การกลับมา

 Hobbit  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง การกลับมา Hobbit วงฮอบบิท
สังกัดค่าย: Music bugs

F# | C#/F |B | Bm |

กาลF#เวลา.. ยิ่งนานยิ่งเปลี่A#mยนใจคนเปลี่ยนรัD#mกของคC#นเมื่อไกลห่BางยังกัF#งวล.. ว่าเธอเปลี่ยนไA#mปหรือยังความหวัD#mงนับวัC#นยิ่งเลือนลาB

เธอบอG#mกให้ฉันรA#mอ   สักวันG#mจะย้อนมA#mยังเชื่G#mอในสัญญA#mา.. ว่าคงBไม่นาน..จะพบC#กันใหม่..

 F#  ได้แต่หวังถึงการกลับมC#/F   ทั้งที่เธออยู่G#mไกลสุดA#mฟ้า   และอาBจไม่เหมือนเดิC# F#  ได้แต่รอรักคืนกลับมC#/F   ทุกคืนช่างเหน็G#mบหนาวเหลืA#mอเกิน   กลัวBเธอจะผิดคำC#สัญญ(F#)

F# | C#/F |B | Bm |

อยู่F#ลำพัง  เฝ้ามองแต่นาA#mฬิกาเพื่อนัD#mบเวลC#าที่เลยผ่Bาน

* | ** |

F# | D#m |B | C# |

** |

เฝ้าBคอยการกลับมC#าของเธF#ต่อBให้นานแค่ไหC#น ฉันรF#อ..คอร์ดเพลง การกลับมา Hobbit วงฮอบบิท

เนื้อเพลง การกลับมา Hobbit วงฮอบบิทกาลเวลา ยิ่งนานยิ่งเปลี่ยนใจคน เปลี่ยนรักของคนเมื่อไกลห่าง ยังกังวล ว่าเธอเปลี่ยนไปหรือยัง ความหวังนับวันยิ่งเลือนลาง เธอบอกให้ฉันรอ สักวันจะย้อนมา ยังเชื่อในสัญญา ว่าคงไม่นานจะพบกันใหม่ ได้แต่หวังถึงการกลับมา ทั้งที่เธออยู่ไกลสุดฟ้า และอาจไม่เหมือนเดิม ได้แต่รอรักคืนกลับมา ทุกคืนช่างเหน็บหนาวเหลือเกิน กลัวเธอจะผิดคำสัญญา อยู่ลำพัง เฝ้ามองแต่นาฬิกา เพื่อนับเวลาที่เลยผ่าน เฝ้าคอยการกลับมาของเธอ ต่อให้นานแค่ไหน ฉันรอ