กลับบ้านเราดีกว่า

 ไชโย ธนาวัฒน์  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง กลับบ้านเราดีกว่า ไชโย ธนาวัฒน์
สังกัดค่าย: ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์

C Em | Am G |C Em | Am |
F C | F C |Dm | G |

แบกCชีวิตเข้าเมือEmงมาครึ่งชีAmวิต   GติดCตามฝันมาไกEmลได้เพียงครึ่งDmทางยังFไมได้ดั่งCใจ  สิ่งFที่ใจวาCดหวังหนDmทาง.. ช่างไกลแสนGไกล

ทำCปานนี้ก็ยัEmงคงได้..แAค่mนี้   Gสิ่Cงที่คิดว่าดีEm ไม่ดีเหมือนDmใจใจFของฉันมันCเจ็บ  เจ็บFที่ฉันต้องCจ่ายขอเอDmาชีวิตกลับไปGใช้ที่บ้าCนเราDm Em

กลัFบบ้านเราดีCกว่า อาจFได้เสียพอCกันแต่Fในเมืองสวรรค์..มันเหงCากว่าเหงา Dm EmเปลืDmองเนือ้ เปลืองใจ เปลือGงน้ำตาคว้Emาได้แต่มือเปAmล่าเก็บกระเป๋Fา.. กลับคืD/F#นบ้านเราดีGกว่า

อย่าCงน้อย ๆ ก็ยัEmงได้คอย..ดูAmแล    Gพ่อCกับแม่ที่แEmกแก่เฒ่าชDmราแรงFที่เหลือเป็นCทุน  ทุ่มFเทพลิกผืนCนาเลิDmกงมงายฝันบ้Gา กลับไปหาCเธอ

C Em | Am G |C Em | Dm |
F C | F C |Dm G | C Dm Em |

* | ** |

เลิDmกงมงายเพ้อเจ้Gอ กลับคืนบ้านCเราฮืม..Dm  กลับGบ้านเราดีกว่Cคอร์ดเพลง กลับบ้านเราดีกว่า ไชโย ธนาวัฒน์

เนื้อเพลง กลับบ้านเราดีกว่า ไชโย ธนาวัฒน์แบกชีวิตเข้าเมืองมาครึ่งชีวิต ติดตามฝันมาไกลได้เพียงครึ่งทาง ยังไมได้ดั่งใจ สิ่งที่ใจวาดหวัง หนทาง ช่างไกลแสนไกล ทำปานนี้ก็ยังคงได้แค่นี้ สิ่งที่คิดว่าดี ไม่ดีเหมือนใจ ใจของฉันมันเจ็บ เจ็บที่ฉันต้องจ่าย ขอเอาชีวิตกลับไปใช้ที่บ้านเรา กลับบ้านเราดีกว่า อาจได้เสียพอกัน แต่ในเมืองสวรรค์มันเหงากว่าเหงา เปลืองเนือ้ เปลืองใจ เปลืองน้ำตา คว้าได้แต่มือเปล่า เก็บกระเป๋า กลับคืนบ้านเราดีกว่า อย่างน้อยๆก็ยังได้คอยดูแล พ่อกับแม่ที่แกแก่เฒ่าชรา แรงที่เหลือเป็นทุน ทุ่มเทพลิกผืนนา เลิกงมงายฝันบ้า กลับไปหาเธอ เลิกงมงายเพ้อเจ้อ กลับคืนบ้านเรา ฮืม กลับบ้านเราดีกว่า