ใกล้เธอได้เท่าเดิม

 Hobbit สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ใกล้เธอได้เท่าเดิม HOBBIT วงฮอบบิท
เนื้อร้อง/ทำนอง: อมรวุฒิ เมธสาตร์เรียบเรียง: ชาย นวาวัตน์, ธนาธร ถมมาศุภวุฒิสังกัดค่าย: GMM Grammy

C G/B | Am G |
C G/B | Am G |

 C  ขอใกล้เธอแค่Gพอดี Am  รู้ตัวว่าฉัEmนนั้นไม่ดีพF   ที่จEmะเข้าไป..ให้ถึDmงใจเธG

 C  เพราะที่ที่ให้Gกันยืน Am  นิยามอย่างดีEmก็แค่เพื่อนเธF   เตือนให้Emระวัง อย่าหวัDmงมากไปG

อย่าเลFย เธออย่าเข้าให้เกิEmนที่เก่Amที่ ๆ ฉัDmนยังพFอจะทำใจG..

ใจCมันอ่อนไหว หยุG/Bดมันเอาไว้อย่Amาให้มันทำร้ายGเธอเลยดีกว่Fถ้าทEmนไม่พอ  บอกรัDmกเธอไปGจาCกก็คงเหงา อยู่G/Bก็ทนเอาห่าAmงแค่พอมองเห็Gนไม่ไกลเท่าไหFร่เท่าเดิEmมที่ใจ.. ไม่คิFดอะไรG..เกินเลย

C G/B | Am G |
C G/B | Am G |

 C  ขอแค่เป็นห่วงGไกล ๆ Am  เมื่อเธอผิดหวัEmงฉันยังคงอยู่F   ยังอยู่Emที่เดิม ไม่ทิ้DmงเธอไปG

   บอกใจF.. จะไม่ถลำจนเกิEmนถอนตัAm   พอจะรู้DmตัวเอFงว่าเป็นใคGร..

** |

 F  ขอแค่อยู่เคียEmงข้างเธAm   ไม่ว่าเธDmอให้กัFนเท่าไหGร่

C G/B |Am Em |F Em | Dm G |
C G/B |Am Em |Dm Em | F G |

** |

อย่าCงน้อยยัG/Bงได้รู้Amรักเป็Emนอย่างไรFแม้เธEmอไม่รู้ ก็ไDmม่เป็นไรGจาCกก็คงเหงา อยู่G/Bก็ทนเอาได้Amแค่เพียงมองเห็Gนเธอมีรอยยิ้Fฉันก็EmสุขใจF..ด้วยควGามยินC Dmดี..

แค่ห่าEmงให้พอ เผื่อไDmว้ห้ามใFmจ.. ตัวเC | Cอง..คอร์ดเพลง ใกล้เธอได้เท่าเดิม HOBBIT วงฮอบบิท

เนื้อเพลง ใกล้เธอได้เท่าเดิม HOBBIT วงฮอบบิทขอใกล้เธอแค่พอดี รู้ตัวว่าฉันนั้นไม่ดีพอ ที่จะเข้าไปให้ถึงใจเธอ เพราะที่ที่ให้กันยืน นิยามอย่างดีก็แค่เพื่อนเธอ เตือนให้ระวัง อย่าหวังมากไป อย่าเลย เธออย่าเข้าให้เกินที่เก่า ที่ๆฉันยังพอจะทำใจ ใจมันอ่อนไหว หยุดมันเอาไว้ อย่าให้มันทำร้ายเธอเลยดีกว่า ถ้าทนไม่พอ บอกรักเธอไป จากก็คงเหงา อยู่ก็ทนเอา ห่างแค่พอมองเห็นไม่ไกลเท่าไหร่ เท่าเดิมที่ใจ ไม่คิดอะไรเกินเลย ขอแค่เป็นห่วงไกลๆเมื่อเธอผิดหวังฉันยังคงอยู่ ยังอยู่ที่เดิม ไม่ทิ้งเธอไป บอกใจ จะไม่ถลำจนเกินถอนตัว พอจะรู้ตัวเองว่าเป็นใคร ขอแค่อยู่เคียงข้างเธอ ไม่ว่าเธอให้กันเท่าไหร่ อย่างน้อยยังได้รู้รักเป็นอย่างไร แม้เธอไม่รู้ ก็ไม่เป็นไร จากก็คงเหงา อยู่ก็ทนเอา ได้แค่เพียงมองเห็นเธอมีรอยยิ้ม ฉันก็สุขใจด้วยความยินดี แค่ห่างให้พอ เผื่อไว้ห้ามใจ ตัวเอง