G# C#m |F#m A | B G# |

** |

C#m | A | B | E |ดอกฟ้า ทรงไทย